• If you are trying to reset your account password then don't forget to check spam folder in your mailbox. Also Mark it as "not spam" or you won't be able to click on the link.

Incest सावत्र आई, मी आणि lockdown

Vishal1

Member
208
348
64
मी उठलो व वॉश बेसिन जवळ जाऊन फ्रेश होऊन आलो व आईच्या बाजूला पहुडलो, एव्हाना आई नॉर्मल झाली होती, मी जवळ जाताच तिने माझ्या गालावर किस केले.
"थँक्स विशाल, हा माझा पहिलाच ऑर्गॅजम आहे, हा अनुभव मला तुझ्या मुळे मिळाला थँक्स सो मच"
"म्हणजे आई बाबांनी तुझ्यासोबत असे काहीच नाही केले" मी आश्चर्यचकीत होऊन म्हणालो.
"अरे तुझ्या बाबांना यामध्ये काहीही इंटरेस्ट नाही, त्यांनी फक्त नातेवाईकांना दाखवण्यासाठी माझ्याशी लग्न केले आहे, तसे पाहिले तर एक्सीडेंट नंतर ती फिजिकली संबंध ठेवू शकत नाहीत, ते कुठल्याही स्त्रीला सुख देऊ शकत नाहीत आणि त्यामुळेच त्यांना सेक्स मध्ये काहीही इंटरेस्ट नाही"
"अरे बापरे असा आहे तर, मग इतके दिवस कशी काय काढलीस तू, पण काही काळजी करू नकोस, आता मी आहे ना तुझ्या प्रत्येक गरजा मी पूर्ण करीन"
"हो राजा मला माहिती आहे, की तू किती स्ट्रोंग आहेस ते माझ्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी" असे म्हणत तिने सरळ माझी लुंगी फेडली व माझा कडक लंड हातात पकडला व गोंजरू लागली.
"तू दिसतोय छोटा पण तुझा लंड मस्त कडक जाडजूड आणि लांब आहे ह" असे म्हणून ती बसून माझा लंड हातात घेऊन निरखून पाहू लागली, मी ही माझ्या अंगातून बनियन काढून टाकली.
आईने माझा लंड आपल्या हातात पकडला होता, पण तो तिच्या मुठीत मावत नव्हता, त्यावरच्या शिरा तरारून फुगल्या होत्या, ती अधाश्या प्रमाणे माझ्या गोऱ्या लंडाकडे पाहत होती, अचानक तिने लंडावरची कातडी मागे घेतली तशी माझ्या लंडाची लालबुंद सुपारी बाहेर आली, ती पाहून आईची जीभ लपलपू लागली, तिने एकवार माझ्याकडे पाहिले व आपली जीभ बाहेर काढून ती माझ्या लंडाची सुपारी जिभेने चाटू लागली, आता मी थरथरू लागलो, आईच्या जीभेचा स्पर्श काही वेगळाच होता, माझ्या आयुष्यात हे पहिल्यांदाच घडत होते, अचानक तिने माझ्या लंडाची पूर्ण सुपारी आपल्या कोमल ओठात घेतली व हळुवार चोखू लागली, तिच्या गरम तोंडाचा स्पर्श खूप छान वाटत होता, ती आता मस्त चोखू लागली होती, मी तिच्या कडे पाहू लागलो, ती तन्मयतेने माझा लंड चोखत होती, चोखता चोखता ती माझ्या गोट्यांशी खेळत होती, त्यामुळे माझी उत्तेजना वाढत चालली होती, अशीच काही वेळ ती चोखत राहिली तर मी नक्की गळेन असे वाटू लागले, म्हणून मी तिला थांबवत वर ओढून घेतले.
"का रे काय झाले….किती मस्त वाटत होते चोखायला…."
"अग पण मी गळलो असतो ना तुझ्या तोंडात…. म्हणून थांबवले"
"गळला असतास तर चालले असते की….मी तयार होते तुझे वीर्य प्यायला…."
"हो ग तुला पाजीन माझे वीर्य….पण मला आता तुला मस्त झवायचे आहे...आणि मग माझे खूप दिवसांनी साठलेले वीर्य तुझ्या आत सोडायचे आहे...देशील ना सोडू…"
"हो रे माझ्या राजा, मलासुद्धा तुझ्याकडून मस्त झऊन घ्यायचे आहे, आज मला कचाकचा झऊन तुझे वीर्य खोलवर माझ्या आज सोड…. ये आता वेळ दवडू नकोस…." ती आपल्या मांड्या विलग करत मला आमंत्रण देत म्हणाली.
