Incest घरातल्या घरातच.....

  • You need a minimum of 50 Posts to be able to send private messages to other users.
  • Register or Login to get rid of annoying pop-ads.

NickCarter

New Member
Messages
28
Reaction score
64
Points
13
Dear all
I am back with another story. As told before, I read this one elsewhere and have just changed the font from english to devnagri. I am not the original creator, it taken from the internet

मी सध्या कॉलेजला जातो. माझे वय २० वर्ष आहे, आई चे वय ४३-४४ असेल, दिसायला एकदम गोरी पान आहे, आई चे मम्मे एकदम गोल आहेत. ती घरात साधीच साडी आणि ब्लाउझ घालते आतली ब्रा आणि पँटी साधीच असते. ब्लाउझ, मॅक्सी मधुन तिचे गोल गोल बॉल आणि त्यावरचे टप्पोरे मनुके दिसत असतात नेहमी.

एक दिवस मी असाच अचानक किचन मध्ये पाणी प्यायला गेलो होतो, किचनला लागुनच आमची मोरी आहे, तर आई मॅक्सी काढत होती. मी आई ला तेव्हा पहिल्यान्दा नागडे बघितले. गान्ड पण मस्त बाहेर आलेली होती. पुच्ची वर केस होते काळे घनदाट. मनुके मस्त जाड आणि गोल गोल होते. तेव्हा पासुन मी वेडाच झालो. सारखी सारखी आईच यायची डोळयासमोर.

मी माझ्या एका खास जिगरी मित्राला विचारले," मला आमच्या चाळीतली एक आन्टी भाव देते काय करू?"
तो म्हणाला," घे ना तिला मित्रा, जर ती देतेय तर, हे बघ आन्ट्या अश्याच असतात, त्यान्चे नवरे झवणे कमी करतात म्हणुन त्याना असे बाहेर तोन्ड मारावे लागते"
मी त्याचे बोलणे ऐकून शॉकच झालो. त्याचे खरे होते, माझे पपा नोकरीसाठी नेहमी बाहेरच असायचे. आई सेक्सच्या बाबतीत उपाशीच असणार. मग मी मनात ठरवले की आई ला चान्स मिळाला तर नक्की झवणार. मी त्याला अजून विचारले, " मी काय करू तिला पटवायला?"
तो म्हणाला, " बघ पहिले कन्फर्म कर ती तुझ्या मागे आहे का खरच, तिला बॉडी दाखव तुझी, तुझा बाबुराव पण दाखव. तिला आवडले तर नक्की झवून घेईल तुझाकडून."
हे ऐकून माझे डोकेच फिरले. मग मी घरात आई ला झवाड्या नजरेने बघत बसायचो. काम करताना, वाकल्यावर जे दिसायचे ते बघायचो. आई ला कदाचित कळले होते कारण मग ती मला बघुन नाईटी ठीक करायची तर कधी पदर सावरून घ्यायची. तसे माझे आणि आई चे सम्बन्ध फ्रेन्ड्ली होते. आम्ही झोपताना खाली गादी वर झोपायचो, पपा वर कॉटवर झोपायचे. पपा थकून यायचे, मग आल्यावर प्यायचे आणि झोपायचे. असे आठवड्यातुन ३-४ दिवस व्हायचे. मी फक्त शॉर्ट वर झोपायचो, आई कधी मॅक्सी तर कधी ब्लाउझ आणि परकर वर झोपायची. परकर मध्ये नाडीच्या इथे कट असतो त्यातुन पुच्चीची साईड दिसायची.
मग एका रात्री मजा झाली. आम्ही असेच झोपलो होतो, पपा बेवडा मारून गाढ घोरत होते. आई माझ्या साईड ला पाठ करुन झोपली होती. अशी गान्ड खुलुन बाहेर आली होती. मॅक्सी गुडघ्यावर आलेली गोरे गोरे गुडघे आणि भरगच्च मांड्या बघुन माझे डोकेच सटकले. मी आईला मागुन चिटकलो. ती झोपली होती कदाचित त्यामुळे हालचाल नाही झाली. मी अजुन धीट होऊन ताठलेला लन्ड तिच्या गान्डी वर घासू लागलो, वेगळीच मजा येत होती. मी माझा लन्ड बाहेर काढुन आईच्या मॅक्सी वर गान्डीच्या होल वर दाबला. आईला टोचला तशी ती जागी झाली. मी घाबरुन तसेच झोपेचे नाटक केले. तिला वाटले मी झोपेत स्वप्न बघतोय. तिने हळुच इकडे तिकडे बघत माझ्या लवड्याला हात लावला. माझा लन्ड अजुन ताठला. आई ने थोडा वेळ हातात पकडला होता, पकड गरम जाणवत होती. आईने मग आपल्याच हाताने माझा लन्ड पकडुन शॉर्टमध्ये घातला आणि परत थोडी साईडला होऊन झोपली.

