Adultery मित्राच्या आईबरोबर केली मज्जा

NickCarter

New Member
27
32
13
Dear friends
I am posting a transliterated story(published elsewhere in english font, I have changed it to devnagri font. I am not the creator)

माझे नाव अजय. माझ्या बरोबर जे घडले ती एक सत्य घटना आहे. माझे वय १८ आहे, नुकताच ११ वीला गेलो. कॉलेज लांब असल्याने मी आणि माझा जिवलग मित्र तेजस कॉलेजला एकत्र जायचो एकमेकांच्या बाईक वरुन आलटून पालटून. ह्यामुळे खर्च वाचायचा आणि कंपनीही मिळायची. मी आणि तेजस एकदम सुखवस्तू घरातले, एकमेकांच्या घरात आम्हाला सांगितले होते दोघे एकत्र रहा, दोस्ती अशीच पुढे चालू ठेवा.
तेजसच्या घरी त्याची आई, वडील असायचे. माझ्या घरातल्या वातावरणापेक्षा तेजसच्या घरात खूप मोकळेपणा होता, खास करुन तेजसच्या आईमध्ये.

कॉलेजची हवा आम्हाला कधीच लागली होती. लेक्चर बंक करुन गप्पा ठोकणे आणि येणाऱ्या जाणाऱ्या मुलींचे बॉल आणि बोचे बघणे हे आमचे लाडके उद्योग. आज कालच्या मुलींचे कपडे बघितले तरी लवडा आमचा टाईट व्हायचा. तेजसला बी.पी बघण्याचाही शौक होता. मीसुद्धा कधीतरी त्याच्याबरोबर जायचो. त्या मुळे बी.पी बघणे आणि कॉलेज मधल्या मुलींना डोळ्यासमोर आणून मुठ्ठ्या मारणे हा आमचा खेळ अधूनमधून होत असे. तेजसकडे वाईड स्क्रीन टीव्ही होता त्यामुळे जास्तच मज्जा. असे वाटायचे की त्या बीपीमधल्या मुली/बायका आपल्या समोरच आहेत. आम्ही दोघांच्या नकळत आपापले लवडे कपड्यांवरुन घासत बसायचो. त्यामध्ये माझा आवडता सीन म्हणजे कपडे काढतानाचा, ब्रा व पँटीज वर. ब्रा म्हणजे माझा अगदी वीक पॉईंट.

एक दिवशी मी जरा कॉलेजला जायला तेजसच्या घरी लवकरच आलो. तेजसच्या आईने दार उघडले. तेजस आंघोळीला गेला होता, त्याच्या आईने मला बसायला सांगितले. मी सोफ्यावर बसलो. तेजसच्या आईने आतून मला प्यायला पाणी आणले आणि ग्लास देण्यासाठी तेजसची आई खाली वाकली त्या मुळे तेजसच्या आईचा पदर खाली पडला. माझे लक्ष तेजसच्या आईच्या ब्लाउझ मधे गेले. पाहतो तर काय, तेजसच्या आईच्या ब्लाउझ मधून तिची ब्रेसिअर स्पष्ट दिसली, त्या व्हाईट ब्रा मध्ये बंदिस्त तेजसच्या आईचे बॉल मला स्पष्ट दिसत होते. माझी नजर तेजसची आईच्या बॉल कडे खिळूनच राहिली, एवढे की तेजसची आईला ते सहज लक्षात आले की मी कुठे पाहतो आहे ते. पण तेजसची आईने पदर सांभाळायचा प्रयत्नही केला नाही. तेजसची आई ग्लास माझ्या हातात देउन माझ्या जवळ मला अगदी खेटूनच बसली. मला ते खूपच विचित्र वाटले. तेजसची आई माझ्याशी कॉलेज बद्दल विचारु लागली, तेजस अभ्यास करतो की नाही, की बाहेरच असतो कारण आता वर्गात मुली आल्या ना त्या मुळे आता तुमचा जास्त वेळ मुलींकडे बघण्यात जात असेल वगैरे वगैरे. मी जरा लाजलो ते पाहुन तेजसची आई म्हणाली,
"अरे लाजायचे काय, हे सगळ्यांना होतय तेजस ला काय आणि तुला काय."
मी ते ऐकून हसलो ते पाहून तेजसची आई मला म्हणाली,
"या पुढे तू माझ्या बरोबर एकदम फ्री वागायचे, मला तुमच्या कॉलेज मधील सर्व गोष्टी सांगायच्या, तेजस बद्दल आणि त्याला हे कळू द्यायचे नाही. त्या साठी मी तुला बक्षिस देत जाईन. मला कॉलेज मधल्या मुला-मुलींच्या गोष्टी ऐकायला खूप आवडतात."
हे बोलताना तेजसची आई माझ्या अंगावर इतकी रेलली होती की मला तिच्या गुबगुबीत दंडांचा आणि उरोजांचा स्पर्श जाणवत होता. तेवढ्यात आतून तेजसचा आवाज आला तशी त्याची आई पट्कन पदर सावरून बसली.
तेजस आला आणि आम्ही बाहेर पडून कॉलेजला पोहोचलो. माझी खूप इच्छा झाली होती की तेजसच्या आईबद्दल त्याला सांगायचे पण विचार केला, वेळ आल्यावर सांगू. क्लास चालू झाला आणि वर्गात मुलींचे टोळके आले आणि बरोबर आमच्या समोरच्या बाकावर बसले.
त्या मुलींमध्ये एका मुलीने लेमन यलो कलरचा चुडीदार घातला होता. त्या ड्रेस मधून तिच्या ब्रा ची पट्टी स्पष्ट दिसत होती. माझे आणि तेजसचे एकदम लक्ष तिथे गेले. खरे सांगायचे म्हणजे ते बघून मला सकाळचा तेजसची आईचा सीन आठवला आणि लगेचच माझा लवडा ताठला. वर्गात लक्ष लागेना. माझ्या पँटमधली चुळबुळ पाहुन तेजस हसला. त्या मुळे सरांनी तेजसला वर्गातून बाहेर काढले.
पुढचा दिवस असाच गेला. रात्री तेजसचा फोन आला असाईंन्मेट बद्दल विचारायला. फोनवर तेजसची आईचा आवाज ऐकू येत होता, ‘अजयला का विचारतोस तू काय करत होतास वर्गात.’
माझ्या लक्षात आले की तेजसची खरडपट्टी काढणे चालू आहे कारण असाईंन्मेन्टच्या वेळीच तेजसला बाहेर काढले होते.

