• If you are trying to reset your account password then don't forget to check spam folder in your mailbox. Also Mark it as "not spam" or you won't be able to click on the link.

Aap Is story ko kaisa dekhna chahenge?


  • Total voters
    51
  • Poll closed .

TharkiPo

Dramatic Entrance
4,687
14,851
159
Hi Everyone, Main Ek Story Start Kar Raha Hu, Jo Sex se bharpoor hogi main theme Incest hi rahega, aap logo k comments or feedback ke sath story aage badhati chali jayegi...asha hai apko bahut pasand ayegi.
 

TharkiPo

Dramatic Entrance
4,687
14,851
159

INDEXUpdate ♡ 01♡Update ♡ 02♡Update ♡ 03♡Update ♡ 04♡Update ♡ 05♡
Update ♡ 06♡Update ♡ 07♡Update ♡ 08♡Update ♡ 09♡Update ♡ 10♡
Update ♡ 11♡Update ♡ 12♡Update ♡ 13♡Update ♡ 14♡Update ♡ 15♡
Update ♡ 16♡Update ♡ 17♡Update ♡ 18♡Update ♡ 19♡Update ♡ 20♡
Update ♡ 21♡Update ♡ 22♡Update ♡ 23♡Update ♡ 24♡Update ♡ 25♡
Update ♡ 26♡Update ♡ 27♡Update ♡ 28♡Update ♡ 29♡Update ♡ 30♡
Update ♡ 31♡Update ♡ 32♡Update ♡ 33♡Update ♡ 34♡Update ♡ 35♡
Update ♡ 36♡Update ♡ 37♡Update ♡ 38♡Update ♡ 39♡Update ♡ 40♡
Update ♡ 41♡Update ♡ 42♡Update ♡ 43♡Update ♡ 44♡Update ♡ 45♡
Update ♡ 46♡Update ♡ 47♡Update ♡ 48♡Update ♡ 49♡Update ♡ 50♡
Update ♡ 51♡Update ♡ 52♡Update ♡ 53♡Update ♡ 54♡Update ♡ 55♡
Update ♡ 56♡Update ♡ 57♡Update ♡ 58♡Update ♡ 59♡Update ♡ 60♡
Update ♡ 61♡Update ♡ 62♡Update ♡ 63♡Update ♡ 64♡Update ♡ 65♡
Update ♡ 66♡Update ♡ 67♡Update ♡ 68♡Update ♡ 69♡Update ♡ 70♡
Update ♡ 71♡Update ♡ 72♡Update ♡ 73♡Update ♡ 74♡Update ♡ 75♡
Update ♡ 76♡Update ♡ 77♡Update ♡ 78♡Update ♡ 79♡Update ♡ 80♡
Update ♡ 81♡Update ♡ 82♡Update ♡ 83♡Update ♡ 84♡Update ♡ 85♡
Update ♡ 86♡Update ♡ 87♡Update ♡ 88♡Update ♡ 89♡Update ♡ 90♡
Update ♡ 91♡Update ♡ 92♡Update ♡ 93♡Update ♡ 94♡Update ♡ 95♡
Update ♡ 96♡Update ♡ 97♡Update ♡ 98♡Update ♡ 99♡Update ♡ 100♡
Update ♡ 101♡Update ♡ 102♡Update ♡ 103Update ♡ 104♡Update ♡ 105♡
Update ♡ 106♡Update ♡ 107♡Update ♡ 108♡Update ♡ 109♡Update ♡ 110♡
Update ♡ 111♡Update ♡ 112♡Update ♡ 113♡Update ♡ 114♡Update ♡ 115♡
Update ♡ 116♡Update ♡ 117♡Update ♡ 118♡Update ♡ 119♡Update ♡ 120♡
Update ♡ 121♡Update ♡ 122♡Update 123♡Update ♡ 124♡Update ♡ 125♡
Update ♡ 126♡Update 127A
B C
Update ♡ 128♡Update ♡ 129♡Update ♡ 130♡
Update ♡ 131♡Update ♡ 132♡Update ♡ 133♡Update ♡ 134♡Update ♡ 135♡
Update ♡ 136♡Update ♡ 137♡Update 138A
(B)
Update ♡ 139♡Update ♡ 140♡
Update ♡ 141♡Update ♡ 142♡Update ♡ 143♡Update ♡ 144♡Update ♡ 145♡
Update ♡ 146♡Update ♡ 147♡Update ♡ 148♡Update ♡ 149♡Update ♡ 150♡
Update ♡ 151♡Update ♡ 152♡Update ♡ 153♡Update ♡ 154♡Update ♡ 155♡
Update ♡ 156♡Update ♡ 157♡Update ♡ 158♡Update ♡ 159♡Update ♡ 160♡
Update ♡ 161♡Update ♡ 162♡Update ♡ 163♡Update
♡164♡
165A