दुसऱ्या दिवशी पासुन आई च्या नजरेत वेगळे पण जाणवत होते. पपान्चा डोळा चुकवून मला हळुच म्हणाली, " तू मोठा झाला आता, तुझे लग्न केले पाहिजे."
मी लाजलो. आई ला कदाचित माझा लन्ड आवडला होता. आई नॉर्मली झोपताना मॅक्सीच घालायची, कधी बाहेरुन कुठुन उशीरा आली तर ब्लाउझ आणि परकर वर झोपायची.
सन्ध्याकाळी मी आईला घेउन किराणा घ्यायला गेलो, आम्ही किराणा घेतला आणि बाईक वर बसुन येत होतो. वाटेत मी थाम्बून तिच्यासाठी गजरा घेतला. तिला गजरा आवडतो हे मला माहित होते. मी पुढे टाकी वर एक पिशवी ठेवली होती आणि आई मागे बसुन पुढे हात टाकुन दुसरी पिशवी पकडली होती. स्पीड ब्रेकर आला की आईचे बॉल माझ्या पाठीवर आपटायचे. मी आरश्यात बघितले, जेव्हा पण तिचे बॉल माझ्या पाठीला लागायचे आई गालातल्या गालात हसायची, एकदम झवाडी स्माईल होती. काही वेळाने आईचा हात पिशवी वरुन माझ्या मान्डीवर सरकला होता. माझा बाबुराव परत जीन्स मध्ये ताठला होता. जशी गाडी खड्डे आल्यावर हलायची आईचा हात जान्घे वरुन पुढे पुढे होत लन्डावर पोहचला होता. आईने पकडण्या साठी चैनला दाबले तर माझा ताठलेला लन्ड दबला गेला. आईचे डोळे बघितले मी, आई ला लाज वाटत होती, पण काही बोलली नाही. घरी आलो तेव्हा आम्ही शान्त होतो. आई ने साडी वरच जेवण बनवले. पपा आल्यावर विचारले साडी का नाही बदलली तर ती म्हणाली झोपताना बदलेन आता कन्टाळा आलाय.
मला समजले, झोपताना लाईट बन्द केली. पपा पिउन टाईट होते, लागले घोरायला. आई ब्लाउझ आणि पेटिकोट वर येउन शेजारी झोपली. आज आईने गजरा तसाच ठेवला होता केसात. मी गजऱ्याचा वास घेत होतो. मी चालु झालो आज परत. मनात म्हटले, देवा प्लीज आज आईने झवायला देउ दे तुला येउन नारळ फोडेन. आई झोपली तसा मी तिच्या पाठी आलो आणि तिला चिटकलो. पहिले असेच गान्डी वर लन्ड घासत होतो. आज आई काहीच हालचाल करत नव्हती. मग मी लन्ड बाहेर काढून गान्डीवर दाबायला लागलो. आई हलली. मी तसाच झोपलो पण काहीच झाले नाही. बघतो तर आई झोपलेली होती परकर चा नाडी सुटलेली होती. आणि ब्लाउझ चे वरचे बटन खुल्ले होते. मला वाटले माझ्या साठीच ठेवलय. देव पावला जणु. मी परकर हळु हळु खाली खेचु लागलो. ब्लाउझ खेचला दोन्ही बटन उघडुन बॉल उघडे पडले. आईने आत ब्रा नव्हती घातली. मी पाहातच राहिलो. मग हळु हात पुढे करून आईचे बॉल हातानी दाबले. मस्त कडक बॉल होते. एका निप्पलवर बोटे फिरवून चिवडले तसे आई ने हळुच स्स्स्स असा आवाज केला. ती जागी झाली तर एवढे पण नाही करता येणार म्हणुन मी परत काही न करता थाम्बलो. आई झोपलीय याची खात्री झाल्यावर मी पुन्हा तिचे बॉल धरले आणि हळुहळू तिचे दुदु प्यायला लागलो, बॉल चोखु लागलो. मस्त वाटत होते. आई झोपेचे नाटक करत होती बहुतेक. तिचा परकर खाली होत नव्हता, मी जोरात खेचत होतो. मग आईनेच गान्ड थोडी वर उचलली आणि मी परकर खाली काढून टाकला. आता आई खालुन पूर्ण नागडी होती. वरुन फक्त उघडा ब्लाउझ. पूर्ण रूम मध्ये बापाच्या घोरण्याचा आवाज फक्त. खिडकीतुन येणाऱ्या उजेडातुन आईचे सौन्दर्य बघुन मी घायाळ होत होतो. मी शॉर्ट काढून मी पण नागडा झालो. आईने पाय जवळच ठेवले होते. मी तिच्या पायामधून हात वर नेला आणि तिच्या पुच्चीला हात लावला तर आईची पुच्ची अगदी चिकणी चुपडी होती. आईने केस काढले होते, एकदम क्लीन शेव्ह्ड पुच्चीला हात लागल्याने मी वेडाच झालो. पुच्चीत बोट टाकून मी वास घेउ लागलो. मग मला राहावले नाही, मी आईच्या मान्ड्यामध्ये आलो आणि जीभ काढून तिच्या पुच्ची वर फिरवायला लागलो. आता मात्र आईलाही राहावले नाही, ती हलायला लागली. तिने पाय मिटलेले होते ते आता फाकवुन आपली पुच्ची माझ्यासमोर आणली. मी चपचप आवाज करत तिची पुच्ची चाटली. ती गान्ड उचलत होती आणि मला थोडी थोडी साथ देत होती.
आता मी दोन्ही पायान्च्या मध्ये जाउन पुच्चीचे होल शोधत होतो. माझा लन्ड आता पुच्चीवर आपटत होता. आईने जरा गान्ड उचलली आणिन माझा लन्ड आपसूकच बरोबर पुच्चीत घुसला. आता मी हळुहळु आत बाहेर करायला लागलो. काय मज्जा येत होती. असे वाटले मर्द झालो आता. आईच्या नागड्या अन्गावर स्वतला झोकून दिले. तिचे बॉल चोखत दुदु पित मी तिला जमेल तसे जमेल तिथे दाबत होतो. आईने पाय फाकवुन माझी साथ दिली. त्या रात्री मस्त झवलो. कचाकच झवायला लागलो तर आई पूर्ण हलत होती. फच्चफच्च आवाज येत होता, आईची पुच्ची खूप ओली झाली होती. मी परकराने पुच्ची पुसुन परत झवायला लागलो. आई कशी काय झोपलेली असु शकते? पण रिस्क नको, मी विचार केला, मला झवायला मिळाले ना, बस्स. मी झवत होतो कचाकच. आईचे पाय आता हवेत होते फाकलेले. शेवटी मी आत मध्येच गळलो. आणि तसाच पडुन राहिलो थोडा वेळ. नन्तर जसा मी उठुन साईडला झालो आणि कधी झोपलो कळले पण नाही.