मी दुसऱ्या दिवशी तेजसच्या घरी गेलो. नेहमी प्रमाणे तेजसच्या आईने दार उघडले. मी आत आलो, तर तेजसच्या आईने सांगितले की तेजस अजून कालचीच असाईन्मेंट करत खोलीत बसलाय तो पर्यंत तू बस इथेच, मला सांग की काल वर्गात काय झाले. तेजस वर्गात नव्हता का? मला तेजसच्या आईला काय सांगायचे तेच कळेना. तेजसच्या आईने मला सरळ विचारले की मला तू खरे सांगणार की खोटे सांगून मला फसवणार.
असे म्हणून तेजसची आई आत गेली आणि माझ्यासाठी चहा घेउन आली. चहाचा कप देता-देता तेजसच्या आईने परत आपला पदर खाली पाडला आणि तो पदर न सावरता तसाच चहाचा कप माझ्या हातात दिला.

परत मला कालचा सीन दिसला, पण या वेळी तेजसची आई कालच्या पेक्षा जरा जास्तच झुकली. त्या मुळे मला नजारा या वेळी पूर्ण मिळाला. तेजसच्या आईचे बॉल स्पष्ट ब्रा मध्ये कैद होते ते दिसत होते. चहाचा कप हातात देताच तेजसच्या आईने पदर सांभाळला आणि परत मला चिटकून बसली. तिने पण हातात एक चहाचा कप घेतला होता पण या वेळी तेजसची आई जे बोलली त्याने मला घामच फुटला. तेजसच्या आईने चक्क चहाचा घोट घेता-घेता मला विचारले,
"तू कप घेताना काय बघत होतास रे?"
मी काही नाही, कुठे काय म्हणून टाळण्याचा प्रयत्न केला पण तेजसच्या आईने मला रंगे हात पकडले होते हे तिलाही कळत होते. मी शेवटी लाजून खाली मान घालून बसलो. आतून तेजसचा आवाज आला, अजुन त्याला १० मिनिटे लागणार आहेत काम संपवायला असे म्हणाला.

तेजसची आई पुढे म्हणाली,
"मला समजले तू काय बघत होतास ते, अरे त्यात काय लपवायचे, आता तुम्ही मोठे झालात, स्त्री-शरीराबद्दल आकर्षण असणे साहजिकच आहे. बरं ते आपण नंतर बोलू, आधी मला सांग, तेजसचे काल काय झाले ते."
मी चहा गटगटा संपवला आणि तेजसच्या आईला सांगू लागलो की कसे एक मुलगी झिरझिरीत ड्रेस घालून आली होती आणि त्यामुळे कसे तिचे अंग दिसत होते. ते ऐकून तेजसची आई म्हणाली,
"मला वाटलेच की असे काही तरी असणार. पण काय रे, अंग दिसत होते म्हणजे त्या मुलीने आत काही घातले नव्हते?"
मी म्हणालो,
"तसे नाही, घातले होते ना....."
तेजसच्या आईने मला मुद्दाम विचारले,
"काय घातले होते सांग ना."
मी लाजत म्हणालो,
"ब्रेसिअर घातली होती आनि ती एकदम स्पष्ट दिसत होती. तेजस त्या मुलीच्या ब्रेसिअर कडे एकटक पाहत बसला म्हणून त्याचे वर्गात लक्ष नव्हते.

त्यावर तेजसच्या आईने मला हसून विचारले,
" फक्त तेजस बघत होता की तू सुद्धा?"
मी लाजून नकारार्थी मान हलवली.
तेजसची आई म्हणाली,
" आत्ता पर्यंत तू जे काही सांगितलेस ते सगळे खरे आहे पण शेवटचे वाक्य खोटे आहे. तू पण त्या मुलीच्या ब्रा कडे बघत होतास, होय ना? कारण मी तुला चहा देताना दोन्ही वेळा तुझी नजर कोठे होती हे मला चांगलेच माहीत आहे."
हे ऐकून मी आता परत घाबरलो. तो पर्यंत तेजस आवरून बाहेर आला आणि मी चान्स घेऊन तिथून सटकलो. वाटेत तेजसने मला विचारले की त्याची आई मला काय एवढे विचारत होती. मी तेजसला थाप मारली, की अभ्यासाबद्दल विचारत होती, खास करुन तुझ्या बद्दल चौकशी करत होती. तिने मला तुझ्यावर वॉच ठेवायला सांगितले आहे.


पुढे ४-५ दिवस असेच गेले, अभ्यासही खूप असायचा म्हणून मी काही जास्त लक्ष तेजसच्या आईकडे दिले नाही व तेजसची आई देखिल स्वयंपाकघरात जास्त होती, कधी कधी तेजसचे वडील पण असायचे. एक गोष्ट नक्की की मला तेजसच्या आईचे वागणे जरा वेगळे वाटायचे होते तर कधी वाटायचे की तेजसची आई एकदम फ्री माईंडेड आहे.
असेच दिवस जात होते, आम्ही वर्गातल्या मुलींचे बॉल, ब्रा, पँटीजची बाहेरुन लाईन बघत टाईमपास करत होतो व त्या मुळे आम्ही अधून मधून हातगाडी चालवायचो. माझे रोज मूठ मारायचे प्रमाण वाढत होते व प्रत्येक वेळेला डोळ्या समोर तेजसची आई यायची, तिचे वाकल्यावर दिसलेले बॉल आठवून मी गळायचो.

