Adultery मेधा (Completed)

  • You need a minimum of 50 Posts to be able to send private messages to other users.
  • Register or Login to get rid of annoying pop-ads.

Siraj Patel

The name is enough
Staff member
Senior Moderator
Messages
108,927
Reaction score
83,225
Points
173
मूळातच गोरे असलेले माझे स्तन त्याच्या चोळण्याने दाबण्याने लाली लाल झाले होते. त्याच्या अश्या प्रकारे साबण लावण्यामुळे मी पुन्हा गरम होवु लागली होती व मला पुन्हा माझ्या योनीत पुन्हा मगाचच्या सुखद संवेदनांची जाणीव व्हायला लागली. इकडे त्याचा विक पॉईंट असलेले माझे स्तन पुन्हा त्याच्या हातात आल्याने प्रशांतचा लवडाही परत कडक होऊ लागला होता. माझे त्याच्या कडे लक्ष गेल्यावर मला हसायला आले व हसता हसता मी त्याला म्हणाली" प्रशांत तुझ्या "त्याची" बघ काय हालत झाली आहे!"


"तुला मगाशी सांगीतले ना त्याचे काय नाव आहे ते? त्याचे नाव नाही घेतलेस तर तुला तो मिळणार नाही." असे म्हणत त्याने त्याचे हत्यार झाकुन घेतले.

"अस काय करतो प्रशांत. दाखव ना मला तुझे हत्...... तुझा ल..लंड!" मला तो शब्द उच्चारतानाच भयंकर लाजल्यासारखे झाले.

" हं आत्ता कस बोललीस. आणि माझा हा लंड परत जागा व्हायला तुझे हे रसाळ आंबे जबाबदार आहेत. काय दृष्ट लागण्यासारखी गोलाई आहे यांची. विधात्याने अगदी फुरसंतीमध्ये तुला बनवली आहे. कदाचीत अशी निर्मिती तो पुन्हा करु शकणार नाही. माझ नशीब खुपच थोर आहे असं म्हणायला पाहीजे कारण हे अनमोल स्तन माझ्या हातला लागले."

तो हेमाला अंघोळ घालताना हेच बोलला होता त्याची मला आठवण झाली व मनातल्या मनात मी अगदी हुरळून गेली.

"ईश्श्य असं काय तु बोलला तर माझ्या अंगात कसंतरीच व्हायला लागतं"

"अगं मी खरचं सांगतोय मेधा, तुझ हे अस्मानी सौंदर्य माझ्या हाती लागणं या पेक्षा भाग्याची गोष्ट आणखी काय असु शकते" त्याने पुन्हा माझे गोल आंबे आपल्या हातात पकडुन तो त्यांना जोरात दाबु लागला.

मी वेदनेने"एऽऽऽ प्रशांतऽऽ जरा हळु नं...." त्याचा जोश कमी करत मी म्हणाली, "प्रशांत जरा हळु दाब ना रे प्लीज, दुखतात ना रे"

माझ्या समोर गुडघ्यावर ऊभा रहुन माझा एक स्तन आपल्या तोंडात घेउन तो चोखू लागला. मी अत्यांनदाने विव्हळू लागली माझ्या अंगाची थर थर पुन्हा वाढली. मी त्याचे डोके माझ्या छातीवर दाबुन ठेवत त्याचा लंड हातात घेत कुरवाळू लागले.

प्रशांत माझे स्तन चोखता चोखता माझ्या योनीवर हात फिरवत स्तन तोंडातुन सोडला व पुन्हा त्याला आपल्या हाताने दाबु लागला.

आमचा प्रणय आता पुन्हा रंगात येत चालला होता आणि आता मी स्वतः पुढकार घेत होती. मी आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने मला आणखीन आपल्या मिठीत ओढले व माझ्या आंगावरुन आपले हात फिरवु लागला. माझे लुसलुशीत कुल्ले आपल्या हातांनी दाबु लागला. मला मिठीत घेतल्यामुळे माझ्या स्तनांवरची ताठरलेली निप्पल्स त्याच्या छातीत रुतात होती. बाथरुम मधला शॉवर आमच्या अंगावर संतत धार ओतत होता.


प्रशांत आपल्या हातात साबण घेउन माझ्या स्तनांवरुन फिरवायला लागला. अगोदरच त्याच्या प्रेमवर्षावाने ताठरलेली माझी स्तनाग्रे आणखीनच ताठरु लागली होती.