165B
Update ♡ 166♡Update ♡ 167♡Update ♡ 168♡Update ♡ 169♡Update ♡ 170♡
Update ♡ 171♡Update ♡ 172♡Update ♡ 173♡Update ♡ 174♡Update ♡ 175♡
Update ♡ 176♡Update ♡ 177♡Update ♡ 178♡Update ♡ 179♡Update ♡ 180♡
Update ♡ 181♡Update ♡ 182♡Update ♡ 183♡Update ♡ 184♡Update ♡ 185♡
Update ♡ 186♡Update ♡ 187♡Update ♡ 188♡Update ♡ 189♡Update ♡ 190♡
Update ♡ 191♡Update ♡ 192♡Update ♡ 193♡Update ♡ 194♡Update ♡ 195♡
Update ♡ 196♡Update ♡ 197♡Update ♡ 198♡Update ♡ 199♡Update ♡ 200
viewme.gif

INDEXUpdate ♡ 201♡Update
♡ 202♡
Update ♡ 203♡GBUpdate
204
Update ♡205♡
Update ♡206♡Update
♡ 207♡
Update ♡208♡Update
♡209♡
Update ♡210♡
Update ♡211♡Update
♡212♡
Update ♡213♡Update
♡214♡
Update ♡215♡
Update ♡ 216Update ♡ 217♡Update ♡ 218♡Update
219♡
Update ♡ 220♡
Update ♡ 221♡Update ♡ 222♡Update ♡ 223♡Update ♡ 224♡Update ♡ 225♡
Update ♡ 226♡Update ♡ 227Update ♡ 228♡Update ♡ 229♡Update ♡ 230♡
Update ♡ 231♡Update ♡ 232♡Update ♡ 233♡Update ♡ 234♡Update ♡ 235♡
Update ♡ 236♡Update ♡ 237♡Update ♡ 238♡Update ♡ 239♡Update ♡ 240♡
Update ♡ 241♡Update ♡ 242♡Update ♡ 243♡Update ♡ 244♡Update ♡ 245♡
Update ♡ 246♡Update ♡ 247♡Update ♡ 248♡Update ♡ 249♡Update ♡ 250♡
Update ♡ 51♡Update ♡ 52♡Update ♡ 53♡Update ♡ 54♡Update ♡ 55♡
Update ♡ 56♡Update ♡ 57♡Update ♡ 58♡Update ♡ 59♡Update ♡ 60♡
Update ♡ 61♡Update ♡ 62♡Update ♡ 63♡Update ♡ 64♡Update ♡ 65♡
Update ♡ 66♡Update ♡ 67♡Update ♡ 68♡Update ♡ 69♡Update ♡ 70♡
Update ♡ 71♡Update ♡ 72♡Update ♡ 73♡Update ♡ 74♡Update ♡ 75♡
Update ♡ 76♡Update ♡ 77♡Update ♡ 78♡Update ♡ 79♡Update ♡ 80♡
Update ♡ 81♡Update ♡ 82♡Update ♡ 83♡Update ♡ 84♡Update ♡ 85♡
Update ♡ 86♡Update ♡ 87♡Update ♡ 88♡Update ♡ 89♡Update ♡ 90♡
Update ♡ 91♡Update ♡ 92♡Update ♡ 93♡Update ♡ 94♡Update ♡ 95♡
Update ♡ 96♡Update ♡ 97♡Update ♡ 98♡Update ♡ 99♡Update ♡ 100♡
Update ♡ 101♡Update ♡ 102♡Update ♡ 103♡Update ♡ 104♡Update ♡ 105♡
Update ♡ 106♡Update ♡ 107♡Update ♡ 108♡Update ♡ 109♡Update ♡ 110♡
Update ♡ 111♡Update ♡ 112♡Update ♡ 113♡Update ♡ 114♡Update ♡ 115♡
Update ♡ 116♡Update ♡ 117♡Update ♡ 118♡Update ♡ 119♡Update ♡ 120♡
Update ♡ 121♡Update ♡ 122♡Update ♡ 123♡Update ♡ 124♡Update ♡ 125♡
Update ♡ 126♡Update ♡ 127♡Update ♡ 128♡Update ♡ 129♡Update ♡ 130♡
Update ♡ 131♡Update ♡ 132♡Update ♡ 133♡Update ♡ 134♡Update ♡ 135♡
Update ♡ 136♡Update ♡ 137♡Update ♡ 138♡Update ♡ 139♡Update ♡ 140♡
Update ♡ 141♡Update ♡ 142♡Update ♡ 143♡Update ♡ 144♡Update ♡ 145♡
Update ♡ 146♡Update ♡ 147♡Update ♡ 148♡Update ♡ 149♡Update ♡ 150♡
Update ♡ 151♡Update ♡ 152♡Update ♡ 153♡Update ♡ 154♡Update ♡ 155♡
Update ♡ 156♡Update ♡ 157♡Update ♡ 158♡Update ♡ 159♡Update ♡ 160♡
Update ♡ 161♡Update ♡ 162♡Update ♡ 163♡Update ♡ 164♡Update ♡ 165♡
Update ♡ 166♡Update ♡ 167♡Update ♡ 168♡Update ♡ 169♡Update ♡ 170♡
Update ♡ 171♡Update ♡ 172♡Update ♡ 173♡Update ♡ 174♡Update ♡ 175♡
Update ♡ 176♡Update ♡ 177♡Update ♡ 178♡Update ♡ 179♡Update ♡ 180♡
Update ♡ 181♡Update ♡ 182♡Update ♡ 183♡Update ♡ 184♡Update ♡ 185♡
Update ♡ 186♡Update ♡ 187♡Update ♡ 188♡Update ♡ 189♡Update ♡ 190♡
Update ♡ 191♡Update ♡ 192♡Update ♡ 193♡Update ♡ 194♡Update ♡ 195♡
Update ♡ 196♡Update ♡ 197♡Update ♡ 198♡Update ♡ 199♡Update ♡ 200♡
 