एके दिवशी काहीतरी कारणाने भारत बंद जाहीर केला होता, त्या मुळे आमचे कॉलेज चालु आहे की नाही याचा अंदाज आम्हाला नव्हता. मी नेहमी प्रमाणे तेजसच्या घरी गेलो तर तेजस माझ्या समोरच आपल्या वडिलांना ऑफिसला सोडायला निघाला होता, त्या मुळे त्याने मला पुढे जाण्यास सांगितले. हे ऐकून तेजसची आई म्हणाली,
"तेजस तू त्यांना ऑफिसला सोडून ये तो पर्यंत अजय इथेच थांबेल, मग तुम्ही दोघे मिळून जा. तो येईपर्यंत आम्ही दोघे जरा गप्पा मारू, काय रे अजय, बरोबर ना?
मला हेच हवे होते, मला नकळतच तेजसच्या आई बद्दल आकर्षण वाढत होते. मी आत गेलो व माझ्या मागोमाग तेजसची आई आत आली आणि तिने आतून दार लावले. मला म्हणाली,
"बस जरा मी हे टेबलवरचे कपडे घडी करून ठेवते."
असे म्हणून तेजसची आई माझ्या समोरच्या टेबल वर कपड्यांना घडी करू लागली आणि माझ्याशी गप्पा मारू लागली.
तेजसच्या आईने गप्पा मारता डायरेक्ट टॉपिकलाच हात घातला आणि मला हसत हसत विचारले,
"काय रे, आज काल काय काय नवीन मज्जा चालू आहे तुमची?"
मी जरा लाजलो ते पाहून तेजसची आई पुढे म्हणाली,
"अरे लाजायचे काय, तुम्ही जे काय करता ते काही जगावेगळे नाही. मग, तुला कोणा मुलगी आवडली का नाही?
मी मानेनेच नाही म्हणालो आणि हलुछ पुटपुटलो,
"आम्ही त्यातली मुले नाही आहोत." त्यावर तेजसची आई खूप हसली आणि हसता हसता तिने हातात एक काळ्या कलरची ब्रेसिअर घेतली. ती ब्रेसिअर पाहून माझे लक्ष त्या ब्रेसिअर कडे गेले. तेजसच्या आईने तिची घडी करण्याऐवजी मुद्दाम हाताळत माझे लक्ष तिथे ओढू पाहात होती. माझी नजर तेजसच्या आईच्या ब्रेसिअर कडे खिळून राहिली.
ते पाहून तेजसच्या आईने माझ्या कडे बघत काळी ब्रेसिअर मला दाखवत म्हणाली,
"ही बघ माझी ही ब्रा, ६ महिन्यांपूर्वी घेतली होती आणि एवढ्यात टाईट होत आहे. अजय सांग ना, त्या मुलीची ब्रा अशीच होती का?"
मी काहीच नाही बोललो, मी खरोखरच लाजलो कारण असले संभाषण मी कोणत्या स्त्री बरोबर किंवा मुली बरोबर कधीच केले नव्हते. मी गप्प बसलोय हे पाहून तेजसच्या आई म्हणाली,
"इट्स ओके विथ मी, आपण फ्रेंड्स आहोत ना, फक्त ही आपली चर्चा सिक्रेट राहील, सो बी फ्री."
मी तरीही काहीच बोलत नाही हे बघून तेजसची आई पुढे म्हणाली,
"खरे सांग, तुला पण आवडते ना मुलींची ब्रा बघायला, मग आता त्या बद्दल बोलतोय तर गप्प का? कारण मी तुझ्या मित्राची आई आहे म्हणून?"
असे म्हणत तेजसच्या आई माझ्या कडे बघून गोड हसली.
मग तेजसची आई चक्क माझ्या जवळ आली आणि म्हणाली,
"ही घे, मला माहित आहे तुला ही ब्रा जवळून पाहायची असेल हातात घेउन."
असे म्हणत तेजसच्या आईने हातातली ब्रा माझ्या हातात दिली. मी थरथरत्या हाताने ब्रा हाताळू लागलो. ती ब्रेसिअर खूपच सेक्सी होती. तिच्यावर एक लाल कलरचे फूल देखिल होते. माझा लवडा ताठून पँट मधे तंबू झाला होता. एवढ्यात बाहेरचे गेट वाजले तसे तेजसच्या आईने घाई गडबडीत माझ्या कडून ती ब्रा हिसकाउन घेतली व परत टेबल जवळ कपड्यात ठेवली. मी तो पर्यंत दार उघडले, तेजस आत आला आणि हसून मला विचारले,
"माझ्या आईने बोअर नाही ना केले? "
मी कसनुसे हसलो व नाही म्हणालो. तेजस आत आला आणि थेट बाथरूम मध्ये गेला. तो बाहेर येताच मी तेजसला करंगळी दाखवून विचारले. तो जोरात हसून म्हणाला,
"अरे जा ना, त्याची काय परमिशन घ्यायची."

मी बाथरूमचे दार लावले व मस्त पैकी लघवी करु लागलो. लघवी करता करता मी सहज इकडे तिकडे पाहिले तर हुक ला व्हाईट कलरची ब्रेसिअर टांगली होती. मी तसाच त्या ब्रेसिअरपाशी गेलो आणि हातात घेतली आणि हुंगली, ब्राचे कप्स चाटले. त्या ब्राचे लेबल पाहिले, त्या लेबलवर लिहीले होते ३६, म्हणजे तेजसच्या आईच्या ब्राचा साईझ ३६ होता तर. मी त्या कप्सला घासु लागलो, असे वाटले की मी तेजसच्या आईच्या बॉल्सलाच लवडा घासत आहे. आणि काही कळायच्या आत माझा चिक तिच्या ब्राच्या कप्स मध्ये गळाला. मी तशीच पँट खाली ओढली आणि माझा लवडा हातात घेऊन तो ब्राला पुसला. तोवर तेजस ओरडला,
"अरे अजय काय आंघोळ करतोस काय?"
मी हळुच ती ब्रा माझ्या खिशात घातली आणि बाहेर आलो. दारातूनच तेजसची आई म्हणाली,
"येत जा असाच अधून मधून गप्पा मारयला, तेजसला तर स्वताच्या आई बरोबर बोलायला वेळच नाही."
मी हसून हो म्हणालो आणि निघालो. आज खरेच मला वाटले की तेजस एवढ्या लवकर यायला नको होता.
पण त्यादिवशी पासुन माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली. तेजसच्या आईने तीने झिरझिरीत ब्लाऊज घालायला चालू केले होते. ही गोष्ट फक्त माझ्याच लक्षात आली कारण फक्त माझेच लक्ष होते, तेजसलाही कळले नाही. आता मला रोजच तेजसच्या आईच्या ब्राचे दर्शन होत होते. मी विचार केला बाहेर बघण्या पेक्षा काही न करता मिळते ते नयनसुख का सोडा. मी जेव्हा जेव्हा तेजसच्या घरी जायचो तेव्हा तेजसची आई मुद्दाम माझ्यासमोर येऊन वाकायची, ब्रा ब्लाऊझवरून ॲडजस्ट करायची, तेवढेच नव्हे तर टेबलच्या कोपऱ्याला आपल्या जांघा घासायची. मी हे पाहून घरी गेल्यावर तेजसच्या आईच्या ब्रेसिअरच्या कप्स मध्ये माझा लवडा घासून माझा चिक तिच्या ब्राच्या कपस मधे गाळत होतो.