माझ्या तुळतुळीत योनीवरुन हात फिरवत माझ्या योनीत त्याने आपली दोन बोटं आत सारली. मी अत्यानंदाने विव्हळू लागली. माझ्या त्या आवेगी विव्हळण्याने माझ्या हातातला त्याच्या लंडात पुन्हा जोर चढायला लागला होता वा तो त्याला माझ्या योनीवर घासत माझा आनंद वाढवत होता.
 

Siraj Patel

The name is enough
Staff member
Senior Moderator
Messages
108,927
Reaction score
83,225
Points
173
माझ्या योनीपाकळ्यांना घासत आंगयाने तो माझ्या क्लिट्ला छेडत माझी अधिरता आणखीनच वाढवत होता. मी त्याच्या जाडजुड लिंग हातात घेवुन मागे पुढे हलवत होती. आंघोळ बाजुला राहुन आम्ही पुन्हा एकदा पुर्ण तापलो होतो.

प्रशांतला त्याचा लंड माझ्या छकुलीत घालायला उत्सुक झाला होता. माझी योनीपण आता चांगली पाझरायला लागली होती. मी त्याचा लंड पकडुन त्याला माझ्या योनीत सरकवायचा प्रयत्न करत होते. माझे पाय फाकवुन धरत मी आपल्या हातांनी त्याला माझ्या योनीमुखावर टेकवले. त्याने माझा पाय उचलत मला माझी योनी ताणून धरायला लावत आपली कंबरेने एक जोरकस धक्का माझ्या योनीत मारत त्याचा लंड माझ्या योनीत घुसवला.

माझी योनी त्याच्या हाताच्या व जीभेच्या मालीशने मस्त तयारीत असल्याने त्याच्या एका धक्क्यातच त्याच्या अर्धा अधिक लंड माझ्या योनीत घुसला होता. त्याचा आख्खा लंड गिळायला दुसरा धक्का पुरेसा होता. माझा पाय हातात वर पकडुन तो मला चोदु लागला.

मी त्याच्या अंगावर पुर्ण भार टाकत डोळे मिटुन त्याचे धक्के सहन करत होती. माझे हात त्याच्या गळ्याभोवती घालुन माझे डौलदार भरगच्च स्तन त्याच्या छातीवर धडकत होते.

प्रशांतने माझ्या कुल्ल्यांवर हात स्थिरावुन मला आधार देत तो त्यांचे दणके लयीत धक्के मारत होता. मी त्याच्या प्रत्येक धक्क्याला कंबर उंचावत साथ देत होती. प्रशांतने त्याच अवस्थेत आपल्या ताकतवान हातांनी मला उचलले. मी पायांनी त्याच्या कमरेभोवती विळखा घातला. या अवस्थेत प्रशांतचा लंड पुर्णपणे माझ्या योनीत खोलवर घुसला होता. आता तो मला मागेपुढे झुलवुन हलवत धक्के देत होता. माझ्यावर चुंबनाचा मारा करताना त्याला माझ्या स्तनांनाही चोखता येत होते.

प्रशांत पुर्ण ताकद लाउन मला चोदत होता. काही क्षणातच माझा श्वास भात्यासारखा चालायला लागला. माझी छकुली आतमधुन आनंदाने हमसा हमशी रडत होती. माझ्या योनीत पिस्टनसारख्या आत बाहेर करणाच्या प्रशांतच्या सोट्यावर योनीरसाचा अभिषेक होऊ लागला व त्या वंगणाने प्रशांतचं कां आणखीन सोप झालं. धक्क्यांवर धक्के मारत तो ही त्याच्या चरणसीमेला येवून पोचला तेंव्हा तो मला त्याच्यापासुन दुर करु लागला.

त्याच्या मनातले ओळखुन मी त्याच्या कानात म्हणाली, "प्रशांत माझ्या छकुलीला तिच्या आतच तुझे विर्याचे इंजेक्शन दे. मी एकदम सेफ आहे, तुझ्या लंडाला बाहेर काढू नकोस." मी त्याच्या गळ्याला मारलेली मिठी आणखीन घट्ट केली. त्याला काही बोलण्याची संधी न देता माझ्या ओठांनी त्याचे ओठ मिटुन घेत मी त्याची बोलती बंद केली.

सुखावुन प्रशांतने आपला धक्क्यांचा जोर आणखीन वाढवला. शेवटचे एक दोन जोराचे धक्के मारत तो माझ्या वाफाळलेल्या योनीत गळला. त्याच्या विर्याने माझी योनी काठोकाठ भरुन वाहु लागली.