सकाळी आई उठवत होती. भारी खुश दिसत होती. मला बघुन लाजत होती. माझ्या शॉर्टमध्ये बघितले तर लन्ड ताठ होता. आई नेहमी सारखे नॉर्मल वागत होती जसे रात्री काहीच झाले नाही.
मला नवल वाटले. मी आवरले, नाश्ता करायला आम्ही बसल्यावर आई बघुन हसत होती. मी विचारले काय झाले तर मला म्हणाली, "तुला मिश्या फुटल्यात आता, मी तर तुला छोटा समजत होते, तू तर खरेच मोठा झालास.
मी म्हटले, "काय बोललीस मला काही कळले नाही."
आई हसून बोलली जाउ दे सोड, आणि उठुन गेली. मी तिच्या मागे किचन मध्ये गेलो तर बोलली, "काल रात्री खूप दिवसानी छान गाढ झोप आली बघ. पूर्ण अन्ग कसे मोकळे झाल्या सारखे वाटते आहे.
मी मनातल्या मनात हसलो. म्हटले, "आजपासुन टेन्शन नाही घ्यायचे. तुला दररोज अशीच छान झोप लागु दे."
आई बाहेर आली की माझ्या कडे बघुन लाजत होती. मी समजलो की आई कडुन ग्रीन सिग्नल आहे. आज रात्री पण झवायला मिळणार.
आज रस्त्याने मी एकटाच हसत खुशीत चाललो होतो. त्या मित्राने विचारले, काय झाले का, आन्टीने घेतला वाटते तुझा बाबुराव?
मी म्हटले, " नाही असे काही नाही ते सगळे खोटे होते. तू बोलला तसे करायला गेलो आणि मार खाता खाता वाचलोय. "
कॉलेज मध्ये मनच लागत नव्हते. आई डोळ्या समोर येत होती. आणि तिचे बोललेले शब्द आठवले की बाबुराव सलामी द्यायचा.
दुपारी कॉलेज सुटल्यावर घरी आलो. आईने दार उघडले, ती खुश दिसत होती. मी हसून विचारले, "वाह आज भलतीच खुश आहेस, काय झालय?"
ती म्हणाली,"तुला नाही माहित का काय झालय?"
मी जरा घाबरलो, इतके डायरेक्ट कसे काय बोलली काय माहित. मी काही बोललो नाही, गप मान खाली घातली. आई हसुन आत गेली. आम्ही दोघे जेवायला बसलो. जेवताना आई मला वाढण्यासाठी वाकायची तेव्हा मॅक्सीच्या गळ्यामधून तिचे बॉल दिसायचे. आत ब्रा पण नव्हती घातली बहुतेक. तिचे मनुके दिसत होते, काळे मोठे गोल गोल. असे वाटत होते कचकचा चावतच राहावे. मी आलो होतो तेव्हा तर आईच्या मॅक्सी ची बटने बन्द होती पण आता दोन बटने उघडी होती. असे कसे काय झाले असावे? आई मुद्दाम तशीच थाम्बायची जरा वेळ. मी बघताना ती बघायची. अजुन हवे का असे सारखे विचारायची.
जेवण झाल्यावर आम्ही गप्पा मारत होतो. आईने एकदम विचारले, "तुला कोणी गर्लफ्रेन्ड नाही का कॉलेजमध्ये?"
मी हे तिच्या तोन्डून ऐकुन जरा हैराण झालो. मी पण विचार केला, होऊन जाऊ दे, म्हटले, आहे ना.
आईने विचारले, "मग काही केलस का नाही तिच्या सोबत?"
मी मुद्दाम विचारले, "केले म्हणजे काय?"
आई डायरेक्ट म्हणाली, "तिला झवलास का नुसताच वरच्यावर खेळलास?"
मी असे शब्द आईच्या तोन्डुन ऐकुन हैराण झालो. आई फुल्ल मूड मध्ये होती, काय थाम्बायचे नाव घेत नव्हती. मग ती माझ्या डोक्यावर एक टपली मारून बाहेरच्या सोफ्यावर बसून टीव्ही बघत बसली. मी आतल्या खोलीत मोबाईल वर बसलो. आई बाहेर सोफ्यावर पडली होती. मी विचार करत होतो, आई तर फुल्ल सिग्नल देत होती. मॅक्सीचे बटन अजुन पण बन्द नव्हते केले. मॅक्सी गुडघ्यापर्यत आली होती, आई नुसतीच पायावर हात फिरवत होती. मी जरा घाबरत होतो, कशी सुरुवात करावी कळत नव्हते. मी आईला चिडवायला विचारले, "आई तुझा कोणी बॉयफ्रेन्ड होता का कॉलेजात?"
आई माझ्याकडे आश्चर्याने बघायला लागली. मला वाटले आता एखादी ठेवून देईल. मी सॉरी बोलणार तेवढ्यात आई हसली आणि म्हणाली, "नाही रे बाबा, वेळच नाही आली. आम्ही ५ बहिणी असल्यामुळे बापाने लग्न लावुन हात पिवळे केले. मी सकाळी शाळेत गेले. सन्ध्याकाळी आले तर डायरेक्ट साडी घालुन मन्डपात बसवले. तुझ्या बापाला तर बघितले पण मी सासरी आल्यावरच."
आई एकदम फ्रीली बोलत आहे म्हणून मी विषय वाढवत सेक्सवर आणला. "मग तुला पपानी फिरवले नाही का?
आई म्हणाली, "हो तुझ्या बापाने सगळी हौस पूर्ण केली, तू काय ढगातुन आलास काय? पण नन्तर दारुचा नाद लागला आणि माझे वाटोळे केले."
आई रडायला लागली, मी आईला चिटकलो, हाताने डोळे पुसले. तिला मिठीत घेउन आम्ही तसेच सोफ्यावर पडून राहिलो. आईला माझ्या मिठीत असे घट्ट आवळुन ठेवले होते. आई पण काय बोलत नव्हती. आईच्या पाया वर माझा पाय होता. दोघे एकमेकान्चे पाय घासत होतो. मी माझ्या पायाने आई ची मॅक्सी वर वर करत होतो, अशीच मान्डीपर्यन्त वर आली. मला आईची गर्मी जाणवत होती. आईने मान वरती नव्हती केली. आता माझा गुडघा आईच्या जान्घेत घासत होता. आई थोडी खाली सरकुन पाय फाकवुन पुच्ची वर आणली. मी आईला माझ्या अन्गावर झोपवले. आईने माझ्या कडे बघितले, मी तिच्या कडे बघितले. तिच्या डोळ्यात हवस दिसत होती. मी तिच्या केसात हात घालुन फिरवायला लागलो. तिचे डोके वाकवुन माझ्या ओठाजवळ आणले आणि पप्पी घ्यायला लागलो. आई पण मला साथ देत होती. मी म्हटले, "जीभ दे ना."
तर तिने जीभ बाहेर काढली. मी तिची जीभ चोखायला लागलो. तिची जीभ ओली होती ती मी चोखुन चोखुन सुकी करायचो. नन्तर मी माझी जीभ बाहेर काढायचो आई चोखायची, असे चालु होते.