एकदा रविवार होता, सकाळी सकाळी तेजस माझ्या घरी आला होता, थोडा गडबडीत होता. बाहेर तेजसचे वडील देखील होते. तेजस मला सांगायला आला होता की वेळ जरा मिळाला तर घरी चक्कर मार कारण घरी आई एकटीच आहे, आज तो आणि त्याचे वडील बाहेरगावच्या साईटवर जाणार होते. हा निरोप आईनेच दिला होता. तेजस हळुच कानात म्हणाला,
"आई कॉलेज मधले खोदून विचारेल सावध रहा."
मी फक्त हसलो आणि विचारले,
"का? तुला काही बोलली का?"
तेजस म्हणाला,
"नाही रे तिने मुद्दाम आवर्जून तुला सांगितले."
तेजसच्या नाही पण माझ्या पूर्ण लक्षात आले होते काय ते.
मी तेजसला विचारले की तो किती वाजता येणार कारण आपण मग फिरायला गेलो असतो. त्यावर तो म्हणाला की ३ तरी वाजतील. मला फक्त अंदाज घ्यायचा होता. तेजस गेल्या गेल्या मी आवरायला निघालो. आंघोळ करुन छान डीओ लावला आणि तेजसच्या आईकडे निघालो. जाता जाता तेजसच्या आईची ब्रा स्वच्छ धुतली आणि एका कॅरीबॅग मधे ठेवून खिशात घातली, संधी मिळताच जशी-तशी ठेवायची असा प्लॅन होता. एवढ्यात आतून माझ्या आईची हाक ऐकू आली,
"अरे अजय तेजसच्या आईचा फोन आहे, तुला तिने घरी बोलावले आहे आणि दुपारी जेवायला ही, जाणार आहेस का?"
मी मुद्दाम नाही म्हणालो. त्यावर तेजसच्या आईने माझ्या आईला काही तरी थाप मारली, त्या मुळे माझ्याच आईने मला विनंती केली, जा रे, काही तरी काम असणार, आज तेजस आणि त्याचे वडील घरी नाहीत.
मी असे दाखवले की मी माझ्या आईच्या सांगण्यावरुन जात आहे.

तेजसच्या घरी पोहचलो तर तेजसच्या आईनेच दार उघडले, मला बघून ती गोड हसली. आज तेजसची आई एकदम सेक्सी दिसत होती. तिने गुलाबी कलरची साडी नेसली होती, साडी एकदम पातळ होती की आतला पांढरा परकर स्पष्ट दिसत होता. ब्लाऊज देखील पातळ आणि स्लीव्हलेस होते, आतली ब्रेसिअर काळी होती, ब्लाउज मधून ब्रेसिअरची हुक व लेबल देखील दिसत होते. पोटाच्या भागामधून ब्राचे काळे कप्स देखील दिसत होते. मी आत येताच तेजसच्या आईने दाराला कडी लावली आणि मला सोफ्यावर बसवून ती सुद्धा बसली. ती मला अगदी खेटून बसली होती. मी काही म्हणायच्या आत समोर टेबलवरचे पुस्तक घेतले. पुस्तकाला पेपरचे कवर होते, तिने ते पुस्तक माझ्या हातात ठेवले आणि म्हणाली,
"हे पुस्तक बघ, हा अभ्यास चालतो काय तुम्हा दोघांचा?"
मी पुस्तक उघडले व पाहून गारच झालो. त्या पुस्तकात उघड्या बायकांची, मुलींचे चित्रे होती , झवून घेताना, बॉल दाबून घेताना, पुच्ची चाटताना, लवडा चोखताना, सेक्सी मुली, बायका ब्रेसिअर-पँटीजवर. मला हे बघून लाजही वाटली आणि आश्चर्य देखील कारण हे पुस्तक मी देखील पाहिले नव्हते. त्या हालचालीत माझ्या खिशातून ब्रा वाली बॅग खाली पडली ते ही तेजसच्या आईच्या पायात. पांढऱ्या पिशवीत पांढरी ब्रा सहज दिसली. तिने ती ब्रा बाहेर काढ्ली. तिने ओळखले की ही तिचीच ब्रा आहे. माझ्याकडे पाहत म्हणाली,
"तरीच म्हणते माझी नवीन व्हाईट ब्रेसिअर कोठे गेली ती. तुझ्याकडे माझी ब्रेसिअर कशी? काय नक्की काय प्रकार आहे हा? आणि ही ब्रेसिअर ओली कशी?"
माझ्याकडे काहीच उत्तर नव्हते. पण तेजसच्या आईला महिती होते, त्या ब्राचे मी काय केले ते. मी खाली मान घालुन उभाच राहिलो. तिने ती ब्रा हातात घेतली व चेक करू लागली आणि माझ्याच समोर ब्राचे कप्स बोटाने तपासू लागली. मग माझ्याकडे बघत म्हणाली, "मला वाटले नव्हते की तू असे काही करशील एवढ्या वयात, पण मी तुला एका अटीवर माफ करेन, जर तू मला नक्की काय काय केलेस ते सांगशील तर."
मी खूप विचारात पडलो, हा तिचा ट्रॅप तर नसेल, कारण तेजस सांगून गेला होता की त्याच्या आईला खूप खोदून-खोदून विचारायची सवय आहे. पण माझ्याकडे दुसरा मार्गच नव्हता. मी उभा राहिलो आणि थेट तेजसच्या आईचे पाया पडण्यासाठी वाकलो, तोच तिने मला धरले,
"अरे अजय हे काय करतोस, मी तुझी मस्करी करत होते. अरे या वयात असे करणार नाही तर कधी करणार. एवढेच की मला वाटले नव्हते की तुला या वयात एवढे काही कळते."

तुझ्यात मॅच्युरीटी खुप लवकर आली, ह्या सगळ्या गोष्टी फार लवकर समजू लागल्या तुला. बस माझ्या शेजारी आणि काय ते सगळे मला लवकर सांग एक दोस्त म्हणून.
एवढे लक्षात ठेव की आम्हीही कॉलेज केले आणि तुमच्या एवढीच मज्जा केली."
मी तेजसच्या आईला म्हणालो,
"त्या पुस्तका बद्दल मला काहीच माहित नाही, मी देखील ते पाहिले नाही, तेजसने ते पुस्तक मला दाखवले देखील नाही."
मग तेजसची आई पुढे म्हणाली,
"ओके, आणि ह्या ब्रेसिअरचे काय? ही माझी ब्रेसिअर आहे, मी ओळखते, आहे ना ती माझीच?"
आता काय बोलणार, मी हो म्हणत मान डोलावली. मग मी तेजसच्या आईला खरे खरे सगळे सांगू लागलो.
"मी आणि तेजस वेळो-वेळी ब्लू फिल्म पहात होतो या घरी, कोणी नसताना व ते पाहून मला वेगवेगळे विचार येऊ लागले की आपल्याला देखील असा चान्स मिळावा. आम्ही प्रत्येक मुली कडे त्या भावनेने बघत होतो. असे असताना त्या दिवशी चहा देताना जेव्हा तुमचा पदर खाली पडला तेव्हा मला एकदम स्पष्ट तुमचे दिसले."
यावर तेजसची आई म्हणाली,
"तुमचे दिसले म्हणजे काय रे? खुल्या मनाने बोल ना, आता यात लाजायचे काय, तुम्ही काय म्हणता ते सांग."
मी लाजत म्हणालो,
"तुमचे, तुमचे बॉल दिसले तुमच्या ब्रा मधून. माझे लक्ष तिथून हलेना पण मित्राची आई म्हणून मी आवरते घेतले."
तेजसची आई हसत म्हणाली,
"मित्राची आई म्हणून मी वाचले नाही तर त्यादिवशी तू माझे बॉल दाबलेच असतेस, हो ना?
हे मला तुझी नजर बघूनच लक्षात आले होते."
तेजसची आई पुढे म्हणाली,
"तुला सेक्सचे ज्ञान हवे म्हणून तुम्ही असले पुस्तक वाचता ना? यात वाचायला काहीच नाही फक्त पाहण्या सारखे आहे."
पुस्तक बघत तेजसची आई मला म्हणाली.
"बरं अजय मला तुझ्या बरोबर एक महत्वाची गोष्ट क्लिअर करायची आहे. आज पासून आपले हे सगळे टॉप सिक्रेट राहील ह्याची मी गॅरंटी देते, तू देशील?"
मी होकारार्थी मान हलवली. तेजसची आई म्हणाली,
बरं तुला खरे सांगू, मला ही ह्या गोष्टी आवडतात, आणि ते ही तुझ्या सारख्या तरणाबांड मुलगा असेल तर मग जास्तच."
एकंदर मला अंदाज आला की आज मला खूप काही मिळणार, तेजसच्या आईची व माझी फ्रिक्वेन्सी जुळत होती. ती पुढे म्हणाली,
"पहिल्यांदा खरेच माझा पदर पडला होता, पण तुझी नजर बघून मी परत तेच रिपीट केले, त्यात मला खूप मज्जा वाटली.