Last edited:

TharkiPo

Dramatic Entrance
4,687
14,851
159
Ye Kahaani Poori tarah se kalpanik hai jiska vastavikta se koi sambandh nahi hai. Dosto meri story sex or chudai se bharpoor hogi to sirf ise manoranjan ke taur par padhein waise main poori koshish karunga ke sari baaton ka dhyan rakhun par kahin logically apko kuch incorrect lage to uske liye maafi chahunga. Dhanyawad.

Chodampur ek bilkul kisi bhi anya gaanv ki tarah hi hai yahan bhi logo ka guzara kheti se hota hai but yahan ki zameen ache hone se yahan ke log kaafi achi halat mein hai bahut ameer nahi kah sakte but itna hai ke inhe apni zarooraton ko poora karne mein koi dikkat nahi hoti.

Isi gaanv ka ek parivaar hai jiske Mukhiya Hain...
Nilesh Singh
Age 40
Lund Bhi Ache Size Ka hai
Seedhe Saadhe Insaan hain but hum sab ki tarah chudai karna bahut pasand hai isliye apni Biwi ko khoob chodte hain.

IMG-20200607-172048

Unki Patni ka name hai...
Sabhya
Age 38
Bilkul gharelu Biwi or maa but dikhne mein ek dum sexy jise dekh kar hi Nilesh ka lund aaj bhi khada ho jata hai or phir jamkar chodte hain..
Sabhya bahut hi gharelu or pativrata aurat hai but chudai karane mein wo bhi bilkul apne pati ki tarah hai...khoob maze le lekr chudwati hai.
chuchhe or gand ka Size aap Pics of gif dekh kar imagine kar sakte hain.