दोघे पण मजा घेत होतो. आता मी आईची मॅक्सी कमरेपर्यन्त आणली आणि तिच्या गान्डीवर हात ठेवुन गान्ड मस्त दाबू लागलो. आई तापली आहे हे बघून मी तिला विचारले, " झवु का तुला आता?"
आई म्हणाली, " झव ना माझ्या राजा."
आम्ही दोघे नागडे झालो आणि परत एकमेकाना मिठीत घेउन किस करू लागलो. आईने मला कुशीत घेउन बॉल तोन्डात दिले आणि म्हणाली, " चोख चोख आआह्ह्ह, स्स्स्स्स्श्ह्ह, आआआआ, मस्त चोखतोस तू चोख."
मी तिचे निप्पल चावू लागलो तशी ती ओरडली, " आऔउच्च, आईग, मेल्या दुखत ना दात नको लावु फक्त चोख."
माझा एक हात आईच्या पुच्ची वर फिरत होत. एक झाले की ती दुसरा द्यायची तोन्डात चोखायला. मी तिच्य पूर्ण शरीरावर जीभ फिरवायला लागलो, किस करू लागलो. जशी मी तिच्या पुच्चीचा किस घेतला तसे तिने पाय फाकवुन हवेत वर केले आणि म्हणाली, " पुच्ची चाट ना माझी राजा." मी पुच्ची चाटायला लागलो. ती विव्हळू लागली, आआआआह्ह्ह्ह्ह्ह, हो......स्स्स्स्स्स्श्ह्ह्ह्ह"
ती दोन बोटानी पुच्ची फाकवुन सान्गु लागली, " हा तिथे चाट, आआ, हा जीभ फिरव, चाट त्या दाण्याला चाट...."
मला आईच्या गान्डीचे होल दिसले, मी त्याचा वास घेतला मला फारच आवडला. मी म्हटले,"आई तुझा बोचा चाटु का?" ती माझ्याकडे बघुन खुशीत बोलली, " चाट की, मी कुठे अडवलय, तुला काय करायचे ते कर. चाट, चोख, पी..."
मी आईची गान्ड उचलुन चाटायला लागलो पण जमत नव्हते नीट. मी आई ला डॉगी पोझिशन घ्यायला लावली, तिने घेतली. दोन्ही हातानी गान्ड फाकवुन मी तिच्या होल मध्ये जीभ घातली आणि चाटायला लागलो, आई येडीच झाली, " अग बाबो, अग आअई, अग अस्स्स, आअ, मस्त चाटतो की रे मस्त मज्जा येतीय, थाम्बू नको चाट..."
आई तिची गान्ड माझ्या तोन्डावर घासु लागली. मग म्हणाली, " बस मला सहन होईना चल झव पटकन. कचाकच झव तुझ्या आई ला पाणी गाळ तिच्या पुच्चीत, शान्त कर तिला."
माझा लन्ड तोपर्यन्त नुन्नी झाला होता परत. आई ने ते बघितले आणि डायरेक्ट तोन्डात घेउन चोखु लागली, माझी स्किन खाली करुन सुपड्याला जीभेने चाटु लागली. मग काय, बाबुराव ताणुन तयार. आई ने हातात पकडुन म्हणाली,"तुझा तर तुझ्या बापापेक्षा मोठा आहे रे राजा. मस्त मजा देइल बघ."
आणि आई एक उशी गान्डीखाली घेउन झोपली आणि पाय फाकवले. मला पायाच्या आत घेउन पाय कमरे वर टाकुन लॉक केले. लन्ड जसा आत गेला तसे तिचे आआ, आस्स्श, सुरु. मी मस्त धक्के मारायला लागलो. ती नुसतेच आअह्ह झव......अस्स्स्स्स मार जोरात मार शॉट, झव कचाकच, तुझी आई खूप दिवसाची उपाशी होती बघ बाळा. तू देवा सारखा आलास बघ. आता मला दररोज झवायचे सोडायचे नाही."
आईची पुच्ची मस्त ओली झालेली, नुसता फच्च फच्च आवाज येत होता. आम्ही दोघे झवण्यात एवढे मग्न झालो होतो काहीच कळत नव्हते. शेवटी मी आईच्या पुच्चीत पाणी सोडले. तिने पण पकड ढिल्ली केली. दोघे एकमेकावर तसेच पडुन होतो. नन्तर दोघानी कपडे घातले. मी आईला माझ्या कुशीत ठेवले होते. माझा हात आईचा पुच्ची आणि बॉल वर फिरत होता. आई म्हणाली, " कोणाला सान्गु नकोस ह्या बद्दल. आणि तुझ्या बापा पासुन लपवुन करावे लागेल आपल्याला. मी म्हटले, ठीक आहे.
मी आईला विचारले की मी कसा झवतो?
ती माझ्याकडे बघुन मला एक पप्पी घेतली आणि म्हणाली, " लय भारी झवतोस. मजा आली बघ."
त्या दिवसापासुन घरात कोण नसले की आई माझी बायको बनते. मी तिला कचाकच झवतो. एकदा तर तिच्या गान्डीत तेल टाकुन लन्ड टाकलाय. अशी आई आणि मी लय मजा केलीय.
 