हेमाबरोबर केलेल्या आंघोळीची त्याला माझ्याबरोबर पुनरावृत्ती करायला लाऊन मी एकदाची तृप्त झाले. त्यांचे मिलन बागेत उभे राहुन बघायला मी साक्षी होते. पण आम्ही भरदिवसा प्रणय रंग उधळताना आजुबाजुला पहायला कोणी नव्हते.

परत एकदा आम्ही एकामेकांना साबु लाऊन अंघोळ घातली. प्रशांतने टॉवेलने मला मस्त पुसुन काढताना माझ्या सर्वांगावर झालेल्या टॉवेलच्या खरखरीत स्पर्शाने मी परत पेटले. त्याच टॉवेलने मी त्यालाही पुसुन काढले.

प्रशांतचा लंड हातात धरुन त्याला मी माझ्या बेडरुममधे घेऊन आले. प्रशांतने माझ्या कंबरेवर हात घालुन मला संभाळून नेत चालला होता. त्याचा लंड सोडुन मी बेडवर पसरले. त्याला माझी सेक्सी अदा दाखवत मी नागडीच बेडवर झोपले. प्रशांत घड्याळ्याकडे पहात कपडे घालायला निघाला.
 

Siraj Patel

The name is enough
Staff member
Senior Moderator
Messages
108,927
Reaction score
83,225
Points
173
"ओ मालिशवाले" मी त्याच्या दिशेने हात करत त्याला थोपवला. " तुमचे काम पुरे कुठे झाले?

प्रशांत माझ्याकडे पाहून हसायला लागला. मी झोपुन पाय फाकवले व पाय दुमडुन वर केले. माझी चिकण्या छकुलीच्या दर्शनाने त्याचे डोळे चमकले. माझ्या सुजुन लालभडक झालेल्या योनीपाकळ्या व त्याच्या मध्यभागी वरच्या बाजुला बाहेर डोकावणारी माझी क्लिटोरिस पाहुन त्याच्या डोळ्यात वासना परत एकदा डोकावताना मला दिसली.

माझे सेक्सी शरीर व त्याला आमंत्रण देणारी माझी चमकती छकुली त्याचे पाय जमिनीवर खिळवून ठेवण्यास समर्थ होती याचा मला आत्मविश्वास नक्कीच होता व गेल्या काही दिवसातच हा विश्वास मला आला होता.

प्रशांतचा लंड ते दृश्य पाहुन उभा राहिला व झुलु लागला. त्याचे ते जबरदस्त आकाराचे हत्यार व त्याखाली लटकलेल्या केसाळ गोट्या पाहुन माझे पाणी सुटत होते. त्याचे ते हत्यार माझ्या छकुलीत खोलवर घालायला मी आतुरले.

"प्रशांत ये ना. परत एकदा घाल न तुझा सोन्या माझ्या छकुलीत!" मी त्याला साद घातली. माझा श्वासोच्श्वास जलद झाला होता व कामातुर होवुन मी माझ्या मांड्या एकीमेकावर घासत होते. माझे डोके चालेनासे झाले व प्रशांतच्या स्पर्शाला वेडी होत माझे शरीर तडफडु लागले.


प्रशांतलाही माझी ती हालत पाहुन माझे आमंत्रण नाकारणे शक्यच नव्हते. एका झतक्यात तो माझ्यावर चढला व माझ्या अंगावरुन हात फिरवत माझे स्तन दाबत असताना त्याने त्याचा लंड माझ्या योनीत घातला.

त्याचे वजन माझ्या नाजुक अंगावर भारी होते तरी हवेसे वाटत होते. मी माझी कंबर वर घेत त्याचा लंड माझ्या योनीत आत घेउ लागले. त्याचे ओठ व जीभ माझ्या मानेवर फिरत माझ्या स्तनावर पोचले. तो माझे निप्पल चावायला लागताच माझे सर्वांग थरथरू लागले होते. प्रशांतच्या घश्यातुन श्वापदांचे आवाज निघत असल्यासारखे मला वाटले.

प्रशांतची जीभ परत माझ्या चेह-यावर आली. मी एक सुस्कारा सोडायला माझे ओठ उघडताच त्याने त्याची जीभ माझ्या तोंडात सारली. मी सर्व विसरुन त्याच्या किसला प्रतिसाद देउ लागली. मी आता मी उरली नव्हती. एखाद्या कटपुतळीसारखी माझी हालत झाली होती व तो माझा मालक झाल्यासारखा मला हाताळत होता. श्वास घेणे हे मला जितके आवश्यक होते तितकेच त्याने माझे अंग कुस्करुन टाकणे मला आवश्यक झाले होते.