XXX-Porn-Lisa-Ann-Gi-F-38

Sabhya Or Nilesh Ke Do bete hai.. bada beta
Karma
Age 20
Humari kahani ka Hero bhi hai.
Acha dikhta hai ...body bhi hero jaisi nahi but theek thaak hai ye pdhai kar raha hai or gaanv k paas hi college mein jata hai..Iski khas baat ye hai k iska lund b ache size ka hai or wo humesha samjho khada hi rahta hai...iske dimag mein har waqt chudai k khayal hi chalte rahte hain...

482-1000

Ghar ka sabse akhiri or chota member hai..
Anuj
Age 18
Abhi abhi jawaan hua hai or jawani mein to apko pata hi hai lund ka kya haal hota hai..or lund k size k mamle mein ye bhi apne bade bhai or baap jaisa hi hai...humesha apni pahli chudai ke sapne dekhta rahta hai or lund hilata rahta hai.

475-1000

To dosto ye hai hero or uska parivaar baaki ke characters jaise jaise judte rahenge apko unse parichit karwata rahunga..abhi bata kar confuse nahi karna chahta...
 
Last edited:

ABHISHEK TRIPATHI

Well-Known Member
6,397
28,404
218
Ye Kahaani Poori tarah se kalpanik hai jiska vastavikta se koi sambandh nahi hai. Dosto meri story sex or chudai se bharpoor hogi to sirf ise manoranjan ke taur par padhein waise main poori koshish karunga ke sari baaton ka dhyan rakhun par kahin logically apko kuch incorrect lage to uske liye maafi chahunga. Dhanyawad.

Chodampur ek bilkul kisi bhi anya gaanv ki tarah hi hai yahan bhi logo ka guzara kheti se hota hai but yahan ki zameen ache hone se yahan ke log kaafi achi halat mein hai bahut ameer nahi kah sakte but itna hai ke inhe apni zarooraton ko poora karne mein koi dikkat nahi hoti.

Isi gaanv ka ek parivaar hai jiske Mukhiya Hain...
Nilesh Singh
Age 45
Lund Bhi Ache Size Ka hai
Seedhe Saadhe Insaan hain but hum sab ki tarah chudai karna bahut pasand hai isliye apni Biwi ko khoob chodte hain.

IMG-20200607-172048

Unki Patni ka name hai...
Sabhya
Age 42
Bilkul gharelu Biwi or maa but dikhne mein ek dum sexy jise dekh kar hi Nilesh ka lund aaj bhi khada ho jata hai or phir jamkar chodte hain..
Sabhya bahut hi gharelu or pativrata aurat hai but chudai karane mein wo bhi bilkul apne pati ki tarah hai...khoob maze le lekr chudwati hai.
chuchhe or gand ka Size aap Pics of gif dekh kar imagine kar sakte hain.

XXX-Porn-Lisa-Ann-Gi-F-38

Sabhya Or Nilesh Ke Do bete hai.. bada beta
Karma
Age 20
Humari kahani ka Hero bhi hai.
Acha dikhta hai ...body bhi hero jaisi nahi but theek thaak hai ye pdhai kar raha hai or gaanv k paas hi college mein jata hai..Iski khas baat ye hai k iska lund b ache size ka hai or wo humesha samjho khada hi rahta hai...iske dimag mein har waqt chudai k khayal hi chalte rahte hain...

482-1000

Ghar ka sabse akhiri or chota member hai..
Anuj
Age 18
Abhi abhi jawaan hua hai or jawani mein to apko pata hi hai lund ka kya haal hota hai..or lund k size k mamle mein ye bhi apne bade bhai or baap jaisa hi hai...humesha apni pahli chudai ke sapne dekhta rahta hai or lund hilata rahta hai.

475-1000

To dosto ye hai hero or uska parivaar baaki ke characters jaise jaise judte rahenge apko unse parichit karwata rahunga..abhi bata kar confuse nahi karna chahta...
Nice intro..
 