Osiris

Death is wisest of all in labyrinth of darkness
Staff member
Moderator
Messages
28,822
Reaction score
20,263
Points
144
Marathi sex stories vachayachi mazach vegali ahe.....nice story bro...
 

NickCarter

New Member
Messages
28
Reaction score
64
Points
13
Dear all
Thank you for your replies and encouragement
Sending one more incest story

___________
मित्रानो माझे नाव दीपक आहे. मी नुकताच कॉलेजला जायला लागलो आहे. तसा मी छोटा दिसतो पण आतुन मोठा झालोय, समजल ना? माझा बुल्ला ७ इन्ची आहे, चान्गला जाड पण आहे. चड्डीत बघितल की वाटते मला हर्निया आहे. झोपलेला असतो तरी ५ इन्ची लोम्बकळत असतो. मला खूप आधीपासून बीप्या बघायची सवय लागली होती. पहिले त्या अमेरीकन रशियन बघायचो, पण नन्तर देसी एम.एम.एस, मल्लु ट्रिपल एक्स वगैरे पण बघायला लागलो. बाहेरच्या मालात काहीच मजा नाही खरी मज्ज तर देशी मध्ये असते असे माझे मत आहे.
माझे पपा ५६ वर्षान्चे आहेत, ते एका बॅन्केत मोठ्या पोस्टवर आहेत. मम्मी ४७ ची आहे, नाव सुनिता, दिसायला गोरीपान, कुरळे केस, वळणदार बान्धा. मम्मी घरात मॅक्सी घालते आणि कधी कधी आत काही घालत नाही. जर बाहेरुन आली असली तर तीचे घातलेले ब्रा पँटी बाथरूम मध्ये असतात. मी मुद्दामुन हात पाय धुवायच्या बहाण्याने आत जाउन मम्मी च्या पँतीचा वास घ्यायचो. जसा मला बिप्या बघायचा नाद लागला तेव्हा पासुन मी मम्मीला पण त्याच नजरेने बघायचो. मम्मीला उठता बसता काही दिसतय का बघायचो. अन्घोळी, ला गेली की बाथरूमच्या फटीतुन वाकुन बघायचो. मम्मी ची बॉडी एकदम सेक्साड होती. तिची पुच्ची झुपकेदार होती, काळ्या कुरळ्या झाटानी भरलेली. गोऱ्या गोऱ्या जान्घेत असा काळ्या झाटान्चा झुपका उठुन दिसायचा. मम्मीचे स्तन मस्त मोठे मोठे होते, ओघळले नव्हते अजुन. मनुके जाड, गडद रन्गाचे होते. गान्ड पण मस्त फुगलेली होती. चालताना अशी लचकायची की बघणाऱ्याचा कलिजा खलासच व्हायचा.

तसा मला कधी चान्स भेटला नव्हता. माझी फाटयची जाम, मी दररोज मनात म्हणायचो की साला एकदातरी मम्मीला झवायला भेटु दे. पण मला वटायचे ते अशक्य आहे असे कधीही होणार नाही. पण नशीब कसे साथ देते बघा.

झाले असे की माझ्या पपान्चे त्यान्च्या बॅन्केमधल्या एका बाई बरोबर प्रकरण चालु होते, पार आम्हाला सोडुन जाणार इथे पर्यन्त मजल गेली होती. पण घरच्या मोठ्या लोकानी समजवले, भान्डणे झाली, सगळे झाले आणि पपान्चा विचार बदलला. कदाचित समाजात इज्जत जाईल अशी भीती वाटली असावी, काय कुणास ठाउक. कसे का होईना, पण नॉर्मल झाले होते सगळे. त्याघटनेनन्तर मम्मी पपा बोलायचे, हसायचे पण पूर्वीसारखे नाही. मम्मीच्या मैत्रिणीने सान्गितले की पपाना तू आवडली पाहिजेस असे काहीतरी कर. झाले, मम्मी पपाना आपले करण्यात वेळ देऊ लागली. कधी कधी तिला हे सुद्धा भान नसायचे की मी-एक वयात आलेला मुलगा- घरात तिच्या समोर वावरतोय. मुद्दामुन पपान्च्या अन्गाला खेटणार, त्यान्च्या पाठीला आपले बॉल दाबणार. डायनिन्ग टेबलावर बसलो तरी यान्ची चाळे सुरू असायचे. एकमेकाना भरवणे, टेबलाखाली पपान्च्या पायाला पाय घासणे, पपाना वाढताना इतकी वाकायची की मॅक्सी तून गोळे बाहेरच यावेत. रात्री मी झोपलो आहे हे बघून टीव्ही बघताना त्यान्च्या मान्डीवर बसायची आणि त्यान्चे किस घ्यायची. कधी कधी तर दिवसा सुद्धा त्यान्च्या लुण्गीवरून बुल्ला चोळायची. तिला वाटायचे मी बघत नाही पण यात मजा माझी होत होती. मला मम्मीच्या या सगळ्या चाळ्याची मजा वाटायची, तिच्या अन्गाचे दर्शन व्हायचे ते बोनसच. हे सगळे असून सुद्धा पपा मम्मीला भाव देत नसत. ती जवळ आली की उठुन दुसरी कडे जायचे, विषय बदलायचे.