माझ्या डोळ्या समोर रात्री तू येऊ लागलास पण आपल्या वयाचे अंतर आणि तुझा रिस्पॉन्स महत्वाचा होता. तेजसच्या बाबांना माझ्यासाठी वेळच नाही म्हणून मी अशी उपाशी आहे. मी अशा कुठल्यातरी चान्सची वाटच पाहत होते. पण मला माझी ब्रेसिअर तू घेतली असणार ह्याचा अंदाज नव्हता. मला आता माझी ब्रेसिअर घेऊन काय काय केलेस आणि ती परत का आणलीस ते सांग आधी. तू जेवढे खरे बोलशील तेवढा तुझा फायदा आहे हे लक्षात ठेव.
मग मीसुद्धा एकदम फ्री बोलायला लागलो की कसे तेजस आणि मी बरेच आधीपासून अशा चावट गोष्टी करतो, पुस्तके वाचतो, ब्लू-फिल्म्स बघतो हे सगळे सांगितले. तेजसची आई म्हणाली,
"त्या दिवशी तू माझे काय पाहिलेस ते पुन्हा सांग तुमचे काय पाहिलेस म्हणालास?"
मी लाजत म्हणालो,
"तुमचे बॉल बघितले, ब्रा मधे, तेव्हा कसे तरी झाले."
तेजसच्या आईने विचारले,
"कसे तरी म्हणजे काय, बोल ना स्पष्ट, माझे ब्रा मधून बॉल बघून तुझा लवडा ताठला, हो ना?"
मी मान हलवली.
तेजसची आई म्हणाली,
"मला ही कसेतरी होते रे, पण मी काय करणार. तुम्ही मुले एकमेकांच्या जवळ शेअर तरी करता पण माझ्या सारख्यांचे काय. बरे जाऊ दे, आत्ता मला तुझ्या मधे एक चांगला मित्र किंवा बॉयफ्रेन्ड मिळाला असे मी म्हणेन, बरोबर ना, मी आहे ना आत्ता तुझी गर्लफ्रेन्ड?"
मी हो म्हणालो.
ती पुढे म्हणाली,
"मग मला सांग मी आज कशी दिसतेय? सगळ्यात जास्त लक्ष तुझे कोठे जाते?"
असे म्हणत तेजसची आई माझ्या समोर गोल गोल फिरु लागली. फिरताना माझे लक्ष तिच्या ब्लाऊज मधून दिसणाऱ्या काळ्या ब्रा आणि ब्रा कप्स कडे जात होते. एवढ्यात ती म्हणाली,
"तू माझी ब्रा बघतोस ना, मग आता ब्रा बघून घरी जाऊन काय केले असतेस ते इथेच करून दाखव."
असे म्हणून तिने समोर टेबलवर ठेवलेली तिची ब्रा माझ्याकडे फेकली. ती ब्रा माझ्या तोंडावरच पडली ते पाहून ती खळखळून हसली. ती ब्रा माझ्या हातात घेऊन मी तिचे ब्रा कप्स चाटू लागलो जणु काय मी तिचे बॉलच चाटतोय. मी हे करत असताना तेजसची आई माझ्या शेजारी येऊन मला चिटकून बसली व तिने तिचा हात थेट माझ्या झिपला लावला आणि झिप उघडू लागली.
काही क्षणासाठी मला धक्काच बसला. मी ह्या गोष्टीची कधीच कल्पना केली नव्हती. याचाच अर्थ होता की माझ्या एवढेच तेजसची आई इच्छुक होती या गोष्टीसाठी. या गोष्टीने मी एवढा दचकलो की माझ्या हातातून ब्रा खाली पडली. ते पाहून तेजसची आई अजूनच जवळ आली व चक्क तिने तिचा पदर काढला. पदराच्या आड लपलेले तिचे मोठाले बॉल आता तिच्या काळ्या ब्रा मधून खाली वर होताना दिसत होते. मी काही विचार न करता सरळ माझे हात तेजसचा आईच्या बॉल वर ठेवले आणि दाबू लागलो. वॉव, काय फिलींग होते बॉल दाबायचे, मी आयुष्यात पहिल्यांदाच हे अनुभवत होतो. मी तेजसच्या आईचे बॉल बिनधास्त होऊन कुस्करत होतो, नुसता तुटून पडलो होतो. तेजसची आईने देखील माझी झिप खोलून थेट माझ्या लवड्याला हात घातला. माझ्या पेक्षा तीच खूप पेटली होती. तिने माझा लवडा बाहेर काढला आणि सरळ खाली वाकून चोखू लागली. प्रथमच एका स्त्रीचा हात माझ्या लवड्याला लगला म्हणेस्तोवर माझा लवडा तेजसच्या आईच्या तोंडात होता. तोंडात घेताच माझा चीक बाहेर येणार असे वाटू लागले कारण उत्सुक्ता तेवढी होतीच. त्यामुळे मी तेजसच्या आईला ढकलले, तिला लगेच लक्षात आले, लवडा चोखणे तिने थांबवले आणि तिचा ब्लाऊज काढायला सांगितले. माझा हात थरथर कापत होता तिच्या बटनांना हात लावताना. तिने मुद्दाम आपली छाती पुढे केली. मी परत हावऱ्यासारखे तिचे बॉल दाबू लागलो, चोळू लागलो, कुस्करु लागलो. तेजसची आई ही आता गरम होऊ लागली, तिची छाती जोरजोरात वर खाली होत होती. मी एक बॉल माझ्या तोंडात घेतला, त्यावर ती म्हणाली,
"अरे अजय हे काय करतोस, ब्लाऊज ला डाग पडेल ना, थांब मी ब्लाऊज काढते."
असे म्हणून तिने ब्लाऊज काढला. तेजसची आई आता काळ्या ब्रेसिअरवर होती आणि तेही मला चिटकून. मी तिच्या ब्रेसिअरचे कप्स निरखून पाहात होतो, आज पर्यंत मी फक्त ब्रा पाहिली होती, नुस्तीच ब्रा, पण आज ब्रा मधे एखाद्या बाईचे बॉल पहिल्यांदाच बघितले. तेजसच्या आईचे बॉल तिच्या काळ्या ब्रा मधून बाहेर पडतात की काय असे दिसत होते. तिच्या गोऱ्या गोऱ्या मऊ मऊ शरीरावर ती काळी ब्रा फारच खुलून दिसत होती.
मी ब्रावरून तिचे बॉल दाबत होतो कुस्करत होतो. तेजसची आई ही त्याचा आनंद घेत होती. मी तेजसच्या आईच्या त्या काळ्या ब्रेसिसर वरून खुळ्या सारखे हात मागून पुढून फिरवत होतो. त्याने ती अजूनच जरा गरम झाली. तिने परत माझा लवडा तोंडात घेतला. काही क्षणातच परत माझा लवडा गळणार असे वाटू लागले म्हणून मी उठलो. तेजसच्या आईच्या लक्षात आले आणि तिने सरळ मला त्यांच्या बेडरूम कडे येण्याचा इशारा केला. ती बेडवर जाऊन झोपली व मला बेडवर यायला सांगितले. मी बेडवर येताच ती मला म्हणाली,
"अजय तुला आता काय करायचे आहे ते कर मी पूर्ण तुझी आहे."
मी लगेच तेजसच्या आईची साडी वर करू लागलो परकरा सकट. तिच्या गोऱ्या गोऱ्या मांड्या दिसत होत्या. जसे मी तिची साडी व परकर वर करत होतो तसे तिचा श्वास वाढत होता. साडी पूर्ण वर झाली. तेजसची आईची पँटी दिसत होती. पँटी देखील काळी होती, ब्रेसिअरला मॅचिंग. मी धाडस करत थेट तिच्या पुच्चीला हात लावला तिच्या पँटीवरून. हात लागताच तिने मांड्या जवळ घेतल्या त्यामुळे माझा हात आत अडकला. मी तिला गुदगुल्या केल्या त्यामुळे तिच्या पुच्चीला हात घासला गेला. काय मस्त फिलिंग होते. पण माझ्या पेक्षा तेजसची आईच जास्त एंजॉय करत होती. मी तिची पँटी पायावरून खाली ओढू लागलो. पँटी पुच्ची जवळ चिकटली होती त्यामुळे सरकवायला त्रास होत होता. हे समजून घेऊन तेजसच्या आईने आपन होऊन पँटी काढली. माझे लक्ष तिच्या पुच्ची कडे होते.