TharkiPo

Dramatic Entrance
4,687
14,851
159
CHARACTERS
NILESH SINGH- Karma ke pita, ghar ke mukhiya, kisaan hain aur kheti karte hain, chudai ke shaukeen par seedhe saadhe insaan hain.
SABHYA- Karma Ki Maa aur Nilesh ki patni, gharelu seedhi sadhi mahila, shareer se bilkul kamuk aurat, par chudai ki bahut shaukeen
. Badan ka har ang tarasha hua hai, Sapaat pet, bade chutad...bhari chuchhiyan
KARMA- Nilesh aur Sabhya ka bada beta, Humara Hero, ek aam ladka, typical hero nahi hai jo ek sath 10 ko mare peete, bas sabki tarah hai bas sex ki bhookh bahut hai aur naseeb bhi ise aisi hi paristhitiyon se milata hai..
ANUJ- Karma ka bhai, Nilesh aur Sabhya ka chota beta, bilkul ek 18 saal ka aam ladka..nanga badan dekhte hi lund khada ho jata hai..par seedha sadha ladka hai baki dheere dheere story mein pata chalega..

MAMTA CHACHI- Nilesh aur Sabhya ki gali mein rahti hain...dono ke parivar ki aapas mein kaafi banti hai, poore bhare shareer ki mahila hain aur behad kamuk bhi. Chuchhiya aur gand kaafi nikli hui, sapaat pet.
RAJAN CHACHA- Mamta ke pati, Seedhe sadhe insaan..apani masti mein mast rahte hain Nilesh ke ache dost hain..
PALLAVI- Rajan aur Mamta ki eklauti beti, 18 saal ki hai, Anuj ke sath hi padhati hai, kaafi chulbuli hai par shareer se bilkul apani maa ki tarah kamuk.

BUA KI FAMILY
SHASHI-
Nilesh ki bahen, Bhare shareer ki malkin, do bachho ki maa hain.. sabka khayal rakhti hain, par behad kamuk hain aur chudai ke liye humesha tayyar.. gand aur chuchhi bahut badi badi hain.
PRADEEP PHOOPAJI- Shashi ke pati aur Karma ke phoopaji, seedhe sadhe insaan, apani doodh ki dairy hai, do bachho ke pita,
POORVI- Bua aur phoopaji ki ladki bahut khoobsurat aur lubhawane badan ki malkin shareer mein sab kuch kamuk hai, sabse akarshak hai iske chutad...badi hai dono bachho mein shadi ho chuki hai aur ek doodh pita bachha hai...
Pankaj- Poorvi ke pati, Seedhe saadhe insan apani patni ko khoob chahte hain.. aur baki bhagya bharose.
VINEET- Bua aur phoopaji ka eklauta ladka, Poorvi se chota hai, Karma ki umar ka hai, padhai kar raha hai, sharmeela hai aur apane man mein rahta hai.
BADE PHOOPAJI(Sujan Singh)- Pradeep phoopaji ke bade bhai aur Bua ke jeth, ghar ke mukhiya, ek dukan chalate hain...is umar mein bhi kaafi rangeen mizaj ke hain.
BADI BUA(SAVITRI)- Phoopaji ki bhabhi aur bua ki jethaani, Bhare poore shareer ki mahila, thodi baatuni hain par shareer ek dum chodne layak hai...pet thoda bahar nikla hua hai jo kamukta ko aur badhata hai...chuche bahut bade sath mein gaand to saree ke bahar hi nikali rahti hai.
RIMJHIM- Bade phoopaji aur badi bua ki eklauti ladki, Poorvi ki umar ki hai shadi hone wali hai, Behad khoobsurat, sab kuch aisa lagta hai bhagwan ne ise hi dia hai... Khule vicharo ki ladki hai. Man ki saaf hai. Sex ka zyada gyan nahi hai.

CHARU MAMI- Badi Bua ke eklaute bhai ki biwi, Rimjhim ki mami, 32 saal ki poore bhare badan ki mahila, Bade chuchhe, sapaat pet, Ubhari hui gand, ek dum blue film ki actress lagti hain.
GIA- Charu ki sauteli beti, Charu iski mausi bhi hai aur ab sauteli maa bhi, Gia ki maut ke baad uske pita ne apani sali se shadi karli thi...abhi 18 ki hui hai chulbuli si ladki, sharmeeli hai par jigyasa se bharpoor hai.. choti jawaan hoti chuchhiyan..behad sundar chehra jo dekhe dekhta rah jaye.