ही सगळी नौटन्की काही दिवस चालली. मम्मी हताश झाली होती. मी इथे नुसता विचार करुन बुल्ला सतत ताठलेला असायचा. असच एकदा टीव्ही वर क्राईम पॅट्रोल बघताना मला एक ट्रीक सुचली. मी मम्मी सोबत गोड गोड बोलायला लागलो. आता मी मोठा झालो होतो म्हणुन स्वताच ॲडल्ट विषय काढायचो. सुरुवातीला मम्मी लाजायची पण तिला पण हळु हळु सवय व्हयला लगली होती. शेवटी ती पण एक स्त्री होती, तिला पुरुष लागणारच, कधी पर्यन्त ती भुकेली राहणार?

एकदा दुपारी असच आम्ही दोघच घरी होतो, मम्मी तिच्या बेडवर पडली होती. मी म्हणालो, माझ्या खोलीत उकडतय, मी इथे झोपी का? ती नुसत ह्म्म...असे म्हणाली. मी चान्स मारला आणि तिच्या शेजारी झोपलो. मग हळुच मी तिला मागुन चिपकलो, माझा बुल्ला तिच्या गचगचीत गान्डीला घासायला लागलो. मम्मीला डाऊट आलाच पण तिने काही हालचाल नाही केली ज्या मुळे माझा बुल्ला अजूनच ताठला. जेव्हा माझा ताठलेला बुल्ला मम्मीच्या गान्डीला लागला तशी ती हडबडली आणि पुढे झाली, मी पण पुढे सरकलो आणि परत मागुन चिपकलो. आता मम्मी ने माझ्या कडे वळुन बघितले. मी झोपेत असल्याचे सोन्ग केले. ती पुन्हा माझ्याकडे पाठ करून झोपली. मग माझा कॉन्फिडन्स अजून वाढला आणि मी मम्मीच्या पोटावर हात टाकला आणि तसाच हात बॉलवर नेला आणि हळुच दाबला. मम्मीला जस काही करन्टच लागला. ती काही बोलणार तेवढ्यात मी पुढे सरकून तिच्या अगदी कानाजवळ तोन्ड नेले आणि बोललो, "मम्मी आय लव्ह यु, मी आता छोटा नाही, मला कळते सगळे, पपा तुझ्या सोबत जस वागतात, मला नाही बघवत. पण तू वाईट वाटून घेऊ नकोस, मी आहे न, मी खुश ठेवेन तुला, मला तू जाम आवडतेस."
पण माझे बोलणे सम्पायच्या आतच थाडकन काना खाली बसली आणि मम्मी मला शिव्या घालू लागली, धपाट देऊ लागली. मी उठुन पळत बाहेर पडलो.