मीही मग तिला किस करत करत तिच्यावर ओणवा झालो, तिला किस करत तिची पण चोखत चाटत होतो, खाली अपोआप माझा लंड तिच्या योनीला शोधत शोधत तिच्या जवळ पोहोचला, माझ्या लंडाचा स्पर्श तिच्या योनीला झाला तेंव्हा दोघांच्याही तोंडातून सित्कर बाहेर पडले.
मी तिच्या योनी मुखावर लंड घासत तिला उत्तेजित करत होतो, तिची योनी बऱ्यापैकी ओली झाली होती, मी माझी कंबर थोडी मागे घेऊन तिच्या पुच्चीत लंड घुसवायचा प्रयत्न केला पण, तो आत न घुसता बाहेर सटकला, तिच्या योनीची द्वार घट्ट असल्याने मोठ्या आकाराची माझ्या लवड्याची सुपारी आत घुसत नव्हती.
"खूपच टाइट आहे ग तुझी पुच्ची आई…. तुलाच सेट करावा लागेल…."
"ठीक आहे राजा…. मी करते सेट…" असे म्हणत तिने आपल्या कोमल हातामध्ये माझा कडक लंड पकडला व आपल्या पुच्चीच्या तोंडाशी सेट केला, तसा मी एक जोराचा दणका दिला त्याच बरोबर माझ्या लवड्याची सुपारी सह अर्धा लंड तिच्या योनीत उतरली, तिच्या तोंडून एक किंकाळी बाहेर पडली.
"आई ग…. मेली मेली... हळू रे…. किती जाड आहे रे तुझ्या लवडा…. आह.. आह…"
आईच्या योनीचे द्वार खरंच खूप घट्ट होते, ती आता खालून थरथरत होती, मी तिच्या तोंडात तोंड घालून तिला किस करू लागलो, त्यामुळे तिचा ओरडण्याचा आवाज बंद झाला, बराच वेळ मी त्या स्थितीत राहिलो व अधून मधून कंबर हलवत होतो, आईची योनी खूपच घट्ट होती, सर्व बाजूंनी तिने माझ्या लवड्याला घट्ट पकडले होते, काही वेळ गेल्यानंतर तिची योनी पाझरू लागली, मी हळूहळू कंबर हलवल्याने तिला पाणी सुटू लागले, ती ओरडणे सोडून आता मला किस करू लागली, मी तीच संधी साधली आणि माझा लंड पूर्ण बाहेर काढला एक जोरदार धक्का देत संपूर्ण लंड तिच्या योनीत पूर्ण उतरवला, आई ची आणखी जोरदार किंकाळी बाहेर पडली, पण ती माझ्या तोंडातच विरली, माझ्या पाठीवर आईने आपली नखे रुतली होती, त्याची कळ मला येत होती पण मी काही लंड बाहेर काढला नाही, माझा लंड मी खोलवर तिच्या पुच्चीत रुतवून धरला, दोन-तीन मिनिटे झाल्यानंतर मी माझी कंबर परत हळू लग्न, आईच्या सुद्धा वेदना कमी झाल्या होत्या, तीसुद्धा आता कंबर उचकावून मला प्रतिसाद देत होती, मी आता हळू हळू थोडा लंड बाहेर काढून तिला हलके ठोके देऊ लागलो, तिची योनी कामरस सोडू लागली, तिला किस करत करत मी दणके देत होती.
"आह...आह...विशू...राजा...काय मस्त झवत आहेस…..आह...किती जाड आहे रे तुझा लंड...मस्त सील फोडले माझ्या पुच्चीचे…."
"आह...आई...किती मस्त आहे ग तुझी पुच्ची...किती मस्त वाटतेय...खूपच टाईट आहे... आह...घे...घे...झवून….मस्त ठोकतच राहावे वाटतेय…."
आमच्या हॉट बोलण्याने आईची योनी पूर्ण ओलीचिंब झाली होती, सटासट माझा लंड आत बाहेर होत होता, माझ्या प्रत्येक ठोक्यात आई कन्हत होती, आई डोळे बंद करून माझ्या दणक्यांचा आनंद घेत होती, मी आता माझा पूर्ण लंड बाहेर काढून तिच्या पुच्चीत परत ठोकत होतो
"आई...आई….काय मस्त वाटतेय ग….असे तुला झवतच राहावे असे वाटतेय...तुला असेच भोगत राहावे असे वाटतेय…."
"हो रे राजा...आजपासून ही पुच्ची तुझीच आहे...तुला जेंव्हा हवी असेल तेंव्हा तू झवू शकतोस….माझे शरीर मी तुला अर्पण केले आहे….आह….तू हवा तेंव्हा याचा भोग घेऊ शकतोस….आह….आजपासून तू माझा ठोक्या आहेस…खूप खाज आहे रे माझ्या पुच्चीत...मस्त जिरव तिची खाज…."