Jaggu-mera jigri poora naam to Jagat hai par sab jaggu bulate hain mere se kuch mahine bada hai har kaam mein mere sath rahta hai aur humari wajah se humare parivar bhi kafi kareeb hain mera iske ghar khana peena sona ya iska mere ghar roz ki baat hai.. mere sath hi padhta tha par ab padhai chhod di hai...
Jaggu ke Papa Rajpal umar- 42 kheti karte hain, apane kaam se kaam rakhne wale behad seedhe sadhe Insaan hain, kisi bhi tarah apane parivar ko sambhal ke rakhna chahte hain...
Jaggu Ki Mummy- Manju Tai umar- 40
kyunki Jaggu ke papa mere papa se bade hain to unhe main tau tai bulata hun.
Ek dum gaon ki ganwaar aurat hain, bholi bhali hain, badan bhara hua mansal gadraya hua hai, apane bachhon ki chinta mein hi rahti hain thodi baatuni hain.
Bhagat jise sab bhaggu kahte hain.. umar 23saal ye poore ghar ki pareshani ka kaaran hai, ghar mein kalesh karna, daru wagera peena phir peekar ghar mein ya bahar ladna, shadi ho chuki hai, gharwalo ke lalh samjhane ke baad bhi nahi sudharta... Pdhai to kabhi ki hi nahi..
Bhaggu ki biwi aur Jaggu ki bhabhi- Prema umar 22 saal, ek dum mast gadraya hua maal, 10vi tak padhi hai...shadi ko 5 saal ho gaye hain ab tak koi baccha nahi hai isi wajah se saas se banti nahi hai,
Kallu- Gaon ka ayyash ladka, daru pina aur gaon ki auraton par gandi nazar rakhna ye hi iske do kaam hain.
Kajri- Kallu ki bahen, mast gadraye hue badan wali ladki, par Kallu ki harkaton ki wajah se ab tak shadi nahi hui.. jawani bekar ja rahi hai.
Laalsingh- Kallu Kajri ka baap.

Deen Dayal ka parivar Parivar- ye log meri gali mein hi rahte hain inke ghar mein 6 log hain to ek ek karke sabke bare mein bata deta hun

Rajjo Chachi- umar- 38, 5.2" ki lambai, Aam grahani hain, shanwala rang, shareer gadraya hua chuchiyaan kaafi zyada badi hain, pet sapaat.. thodi nakchadi hain.. par inka gadraya badan inke nakchadepan ko dhak leta hai.. humesha saree pahanti hain aur badi chuchhiyan blouse se bahar aane ko betab rahati hain..

DeenDayal chacha- Rajjo chachi ke pati ghar ke mukhiya umar-40, 5.4" ki lambai, thode shant swabhav ke hain zyada kuch bolte nahi hain, baki andar se kafi rangeen mizaj hain.

Sarju-sabse bada beta mujhse 2 saal bada hai, 5.5 ki lambai, Par padhai chhod di hai, bus Mein conducter ka kaam karta hai.. mera aur jaggu ka dost hai. Par ek kamzori hai ladki dekhte hi laar tapkane lagta hai..

Neetu- sarju se chhoti umar-20, apani maa ki tarah hi behad khoobsurat, gora rang, gol chehara, teekhe nain naksh, pake aam jaisi chuchhiyan, aur sabse pyari hai iski gand. Ek dum parfect.. ab tak mama ke yahan rahkar padhati thi ab yahan aa gayi hai.. abhi iski shadi ke liye ladka dekha ja raha hai..

Birju- Umar 19 saal, lambai- 5.7", chhota beta, Padhai kar raha hai thoda akadu aur mandbudhi type ka hai.. kai baar fail hone se abhi bhi school mein hai, ghummakad hai, bahut jaldi baaton mein aa jata hai...

Laado- sabse choti ghar mein, umar-18, 5.3" ki lambai, abhi school mein hai 12th mein, Palli ki class mein hai, Palli ke sath iski bahut patati hai..par jahan Palli ka badan gadraya hua hai ye bahut chhoti si lagati hai, patla shareer, chhoti chhoti chuchhiyan, thodi natkhat hai par chehra bahut pyara aur hansmukh.