सन्ध्याकाळी पपा आले, मम्मीने जेवायला हाक मारली तेव्हाच घरात शिरलो. खूप भीती वाटत होती. पण मम्मी ने पपाना काहीही सान्गितले नव्हते. पपा दुस्रीकडे गेल्याचा चान्स साधून मी मम्मीला सॉरी, थॅन्क यु म्हटले पण तिने काहीच रिॲक्शन नाही दिली.
दुसऱ्या दिवशी मी मम्मी एकटी असताना तिच्या मागे लागलो. सॉरी सॉरी म्हणत मी तिच्या पाया पडलो. ती ठीक आहे एवढेच म्हणाली. पण मग ३-४ दिवसानी थोडी नॉर्मल झाली. पण मी आणि मम्मी आता लाम्ब लाम्ब बसायला लागलो, जरा सावधानी बाळगायला लागलो. मम्मी घरात मी असलो की मॅक्सीवर ओढणी घेउन काम करायची. आता बाथरूममधून ब्रा पँटी पण गायब झाले होते कारण मम्मीला कळले होते माझे काहीतरी चालु आहे. असेच १५-२० दिवस गेले. एक दिवशी मी असाच खुर्चिवर बसुन टीव्ही बघत असताना मम्मी बोलली, " अरे का मान आणि पाठ दुखवुन घेतोय ये इकडे पडुन बघ नीट."
मला कळत नव्हत खरेच बोलतेय का मस्करी करतेय. मी नाही नाही म्हणत होतो पण मला माहित नव्हते मम्मी च्या डोक्यात काही चालु आहे. मम्मी ने खुप फोर्स केल्यावर मी गेलो. जरा मध्ये गॅप ठेवुनच पडलो. थोड्या वेळात मम्मी उठुन पाणि प्यायला गेली आणि आल्यावर मला चिपकुन झोपली. मला जाणवले पण मी आता जरा लाम्बच राहायचे ठरवले. मी तसाच पडुन राहिलो हालचाल न करता. मग मम्मी सुरु झाली, ती गान्ड हलवायला लागली. मम्मी तिचे बोचे बुल्ल्यावर घासत होती. माझा बुल्ला ताठलाच, मला कसल रहावतय. मम्मी तो ताठलेला बुल्ला आपल्या बोच्यात घुसवायला बघायला लागली. मला म्हणाली "दीपू, पडदे सरकव आणि दार लावुन ये."
मला वाटले आता सिग्नल मिळतोय तर का सोडा?
मी उठलो आणि सगळे पडदे लावुन मस्त अन्धार करुन मम्मीच्या समोरुन खाटेवर मागे जाताना मम्मी ने माझ्या चड्डीत झालेल्या तम्बु कडे बघितल आणि गालातल्या गालात हसली. मला म्हणाली, "निवान्त बस की, गरम होते आहे तर एवढे कपडे कशाला, काढ की !"
मी नुसत्या बनियन आणि शॉर्टवर बसलो. टीव्ही बघताना मम्मी म्हणाली,"ये इथे माझ्याशेजारी झोपून बघ"
मी मनात म्हटले, चान्स का सोडा? मी तिच्या शेजारी झोपलो. मम्मी म्हणाली,
" चादर घे न आपल्या अन्गावर, तू गरम असशील पण मला थन्डी वाजतेय आज."
मम्मी एका कुशीवर वळून टीव्ही बघत होती आणि मी तिच्या मागे झोपलेलो. मम्मी बोचा फाकवुन पडली होती. नॉर्मली असा एवढा मोठ, फुललेला बोचा दिसायचा नाही पण दोघावर चादर ओढली होती. मी बरोबर बोच्याच्या मधोमध बुल्ला लावत हळुच धक्का दिला. मम्मी कुजबुजली,
"आअऊच, स्स्श, हळु" अस दबक्या आवाजात बोलली, आणि माझा कॉन्फिडन्स जणु आसमान छुने लगा. मी बुल्ला सेट केला आणि हात पोटावर ठेवला आणि मम्मीला घट्ट मिठीत पकडल्यासारखे जवळ केल. मम्मी पण माझ्या कुशित घुसली आणि तिचा बोचा माझ्या लवड्याला दाबु लागली. मी हळु हळु धक्का मारत होतो झवण्यासारखे. मी पाय मम्मी च्या पायात घातला आणि पायाना पाय घासू लागलो, जस पिक्चर मध्ये दाखवतात तस. मी पायाने मॅक्सी वर वर करत होतो. गुडघ्यापर्यन्त तर आणली पण पुढे जात नव्हती.
माझा पोटावरचा हात हळु हळु बॉलकडे सरकत होता. ब्राच्या खालच्या भागाला हात लागत होता. मम्मीकडून काही विरोध होत नव्हता म्हणून मी अल्लाद हात तिच्या बॉलवर ठेवला आणि दाबू लागलो. मस्त मऊ मऊ गुबगुबीत लागत होते. मम्मीच्या तोन्डून स्स्स्स.....हाय..असे आवाज येत होते. आणि शेवटी मम्मीचा कन्ट्रोल गेला. मम्मी ने मॅक्सी चे बटन उघडुन बॉल बाहेर काढले आणि माझा हात पकडुन बॉल वर ठेवला. मी ढगात पोहोचलो जणु. भानावर येऊन मी वेड्यासारखे तिचे बॉल दाबायला लागलो. मम्मी कण्हत होती, स्स्स्स्स्स्स्स, ह्म्म्म्म्म्म, आआह्ह्ह्ह, असे सेक्साड आवाज येत होते आणी मी अजून चेकाळत होतो. मी तिचे मनुके बोटात घेउन पिळायला लागलो की नको नको दुखत रे राजा.... आआअ....स्स्स्स्स्स अस करत होती. मी कानात म्हटले, "इकडे हो ना, मला बॉल चोखायचेत."
मम्मी लगेच वळली पण डोळे बन्द करुन होती. पहिल्यान्दा समोर बॉल बघुन मी वेडा झालो. हावरटासारख मी तिचे बॉल तोन्डात भरुन चोखायला चालु केले. मम्मीचा हात माझ्या केसात फिरत होता . मम्मी एक बॉल थोडा वेळ चोखला की लगेच केसाने ओढुन दुसरा तोन्डत द्यायची. हाताने दाबायची जस कीइ दाबुन दाबुन दुध काढणार आहे. मी एक बॉल चोखायचो तर हाताने दुसरा बॉल दाबायचो, कुस्करायचो. मग मी मम्मीला सरळ झोपवले. सरळ झोपल्यामुळे आता मी मॅक्सी हळु हळु वर करु लागलो.
पुढुन मी वर वर सरकवत होतो पण मागे गान्डीखाली अडकल्यामुळे मला तिची मॅक्सी पूर्ण काढता येईना. माझी धडपड पाहून मम्मी हसत होती. शेवटी ती मला थाम्ब म्हणाली आणि उठून उभी राहिली. तिने सरळ मॅक्सी डोक्यातून काढली. आता ती फक्त ब्रा आणि पँटीवर होती. तिचे सौन्दर्य बघूनच मी घायाळ झालो आणि नुसता पाहात राहिलो. मग तिने हात मागे नेऊन ब्रा काढून माझ्याकडे फेकली आणि मग पँटी सुद्धा काढुन पूर्ण नागडी झाली. मी मम्मी ची पुच्ची बघून येडाच झालो, एकदम चिकणी होती, फुल्ल क्लीन, मी म्हटले, मम्मी तिथले केस का काढलेस?
मम्मी माझ्याकडे डोळे मोठे करुन बघायला लागली, म्हणाली तुला कस माहित?
आता मम्मी रागावणार नाही याची मला खात्री पटली होती. मी मग तिला सगळे सन्गितले, कसा मी चोरून तिला पाहायचो, बाथरूममध्ये फटीतून पाहायचो वगैरे. ती हसली आणि म्हणाली, भारी वात्रट आहेस रे तू.