तेजसच्या आईची पुच्ची माझ्या अगदी डोळ्या समोर होती. तिची पुच्ची एकदम क्लिनशेव्ह्ड होती, बहुतेक आजच पुच्ची वरचे केस काढले होते हे स्पष्ट दिसत होते. पुच्ची थोडी ओली झाली होती. पँटी पायातून निघताच मी तेजसच्या आईचे पाय फाकवले. तिला या गोष्टीची खूप लाज वाटत होती पण अंगातली गरमी तिला स्वस्थ बसू देत नव्हती. मी तिला म्हणालो, "पाय सैल सोडा ना मला तुमची बघायची आहे."
त्यावर तिने मला विचारले,
"म्हणजे काय बघायचे आहे तुला?" मी बिनधास्त म्हणालो,
"तुमची पुच्ची."
तेजसची आई म्हणाली,
"अजय माझ्या बरोबर आता खूप खूप घाण घाण बोल जसे तुम्ही मुलं कॉलेज मधे बोलता, घाण घाण शिव्या देता, मित्रांना आई-बहिणीवरून शिव्या देता तसे. मला ते ऐकायला खूप आवडते. आणि तुझे जे काही घाण घाण विचार आहेत ते माझ्या समोर बोलायचे, ओके?"
मी हो म्हणालो. मग ती पुढे म्हणाली,
"आणि हे काय तुझे कपडे अजून तुझ्या अंगावर आणि मला तेवढे नागडी केलेस काय? अरे अजय झवणार तू मला आता, माझ्या पुच्चीत तुझा कडक लवडा घालणार ना? चाटणार ना तू माझी पुच्ची, माझ्या पुच्चीतला दाणा, काढ लवकर तुझे सगळे कपडे."
मी कपडे काढता काढता तेजसच्या आईला म्हणालो,
"मला दाणा म्हणजे काय ते अजून माहिती नाही, कशाला म्हणतात ते, फक्त एक घाण शिवी तेवढी ऐकली आहे."
तेजसची आई म्हणाली,
"काय शिवी आहे ती सांग ना."
मी म्हणालो,
"एक मुलगा दुसऱ्या मुलाला भांडत असताना त्याला म्हणाला, तुझ्या आईचा दाणा मी हेपला, तुझ्या आईला मी झवतो कचाकचा."
तेजसची आई हे ऐकून मला म्हणाली,
"ह्या तर मोठ्या माणसांच्या शिव्या आहेत. पण तो मुलगा तर फक्त शिवी देत होता तू तर खरेच करत आहेस. तू नाही का तुझ्या खास मित्राच्या आईला आज झवणार, तिचा दाणा चाटणार, चाटणार ना? मग चाट ना, ये आणि तूही तुझ्या मित्राला शिव्या देता आहेस, म्हणजे तेजसला शिव्या देत आहेस तसे दे , मला ऐकायच्या आहेत. लवकर आवर तू वेळ फार घालवतोस, तेजसचे नाव घेत मला कर आणि झव, प्लीज आता राहावत नाही मला."
माझ्या ही आता अंगात संचारले होते. मी ठरवले, आता हिला सोडायचे नाही, म्हणे मी वेळ घालवतो, आता या बाईला सोडतच नाही, कचाकच झवतो हीची पुच्ची. मी तोंडातल्या तोंडात पुटपुटु लागलो, तेजस बघ तुझ्या आईला आज कसे झवतो.
तेजसची आई म्हणाली,
"अरे जोरात बोल, आणि असेच बोल, खूप मजा येईल तुला पण आणि मला पण, मला जास्तच."
लवडा तर माझा कधीच ताठला होता. मी जोरात म्हणलो,
"तेजस, तू गावाला गेलास आणि मला चांगला माल सोडून गेलास तुझ्या घरात. तेजस बघ तुझी आई कशी झोपली आहे तिची पुच्ची फाकवून झवून घ्यायला.
आता तुझ्या आईला झवणार मी, तुझ्या आईचा दाणा चाटणार, असे म्हणून मी तेजसच्या आईच्या पुच्चीला हात लावला, बीपी मधले आठवत मी हालचाली करत होतो. पुच्चीच्या पाकळ्या विलग केल्या. आत पुच्ची एकदम गुलाबी लाल होती, पूर्ण ओली झाली होती, पुच्चीच्या पाकळ्यांच्या वर एक लहान मण्यासारखे काहीतरी होते. मी त्याला हात लावला, हात लावताच तेजसची आई ओरडली, "आह अजय तू आत्ता ज्याला हात लावलास तोच माझा दाणा, त्यालाच पुच्चीतला दाणा म्हणतात, हात लाव, त्याला चोळ, चाट प्लीज चाट, तुझ्या मित्राच्या आईचा दाणा चाट रे."
मी माझे तोंड तेजसच्या आईच्या पुच्चीत घातले आणि माझ्या जिभेनी तिचा दाणा चाटू लागलो. मधेच मी बडबडू लागलो,
"तेजस बघ तुझ्या आईचा आता मी दाणा चाटतोय, आआआआआह, वॉव, काय रिस्पॉन्स देते रे तुझी आई, काय पुच्ची आहे रे तुझ्या आईची, माझी खूप इच्छा होती रे तुझ्या झवाड आईला एकदा झवायची." माझे हे बोलणे ऐकून तेजसची आई म्हणाली,
"एकदाच का रे नेहमी झवत रहा मला, तुला कधी पाहिजे तेव्हा, माझी पुच्ची आता तुझीच आहे, झव मला आत्ता अजय, मला आत्ता राहवत नाही, घाल तुझा लवडा माझ्या पुच्चीत, झव तुझ्या मित्राच्या आईला."