Mausi- Shalu naam hau mausi ka 36 ki umar, 5.3 ki lambai.. gadraya badan hai, chuchhiyan bahut badi badi hain, chaudi gand bas jeevan mein ek samasya hai santan nahi hai.

Mausa- Shailesh, 38 ki umar hai, fauj mein hain hatta katta shareer hai, thode hansmukh mizaj ke hain, bachha na hone se thoda pareshan hain.

Anjali- umar 20 saal,
lambai- 5"5',
Behad khoobsurat, aankhein jinme doob jane ka man kare, jaanleva muskurahat, Bhara hua kasa badan,
Jo ek baar dekhle bina dekhe raha na jaye, sada vichar, aur Karma ka pahli nazar wala pyar.

Savita(Anjali Ki Maa):- umar 42, Lambai- 5"7',
Anjali ko apani khoobsurati inhi se mili hai doodh sa gora rang, hansmukh chehra... Muskurahat bilkul Anjali jaisi... Gol bade bade Nitambh aur bhari hui chuchhiyan. Hansmukh hain aur thodi baatuni.
Mahipal Singh( Anjali ka Pita)- umar 43, kadak swabhav wale seedhe sadhe insan, peshe se ek shikshak hain, kad kathi samanya hai,
Piyush(Anjali ka Bhai)- umar 25, graduation ki hui hai private company mein kaam karta hai, seedha sadha hai apane pita ki tarah,
Rani(Anjali ki Bhabhi)- umar 23, mast gadrata hua badan hai, rang bhi gora hai, badan abhi bhi bhar raha hai jo batata hai aage aur kitni kamuk banne wali hai,


Badi Maa (Lokwati)- Kalak gaon ki mukhiya yahan unhi ka raaz chalta hai, bhara poora badan hai, ek dum kasa hua madmast par bahut tedi kheer hain ye.

Chitrawati- umar 19 ki, Kalak ki Rajkumari aur sirf pad se hi nahi khoobsurati se, aacharan se, guno se har tarah se ye Rajkumari hi hai. Behad sundar aur shaleen. Har tarah se khoobsurat kanya.

Raman- Rimjhim ke pati umar 25, policewale hain, shareer se tandarust par inke man ke andar bahut kuch bhara hua hai jo inki zindagi ko ghuma ke rakh sakta hai.
Raman ke pitaji- Charan Singh (43).. pahle kisan the ab bete ki zidd ki wajah se electronics ka ek showroom chalate hain shahar mein.. thode se rangeen mijaz hain par hain chupe rustam shareer ab bhi kasa hua kasrat ki wajah se.

Raman ki maa- Madhuri(42) grahani hain, bilkul aam sanskari maa, par inke kuch aise raaz hain jo sirf ye hi janti hain... Baki badan se kamuk hain gand to dhol se bhi zyada badi lagti hai..

CRAman ki bahan- Khushi(20) padhai kar rahi hai bhare huye shareer ki hai par bilkul sahi sahi jagah se hi shareer bhara hua hai, Inka pichwada to aisa hai ki dekhkar traffick ruk jata hai.

Raman ka bhai: Chetan(26) Baap ke sath milkar showroom chalate hain, khushmijaj kism ke hain par inki ek ajeebo gareeb kamzori hai ya bimari jiske bare mein aage pata chalega..