त्याने त्याचे माझ्या अंगावरचा भार कमी केला. मी जरा हुश्य म्हणेपर्यंत त्याने माझे पाय फाकवुन माझ्या छकुलीचा ताबा घेतला. हाताने माझ्या नाजुक पाकळ्या दुभागुन त्याने माझ्या योनीरसाने चमकणारी माझ्या योनीचा गुलाबी अंतरंग उघडा केला. त्याची सापासारखी लांब जीभ तिथे घुसवत माझे रसपान करु लागला. मी एक भला मोठा सुस्कारा सोडत माझी कंबर वर करत त्याची लपालपा चालणारी जीभ माझ्या आतवर लंडासारखी फिरवायला त्याला मदत करु लागली.

पण प्रशांतच्या मनासारखे त्याला जमत नव्हते. तो माझ्या अंगावरुन परत वर सरकला व माझ्या पायाच्या मधे त्याने पवित्रा घेतला. त्याचा लंड माझ्या मांड्याना चाटत वर माझ्या योनीवर येउन थडकला. हातातल्या लंड पकडुन तो माझ्या छकुलीवर रगडु लागला. माझ्या योनीच्या उघड्या फटीत वर खाली लंड फिरवत तो माझे लपलेले प्रेम विवर शोधु लागला. त्या प्रेमविराला ते सहज मिळाले व माझ्या भोकात त्याचा सोटा हळुवार पणे वर खाली करत तो त्याला आत घालु लागला.

माझी टाईट छकुली अजुनी त्याच्या लंडाला सहजा सहजी आत प्रवेश देत नव्हती. त्याला पटकन आत घुसवता
आला नाही. पण जरा नेटाने प्रयत्नपुर्वक आत सारत त्याने शेवटी जुळवून घेतले.
 

Siraj Patel

The name is enough
Staff member
Senior Moderator
Messages
108,927
Reaction score
83,225
Points
173
एकदा आत घुसल्यावर प्रशांतचा सोटा माझ्या इवल्या छकुलीत आत आत खोलवर घुसु लागला. प्रशांत एखाद्या सर्जनच्या कुशलतेने माझ्या योनीची वेगवेगळी पटले छेदत त्याचा लंडाची पुर्ण लांबी माझ्या आत भरवत त्याच्या खरखरीत झाटा माझ्या मुलायम योनीवर घासु लागेपर्यंत पुर्ण आत कधी आला हे माझ्या छकुलीला समजलेही नाही, इतकी मी त्या हल्ल्याने भांबावुनच गेली. पण तो क्षणभर त्याला पुरेसा होता.

माझी योनी पुर्ण भरतच त्याने मला व माझ्या छकुलीला त्या राक्षसी लंडाचा आकार समजुन घ्यायला जरा वेळ दिला,


जराशी उसंत दिली. त्यामुळे मी जरा सावरले व माझ्या ओठावर हसू उमटले.

"प्रशांत कर... जोरात कर......कुटुन काढ मला, तुझ्या सोट्याने माझ्या छकुलीला."

प्रशांत वर खाली होत माझ्या पुस्सीला झवु लागला. मला दुखवण्याचा धोका टाळत त्याने सुरवात अगदी नाजुकपणे |
करत तो त्याचा वेग वाढवु लागला.

"ए प्रशांत कर ना जोरातऽऽऽऽऽ........जोरातऽऽऽऽऽऽ आऽऽऽऽऽ! अजुन जोरात!" त्याच्या मानेला घट्ट मिठी मारुन त्याला माझ्या स्तनांवर आवळत मी आनंदाने किंचाळू लागले. माझ्या प्रोत्साहनाने सुखावत त्याने त्याचा वेग वाढत नेला होता. त्याचा लंड माझ्या योनीच्या अगदी मुखापर्यंत बाहेर काढून परत जोरात आत खोलवर ढकलत माझ्या चेह-यावर पसरत चाललेला आनंद निरखत तो माझ्यावर तुटुन पडत होता.

"प्रशांत चोद मला, आ.... चोद मला...जोरात.... अजुन जोरात चोद....." मी त्याला डोळे घट्ट मिटुन विनवत असतानाच त्याने त्याची हालचाल थांबावली व त्याचा लंड बाहेर काढला.