असे म्हणत तेजसच्या आईने मी तिची पुच्ची चाटत असताना ढकलले व मला वरती तिच्या अंगावर येण्यास सांगितले. मी माझा ताठ लवडा हातत धरून पुच्चीकडे लावत वरती आलो. नेमके कुठे घालायचे ते मला समजेना. ते पाहून तेजसच्या आईने माझा लवडा तिच्या हातात घेतला आणि आपणहून पुच्चीवर टेकवला. मी एक जोरात झटका दिला तसे तेजसची आई ओरडली,
"आह अजय, गेला रे आत, केवढ्या जोरात दणका दिलास रे."
मी तिच्या ओरडण्याकडे लक्ष न देता दुसऱ्या दणक्यात माझा पूर्ण लवडा तेजसच्या आईच्या पुच्चीत घुसवला. मला थोडा त्रास झाला पण मी माझ्या मित्राच्या आईला झवतोय, तेजसच्या आईला झवतोय हे फिलिंग खूप गरम करणारे होते. मी आता कंबरेची धक्का गाडी एकदम जोरात सोडली होती. दणक्यावर दणके देत होतो, तेजसची आई खालून आपली कंबर उचलून जास्तीत जास्त लवडा आत घेण्याचा प्रयत्न करत होती. मी बीपी मध्ये पहिल्या प्रमाणे झवता झवता तिच्या पुच्चीतला दाणा रगडू लागलो. तेजसच्या आईच्या दाण्याला झवता झवता हात लावताच तिचे अंग थरथरत होते. दुसरा हात मी तेजसच्या आईच्या काळ्या ब्रेसिअर मधे घातला आणि तिचे भरगच्च गोळे चोळू लागलो. अशा रितीने माझी तिन्ही कामे चालू होती. माझ्या लवड्याने तेजसच्या आईची पुच्ची झवत होतो, उजव्या हाताने तिचा पुच्चीतला दाणा रगडत होतो तर,
डाव्या हाताने तिचे ब्रेसिअर मधून बॉल जोर जोरात दाबत होतो. ह्या मुळे तेजसची आई एक विचित्र प्रकारे कापू लागली, थरथरु लागली आणि मग ओरडू लागली,
"अजय मी झडतेय रे, हो अजय, किती मस्त झवतोस रे माझ्या वाघा." असे म्हणत तिची पुच्ची आकसू लागली, ते एक वेगळेच फिलींग होते, त्या मुळे माझा ही कंट्रोल राहिला नाही आणि माझ्या लवड्यातले पाणी सरसर करत तेजसच्या आईच्या पुच्चीत फवारले गेले. मे त्या पॉवरफुल स्खलनानंतर तिच्या अंगावर कोसळलो आणि काही सेकंदात तिच्या अंगावरच झोपून गेलो.