RAman ki bhabhi:- Chanchal(24) gaon ki hain, par badan bilkul kasa hua aur bhara hua, bilkul saral swabhav ki seedhi sadhi, jiske chakkar mein log inhe kabhi kabhi bevkoof bhi samajh lete hain...
Chanchal ke Pita (Udayveer)- Gaon ke thet kisaan, mazboot badan seedhe saadhe insan.
Chanchal Ki Amma (Bimla)- Gaon ki sanskari nari, badan kasa hua, chuchiyan badi badi, gand bilkul kasi hui aur gol matol, bhara hua badan.
Nana Ka Pariwar
Nanaji- Balraj Singh - gaon ke thet kisaan jinka Sara jeewan sirf kheti mein beeta hai, itni Umar hone ke baad bhi shareer bilkul tandarust hai, sirf baal hi safed huye hain. Kaafi saada insaan Hain aur baki apko dheere dheere pata chal jayega.. patni ko gujre huye kafi samay ho chuka hai to kabhi kabhi Akela mahsoos karte hain.
Mama- Jamuna Singh- Mummy aur Mausi dono se hi chhote Hain, zyada padhe likhe nahi hain inhone bhi bas kheti mein hi dhyan Diya humesha se, Hansmukh hain, har baat mein Khushi dhoondh lete hain.
Maami- Gunjan- ye bhi mama ki tarah hi behad Hansmukh, humesha khush rahne wali hain, badan bilkul gadraya hua hai sath hi rang bhi khila hua hai, ye Maa ki copy lagti hain badan ke hisab se waisi hi chuchiyan aur waisi hi gand..
Sagar- Mama ka ladka, Anuj ki Umar ka hai, thoda chup rahta hai, apani hi duniya mein magan rahta hai, Suna hai kuch galat sangat mein pad gaya hai to uska bhi asar hai.
Kiran- Sagar se ek saal chhoti hai, bahut hi sundar hai, bilkul apani maa ka rang aur waisa hi badan, chulbuli si ladki hai, Hansmukh hai aur thodi baatuni bhi. Badan ke mamle mein Pallu, Laado Neetu kisi se bhi Kam nahi hai,)
 
Last edited:

Killerpanditji(pandit)

Well-Known Member
10,269
38,676
258
Ye Kahaani Poori tarah se kalpanik hai jiska vastavikta se koi sambandh nahi hai. Dosto meri story sex or chudai se bharpoor hogi to sirf ise manoranjan ke taur par padhein waise main poori koshish karunga ke sari baaton ka dhyan rakhun par kahin logically apko kuch incorrect lage to uske liye maafi chahunga. Dhanyawad.

Chodampur ek bilkul kisi bhi anya gaanv ki tarah hi hai yahan bhi logo ka guzara kheti se hota hai but yahan ki zameen ache hone se yahan ke log kaafi achi halat mein hai bahut ameer nahi kah sakte but itna hai ke inhe apni zarooraton ko poora karne mein koi dikkat nahi hoti.

Isi gaanv ka ek parivaar hai jiske Mukhiya Hain...
Nilesh Singh
Age 45
Lund Bhi Ache Size Ka hai
Seedhe Saadhe Insaan hain but hum sab ki tarah chudai karna bahut pasand hai isliye apni Biwi ko khoob chodte hain.

IMG-20200607-172048

Unki Patni ka name hai...
Sabhya
Age 42
Bilkul gharelu Biwi or maa but dikhne mein ek dum sexy jise dekh kar hi Nilesh ka lund aaj bhi khada ho jata hai or phir jamkar chodte hain..
Sabhya bahut hi gharelu or pativrata aurat hai but chudai karane mein wo bhi bilkul apne pati ki tarah hai...khoob maze le lekr chudwati hai.
chuchhe or gand ka Size aap Pics of gif dekh kar imagine kar sakte hain.

XXX-Porn-Lisa-Ann-Gi-F-38

Sabhya Or Nilesh Ke Do bete hai.. bada beta
Karma
Age 20
Humari kahani ka Hero bhi hai.
Acha dikhta hai ...body bhi hero jaisi nahi but theek thaak hai ye pdhai kar raha hai or gaanv k paas hi college mein jata hai..Iski khas baat ye hai k iska lund b ache size ka hai or wo humesha samjho khada hi rahta hai...iske dimag mein har waqt chudai k khayal hi chalte rahte hain...

482-1000

Ghar ka sabse akhiri or chota member hai..
Anuj
Age 18
Abhi abhi jawaan hua hai or jawani mein to apko pata hi hai lund ka kya haal hota hai..or lund k size k mamle mein ye bhi apne bade bhai or baap jaisa hi hai...humesha apni pahli chudai ke sapne dekhta rahta hai or lund hilata rahta hai.

475-1000

To dosto ye hai hero or uska parivaar baaki ke characters jaise jaise judte rahenge apko unse parichit karwata rahunga..abhi bata kar confuse nahi karna chahta...
Nice update bro
 
Top