"आह...आई... आह...दररोज मस्त झावणार आई तुला...आई...खूप खाज आहे ना तुला ...मी जिरवणार तुझी खाज रोज…"
"आह ...झव झव तुझ्या आई का... आह... आह…"
असे करत ती झडू लागली, आपली कंबर हलवत ती गळू लागली, माझ्या जोरदार झवण्याने अवघ्या 5 मिनटात ती गळली होती, मी माझ्या ठोक्यांचा स्पीड कमी केला, मी तिला किस करू लागलो, तिच्या मानेवरून किस करत तिचे आम्मे पिऊ लागलो, तिचे निप्पल तोंडात घेऊन चोखू लागलो, एका हाताने स्तन मर्दन करत होतो, तिचे स्तन लालेलाल झाले होते, स्तनांवर लाल व्रण उठले होते, मानेवर कंबरेवर सर्व ठिकाणी माझ्या प्रेमाची निशाणी मी उमटवली होती, आई आता परत उत्तेजीत होत होती.
"झव...झव...विशू मला….तुझ्या आईला झव...तुझ्या नीलमला झव….तुझे बाबा काही कामाचे नाहीत...आजपासून तुला त्यांची जागा घ्यायची आहे...आणि माझ्या कामवासना पूर्ण करायच्या आहेत…. आह...आणखी….जोरात... ठोक….दे दणके…. आह…"
आईच्या अश्या बरळण्याने मला आणखी चेव चढला मी आता तिला मोठे ठोके देत झवू लागलो, सर्व रूममध्ये पाच पाच असा आवाज येत होता, पूर्ण रूम आईच्या सित्करानी भरून गेली होती, साधारण मी वीस मिनिटे तिला झवत होतो, त्यात आई आणखी एकदा गळली
"आह...विशू...काय मस्त झवलेस रे...आता तिसऱ्यांदा मी गळणार आहे रे …"
"हो ग आई...आणि आता मी सुध्दा गळणार आहे….सांग काय करू….आत गळू की बाहेर …"
"हे काय विचारणे झाले …..मला तुझे सर्व वीर्य आत हवे आहे …."
"अग पण आत टाकले तर तू प्रेग्नेंट राहशील ना….आता बाबाही इथे नाहीत….त्यांना काय उत्तर देणार?"
"मी काय ते पाहून घेईन….पण आता मला तुझे वीर्य मला माझ्या गर्भात हवे आहे….उडव तुझी वीर्याची पिचकारी माझ्या गर्भात…बिजरोपण कर तुझे माझ्या गर्भात….मला मुल हवे आहे तुझ्या कडून ….आह…."
"आह... हो ग आई….आता उडवतो बघ तुझ्या गर्भात माझ्या वीर्याची पिचकारी…आज तुला गरोदर करून सोडतो बघ…" असे म्हणून मी जोरजोरात आईला ठोकू लागलो, दाणादाण दणके देऊ लागलो, तिची पुच्ची आता पूर्ण खुलली होती, तिच्या पुच्चीतून कामरसाचा झरा पाझर होता, मी मोठाले जोरात दोनतीन ठोके दिले व माझा लंड खुळवर तिच्या योनीत घट्ट पकडत तिच्या गर्भात विर्याच्या पिचकाऱ्या मारू लागलो, साधारण 2 मिनिटे माझा लंड आईच्या पुच्चीत खोलवर गळत होता, आईसुद्धा शांत राहून माझ्याकडुन बीजाचा स्वीकार करत होती, बऱ्याच वेळ मी तिच्यावर पडून सर्व वीर्य तिच्या गर्भात सोडल्यानंतर मी बाजूला झाली, तिच्या पुच्चीतून आमच्या दोघांच्या कामरसाने मिश्रण बाहेर येऊ लागले, झावण्याने दोघेही थकून गेलो होतो, आई ने माझ्या गालावर एक किस केला व माझ्या छातीवर डोके टेकवून शांत झोपी गेली.

...समाप्त...
 

Vishal1

Member
208
348
64
Story इथे संपली आहे, तर कशी वाटली मित्रानो reply करून सांगा.
 

Anolakhi

Member
108
101
43
Story इथे संपली आहे, तर कशी वाटली मित्रानो reply करून सांगा.
मस्त होती गोष्ट
विशु आणि त्याच्या मित्रांनी मिळून एकदा झवायला पाहिजे होते निलमला
 

Vishal1

Member
208
348
64
Thanks to all friends for loving my story.
ज्या मराठी मित्र मैत्रिणींना माझ्याशी पर्सनल chat करायचे असल्यास ते मला टेलिग्राम वर संपर्क साधू शकतात. Id- vish0071
 
Top