मी आश्चर्याने डोळे उघडले व वैतागुन, "ए अस काय रे करतोस. का मला छळतोस असा? तुला माहीत आहे ना मी किती व्याकुळलेली आहे तुझ्याकडुन प्रेम भरुन घ्यायला? माझ्या आत खोलवर घाल ना"

प्रशांत माझ्या विनंतीने खुश झाला. तो लहान लहान फटके मारत मला हवे तसे आत खोलवर जाऊ लागला. मी आत इतकी ओलेचिंब होते की त्यामुळे त्याचे धुड माझ्या आत मला सहज घेता येत होते याचे माझे मलाच कौतुक वाटुन मी हसले.

पण तो आता जोरदार मुलुखगिरी करत निघाला होता. प्रत्येक धक्क्याबरोबर त्याच्या गोट्या माझ्या योनीभागावर आदळत होत्या. प्रशांत दात ओठ खात धापा टाकत मला झवत होता. माझ्या छकुलीने आता त्याचा हल्ला परतावयाला सुरुवात केली. माझ्या योनीचे स्नायु आक्रसत त्याचा लंड पिळु लागले.

प्रशांत पुन्हा एकदा थबकला. "मेधा मी खरच तुझ्या आत पाणी सोडू?"

"प्रशांत अरे थांबु नकोस रे! काढ ना मला कुटुन तुझ्या लंडाने!"

मी त्याच्या हत्याराला लंड म्हंटल्याने प्रशांत खुश झाला. तो नव्या उत्साहाने कामाला लगला. माझा ऑर्गेझम अगदी नजदीक येउन ठेपल्याने माझी ओली झालेली छकुली आतमधे फुरफुरत होती. दरवेळी माझ्या आत घुसवताना त्याचा लंड माझी क्लिट घासत होता. माझ्या तोंडातुन कामुक आवाज बाहेर येत होते व त्याच्या दर ठोक्याला त्या आवाजाचा स्तर वर जात होता.
 

Siraj Patel

The name is enough
Staff member
Senior Moderator
Messages
108,927
Reaction score
83,225
Points
173
मी त्याचा प्रत्येक धक्का कंबर वर करत त्याच्या गोट्यांना भिडत होते. आमच्यातले अंतर कमी करायला मी त्याच्या कंबरेला माझ्या पायाची मिठी घातली व माझ्या मांड्या दाबुन घेतल्या. माझे सुख वृधिंगत करायला मी माझे दोन्ही स्तन हातात घेतले व स्तनाग्रे पिळु लागली. एक स्तन वर करत मी माझे स्तनाग्र ओठात घ्यायचा प्रयत्न करु लागले.

प्रशांत एखाद्या जनावराच्या त्वेशाने मला झवत होता. प्रत्येक धक्क्याने हिंदोळणारे माझे स्तन त्याने हातात घेतले व माझे निप्पल चिमटीत पकडुन तो ओढू लागला. झवताना तो काहीतरी बरळत होता.

पण तो काय बोलतोय याचाकडे माझे लक्षच नव्हते. माझे स्वतःचे आवाज शिगेला पोचले होते. मी आता कधीही जोरदार क्लायमॅक्सला पोचणार या भावनेने मी त्याला घट्ट मिठीत घेतले. माझ्या शरिरातुन आनंदाने येणा-या लाटा वाढत चालल्या. आता माझ्या शरीरात भुईनळे फुटत होते व त्या आनंदाने मी ओरडु लागले. "ए प्रशांत जोरात कर.....! खुप जोरात झव मला.....!" माझी नखे मी त्याच्या पाठीत खुपसली होती हे ना मला कळले ना त्याला.
आम्ही दोघेही स्वर्गात एकत्र पोचलो होतो.

त्याचा लंडाच्या जोरदार आक्रमणाने माझ्या छकुलीची व माझी सहनशक्ती संपली. वेगवेगळे आवाज काढत मी अगदी बेजार होऊन त्याला थांब म्हणुन विनवणार त्याच वेळी मला जाणवले की प्रशांतही त्याच्या क्लायमॅक्सच्या अगदी नजदीक पोचला आहे व आता गळायच्या बेतात आहे.

"मेधाराणी आऽऽऽ......मी आता गळणार.....येस............."

त्याच्या गोट्या आक्रसल्या व माझ्या योनीत त्याचे जाड विर्याची पिचकारी सोडण्याच्या बेतात आलेला त्याचा लंड आचके देऊ लागला. त्याचे धक्के कमी होत गेले व तो शांत होऊ लागला पण त्याच्या लंडातुन सुटणारे विर्य माझ्या आत खोलवर फेकले जाताना मला जाणवु लागले.