मी मम्मीचा हात धरून तिला खाटेवर बसवले आणि तिचे बॉल पुन्हा चोखू लागलो. चोखताना मी एक हात तिच्या पुच्चीवर नेला आणि फिरवू लागलो तशी मम्मी कण्हली. पण तिला आवडल असाव कारण लगेच तिने माझे बोट पकडले आणि तिच्या फटीत घुसवून दाण्यावर नेले आणि चोळुन दाखवले. मी चालु झालो, मम्मी माश्यासारखी तडफडु लगली. मी तिच्या गालाचा किस घेत विचारले, मम्मी मी तुला तिथे चाटू का? मी खूप बिप्यामध्ये तस बघितले होते. पण ती म्हणाली, नको असच कर मजा येतेय. मी तिचे किस घेत तिला लाडीगोडी लावली मग ती तयार झाली. आपले पाय हवेत फाकवुन म्हणाली, घे चाट नालायका एकदाची, होऊ दे तुझ्या मनासारखे.
मी तिच्या पायान्च्या मध्ये आलो, पुच्चीच्या पाकळ्या फाकवल्या आणि तोन्डात घेउन चोखु लागलो. मम्मीचे अन्ग थरथरू लागले. गान्ड उडवुन उडवुन ती चाटुन घेत होती. आता ती इतकी पेटली होती की आपल्या बोटानी तिने पुच्ची फाकवत दाणा बाहेर काढला आणि म्हणाली, याला चाट, फक्त जीभ घास यावर, कुत्र्यासारखे कर....स्स्स्स....हा....तिथेच.....अस्स्स्स्स.... मी पण तसच करायला लागलो. मम्मीने माझे डोक पकडले आणि आत घुसवायला बघत होती.
आआआअह कर तसच, स्स्स्स्स, ह्ह्ह्ह्म्म्म्म, कसतरीच होतय आउच, आअह्ह्ह्ह्हाआ....अस काही बाही बडबडत होती. तिने आपल्या मान्ड्या इतक्या टाएट आवळल्या होत्या जणु माझे मुन्डके फोडणारच होती. अशीच काही मिनिटे गेल्यावर ती जोरात ओरडू लागली, दीपू माझे झाले रे.....मी गळणार आता.....स्स्स्स्स आईग....मेले. मीईईईई....
आणि मग तिच्या पुच्चीरसाचा एक लोन्ढाच बाहेर आला. मी तो सगळा चाटून घेतला, मला त्या तुरट चवीची नशाच आली.
या सगळ्यात माझा बुल्ला परत बसला होता. मम्मीच एकदा गळुन झालेल, मी वर आलो आणि मम्मीला किस करत तिचे बॉल दाबू लागलो. मम्मीने बुल्ला हातात घेतला आणि एखाद्या रन्डी सारखी बोटामध्ये पकडुन हलवायला लागली. माझा उठायला लागला पण अजून कडक नव्हता झाला. मम्मी उठली केस बान्धले आणि बुल्ल्याची स्किन मागे केली आणि सुपड्याला जिभेने घासायला लागली. आता मला पण कस तरी व्हायला लागले. तसच करता करता तिने माझा बुल्ला गपकन तोन्डात घेतला आणि मान हलवत आत बाहेर करायला लागली. आता माझा एवढा ताठला की नसा फुगल्या. मी सान्गु शकत नाही मी केवढा खुश होतो, जेव्ह मम्मी ने बुल्ला चोखला मी हवेतच होतो. मग मम्मी खाटेवर उताणी पडली आणि म्हणली, ये चल वर ये, आता गरम आहे चान्गला.
मी मम्मीच्या मान्ड्यामध्ये आलो, मम्मी ने हाताने बुल्ला पकडुन पुच्ची वर लावला. जसा मी धक्का मारला तस्से मम्मीने मला तसच घट्ट पकडले, तिच्या तोन्डून आवाज आला, आआऔच्च्च, हळु, दुखत ना रे राजा, एवढी वर्ष काही नाही केलय, आकसलीय ती, बेताने घे रे ......फाडशिल एकच दमात, थाम्ब जरा.
मी थाम्बलो आणि तिला किस करू लागलो. हाताने तिचे मनुके कुस्करू लागलो. मग थोड्या वेळाने ती बोलली, हळु हळु कर आता.
मी बुल्ला काढला आणि परत पुच्ची चाटायला लागलो, चान्गली ओली होईपर्यन्त चाटली. मम्मी म्हणाली,
ये चल आता मला कसेतरी होतय, पटकन टाक. यावेळी माझा ताठलेलाच्राहिला होता.
आणि मग आम्ही सुरु झालो. हळु हळु पूर्ण आत घालत होतो आणि बाहेर काढत होतो. मम्मीच्या पुच्ची ने आधी पाणी सोडल असल्यामुळे माझा बुल्ला पच्चकन आत जात होता. आता मम्मी रन्गात आली आणि म्हणाली, नुसता खेळत काय बसलायस, चान्गले मर्दासारखे कर कचाकच. मी जोशात येऊन स्पीड वाढवला. मम्मी आता फुल्ल तापली होती, हाआआआ, अस्स्स्सच, झव मला रे माझ्या सोन्या, थाम्बु नकोस. आआहाआ, आआ अस्स्स.....कर कर अजून....
मम्मी माझ्या गान्डीवर आपली बोटे रुतवत मला जोश देत होती. खोलीत नुसता फच्च फच्च असा आवाज आणि मम्मीची सेक्सी बडबड याचाच आवाज येत होता. मम्मीचे पाय हवेत होते, मी तिच्या मिठीत होतो. मम्मी गान्ड उचकावत झवून घेत होह्ती. माझ्या कम्बरेत आत सणक आली, मला कळले की माझे सुटणार, मी वेड्यासारखा तिचे बॉल दाबत तिच्या ओठाना किस करू लागलो. काही वेळातच मी फच्चकन आतच शूट झालो आणि माझा चीक सगळा मम्मीच्या पुच्चीत सोडला. मम्मी ने तसच मला ढकलले आणि पळत बाथरूम मध्ये गेली. आपली पुच्ची स्वच्छ करून ती नागडीच बाहेर आली. मला बघत हसली आणि म्हणाली जा तू पण स्वच्छ होऊन ये. मी येतोपर्यन्त मम्मी ने मॅक्सी घातली होती आणि पडदे उघडले होते. मम्मी काही बोलली नाही पण मी समजुन गेलो, गपचुप कपडे घालुन खुर्चिवर बसलो.

आता दर ४-६ दिवसानी हे व्हायला लागले. मम्मी झोपायला बोलवायची मग मी दरवाजा, पडदे लावुन जायचो. चुम्माचाटी आणि घासाघासी पासुन सुरु व्हायचे ते पुच्चीत चिक सोडल्याशिवाय सम्पायचे नाही. मम्मी एकदाच करु द्यायची, परत जैसे थे. झाले की असे वागायची की जस काही झालच नाही. मी पण मिळेल ती मज्जा करून घ्यायचो. अशा रीतीने मम्मी पपा या दोघान्च्या भान्डणाचा मला चान्गलाच लाभ झाला होता.
 
Top

Dear User!

We found that you are blocking the display of ads on our site.

Please add it to the exception list or disable AdBlock.

Our materials are provided for FREE and the only revenue is advertising.

Thank you for understanding!