मला सांभाळायला १० मिनिटे लागली. आम्ही दोघे ओले चिंब झालो होतो. तेजसच्या आईच्या चेहेऱ्यावर मात्र एक वेगळीच प्रसन्नता दिसत होती. मला आता भूक लागली होती, मी उठालो आणि बाथरूम मधे जाणार तोच तेजसची आई म्हणाली,
"थांब, मला आधी जाऊ दे, मग तू जा." असे म्हणून ती नागडीच उठली आणि बाथरूममधे गेली. मी तसाच झोपून तिच्या बोच्यांची होणारी हालचाल बघत राहिलो. सुमारे ५ मिनिटात बाथरुम मधून आवाज आला,
"अजय, जरा समोरच्या कपाटातून माझी नविन पँटीज आणि ब्रा दे." मी कपाटातून पिंक कलरची ब्रा आणि पिंक पँटीज तिला देण्यासाठी हात दरवाज्यातून आत घातला. तेजसची आई माझ्या हातातून ब्रा घेणार एवढ्यात मी आत घुसलो. तेजसची आई पूर्ण नागडी होती. तिला नागडी पाहून परत माझा लवडा ताठला. ते पाहून तेजसची आई म्हणाली,
"स्टॅमिना चांगला आहे तुझा, पण आता मला कपडे घालू दे मग आपन एकत्र जेवू. मग परत तुला काय पाहिजे तर कर."
हे ऐकून मी म्हणालो,
"मला ही ब्रा आणि पँटी तुम्हाला घालु द्या."
ती ओके म्हणाली. मग मी तेजसच्या आईला ब्रेसिअर घातली, ब्रा कप्स मधे तिचे बॉल बसत नव्हते, ते मला आत दाबावे लागले. मग तिला पँटी घातली. तिला हे कपडे घालताना मी मनसोक्त चोंबाळत होतो, मधेच किस करत होतो. पँटी घालताना तर मी चक्क तिच्या कुल्ल्याला चावलो. तेजसची आई सुद्धा हसत खिदळत मला साथ देत होती. मग आम्ही दोघे बाहेर आलो. तीने आत परकर व गुलाबी कलरची साडी नेसली व त्यावर पांढरा ब्लाउज घातला, त्यातून तिची पिंक ब्रा स्पष्ट दिसत होती. मी ते पाहत होतो ते तिला समजले पण ती फक्त हसली. आम्ही दोघे शेजारी बसून जेवलो. माझा जेवण्यात इंटरेस्ट नव्हता, तिला पुन्हा झवण्यात होता. तेजसच्या आईने मला मात्र कपडे घालू दिले नव्हते. मी तसाच नागडाच बसलो होतो. आमचे जेवण झाले, तेजसची आई किचन मधे ताटे ठेवत होती. ताटे ठेवताना ती जेव्हा वाकली तेव्हा साईडने तिचे बॉल ब्लाउज मधून ब्रा मधे बंदिस्त दिसत होते. माझा लवड आता फारच ताठला होता. मी तसाच उठलो आणि मागून जाऊन तेजसच्या आईला पकडले, पिक्चर मधे दाखवतात तसे. मी माझा लवडा तिच्या गांडीला साडी वरूनच घासु लागलो, उजव्या हाताने तिचे बॉल दाबू लागलो, डाव्या हाताने तिची पुच्ची साडीवरूनच चोळू लागलो. तेजसची आई नको नको म्हणत होती, पण तिचे काहीही न ऐकता मी तिची साडी आणि परकर वर उचलला आणि तिच्या पुच्चीत माझ्या डाव्या हाताचे मधले बोट घातले. तेजसची आई सुद्धा गरम होत होती, त्याचा फायदा घेऊन मी तिची पँटी खाली खेचली आणि माझी ताठ लवडा मागून तिच्या पुच्चीत घालू लागलो. डाव्या हाताने माझा लवडा पुच्चीत घालायला मार्गदर्शन केले आणि या वेळी एक झटक्यात पूर्ण लवडा तेजसच्या आईच्या पुच्चीत गेला. तेजसची आई आहहहहह, आई गं.....आआऊऊऊऊऊच्च्च्च्च..असे ओरडत होती पण त्याच्याकडे लक्ष ने देता मी तिला धक्के देतच होतो. या पोझिशनमध्ये तिला खूप त्रास होत होता हे पाहून मी तिला डायनिंग टेबल वर पाठीवर झोपवले, परत साडी व परकर वर केला आणि मी खुर्चीवर बसून तिची पुच्ची चाटू लागलो. आता तिला कम्फरटेबल वाटत होते. मी एका स्वीट डीश सारखी तिची पुच्ची आणि पुच्चीतला दाणा माझ्या जिभेने चाटत होतो. काही वेळाने तेजसची आई मला विनवणी करू लागली,
"अजय झव रे मला फाडून टाक आता माझी पुच्ची. झव मला."
मला ही तेच पाहिजे होते, मी उभा राहिलो आणि तिचे पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि तिच्या पुच्चीमधे माझा लवडा बळेच घातला. लवडा पुच्चीत लगेच गेला कारण तेजसच्या आईची पुच्ची ओलीगच्च झाली होती. मी तिला जोर जोरात धक्के देत होतो, तिच्या ब्लाउजची बटने काढली आणि पिंक ब्रेसिअर तशीच ठेवली. मी आता माझ्या मित्राच्या आईला उभ्या उभ्याने झवत होतो. माझ्या झवण्याच्या धक्क्याने डायनिंग टेबल मागे पुढे सरकत होते. माझे नुकतेच पाणी पडल्याने एवढ्यात झडण्याचा प्रश्नच नव्हता. माझ्या या झवण्याने मला असे वाटत होते की मी तेजसच्या आईवर बलात्कारच करत होतो कारण ती सुरवातीला झवून घेण्यास तयार नव्हती. मी आता कमीत कमी ५ मिनेटे झाली तरी तेजसच्या आईला टेबल वर झवत होतो. तेजसच्या आईची पुच्ची कधीच झडली होती. तिच्यात आता त्राणही राहिले नव्हते. तिच्या तोंडातून काही शब्दही बाहेर पडत नव्हते.


पण तिच्या ओरडण्याचा माझ्यावर काही परिणाम झाला. मी बीपी मध्ये दाखवतात तसा माझा लवडा आता पूर्णपणे बाहेर काढत होतो व परत पुच्चीत घालत होतो. असे झवण्यात एक वेगळीच मज्जा होती. एवढ्यात बाहेरून गेटचा आवाज आला. तेजसची आई गडबडीने उठायचा प्रयत्न करू लागली. मी ही जरा दचकलो, पण मला झवणे थांबवायचे नव्हते, मी आता वेग वाढवला आणि तेजसच्या आईला कचाकचा झवत होतो, पुच्ची चक्क लालेलाल झाली होती. ती घाबरून उठत होती. मी धक्के वाढवले, माझा लवडा तिच्या पुच्ची वर तुटून पडत होता. अखेर मला ही अनावर झाले, एक जोरात दणका देत मी माझे पाणी तिच्या पुच्चीत सोडले व तेवढ्यात डोअर बेल वाजली. मी तसाच बेडरुममधल्या बाथरूम कडे पळालो.
तेजसची आईने साडी व परकर खाली करत ‘आले आले’असे म्हणत किचन मधे गेली. तिथे पडलेली तिची पँटी घालायची ती विसरली हे मी आतून पाहिले. मी झटक्यात कपडे घातले आणि ती पँटी उचलून खिशात घातली आणि डायनिंग टेबल वर जाऊन बसलो. तेजसच्या आईने दार उघडले तर समोर तेजस आणि त्याचे वडील होते. तेजसच्या वडीलांनी तिला विचारले,
"दार उघडायला एवढा का वेळ?"
तर तेजसच्या आईने चक्क सांगितले,
"अहो अजय मला सोडतच नव्हता. तो जेवलेले ताट स्वता धूत होता आणि मी त्याच्या कडून हिसकवत होते. पण त्याच्यात खूपच ताकद होती शेवटी मी हरले."
हे ऐकून तेजस म्हणाला,
"अजय मग आमच्या घरी रोज येत जा माझ्या आईला मदत करायला."
मी मनात म्हणालो, मदत करायला आमंत्रण देत आहेस की झवायला?
 
Top

Dear User!

We found that you are blocking the display of ads on our site.

Please add it to the exception list or disable AdBlock.

Our materials are provided for FREE and the only revenue is advertising.

Thank you for understanding!