ते जाणवुन माझी कंबर वर करत माझी योनी त्याच्या लंडावर दाबताना माझ्या योनीचे स्नायु त्याच्या लंडाला पिळायचा अटोकाट प्रयत्न करु पहात होते. ते करताना माझ्या अंगातुन कंपने चालु होत एक जबर्दस्त ऑर्गम माझ्या आतुन शरीरभर पसरु पहात होता. स्त्री व पुरुष जेव्हा एकाच क्षणी संभोगातुन समाधीकडे जाण्याचा दैवी अनुभुती मला व प्रशांतला होत होती. त्याने डोळे उघडुन माझ्याकडे पाहिले व हसला. त्याच्या त्या मनापासुन फुटलेल्या हास्याचे पडसाद त्याच्या डोळ्यातही मला स्पश्ट उमटलेले दिसले व ते हास्य पाहुन माझ्याही तोंडातुन बालीश वाटेल असे खिदळने सुरु झाले व मी त्याला घट्ट मिठी मारली. एकाच वेळी आम्ही सुस्कारत गळलो.

तो माझ्या माझ्या अंगावर कोसळला. त्याची छाती माझे कोमल स्तन कुस्करत होते. त्याचा लंड अजुनही माझ्या छकुलीत खोलवर माझ्या छकुलीचा त्याच्यावर चाललेला अभिषेक सोसत मजेत होता. एकाच वेळी दोघाना मिळालेला तो स्वर्गीय आनंद पुरेपुर लुटत मी माझे ओठ त्याच्या ओठांसमोर नेले आम्ही एकामेकांना समरसुन किस करु लागलो.

बराच वेळ आम्ही एकामेकांच्या बहुपाशात गुंफुन धापा टाकत श्वास घेण्याचा प्रयत्न करत आमच्या हृदयाचे धडधडणे कमी होण्याची वाट पहात निपचीत पडून राहिलो. त्याचा लंड अजुनही माझ्या छकुलीत होता.

आमचे गुप्तांग अजुनही एकामेकात अडकलेल्या अवस्थेत असताना प्रशांतने डोळे उघडुन माझ्याकडे पाहिले. हसत माझ्या चेह-याला प्रत्येक इंचावर , माझ्या डोळ्यांना, माझ्या कपाळाला, पापण्यांना, माझ्या गालांना, माझ्या ओठांना किस करत माझ्यावर प्रेमाचा वर्षाव करु लागला.

प्रशांतचा नरम पडलेला लंड माझ्या तृप्त झालेल्या छकुलीच्या मिठीतुन निसटला व तो माझ्या अंगावरुन दुर होत माझ्या शेजारी पसरला. आम्ही दोघेही समाधानाने पुरेपुर भरुन शांत होत होतो.

"अहो मालिशवाले तुमचे मालिश खुपच सुंदर आहे बर का!"

"अहो बाईसाहेब तुम्हाला देवाने शरिरच इतके छान दिले आहे की मालिश चांगले जमणारच ना."

मी खरी खुप दमले होते तरी अजुन अस्वस्थ होते. गेल्या काही दिवसात घडलेल्या घटना आठवत होते.

"चल मला ऑफिसमधे जायचे आहे." प्रशांतने माझी तंद्री भंग केली.

प्रशांत निघाला. मी अजुनही नागडी बेडवर पडुन होते. त्याने मला उठायला हात दिला. मी उठताना त्याच्या विर्याचा एक ओघळ माझ्या मांडीवर वाहत गेला.

"ओ मालिशवाले तुमचे किती पैसे झाले."

"तुमी मला जे काही दिलेत ना ते फेडायला मला रोज यायला लागेल तुम्हाला मालिश कराया बरका बाईसाहेब" प्रशांतने माझा स्तन कुस्करत माझ्या छकुलीचे चुंबन घेत हसत उत्तर दिले.
* *

Samapt
 

The king

Well-Known Member
Messages
3,402
Reaction score
11,790
Points
143
Bhai aap ke profile post pe massage ka options kyu nahi he mujhe aap se kuch puchana tha par waha pe massage ka option hi nahi hai
 
Top

Dear User!

We found that you are blocking the display of ads on our site.

Please add it to the exception list or disable AdBlock.

Our materials are provided for FREE and the only revenue is advertising.

Thank you for understanding!