Fantasy काकी बरोबर मस्ती

seemachachi

Member
231
323
63
Update 16

सकाळी आम्ही नेहमीप्रमाणे किचनमध्ये नाश्ता करत होतो . सुजाता काकीने आज पिवळी साडी आणि सफेद ब्लाउज घातला होता. पूजा काकीने मॅक्सी घातली होती. बाबांनी नाश्ता केल्यावर लगेच सुजाता काकीला विचारलं,
"आत्ता मला दुदु पाजशील ना?"
सुजाता काकी हसून म्हणाली,
"हो ना भाऊजी. या इकडे."
बाबा लगेच तिच्याजवळ गेले आणि तिच्या मांडीवर डोकं ठेऊन झोपले. सुजाता काकीने चहाचा कप बाजूला ठेवला. तिने पदराखाली हात टाकून तिच्या ब्लाउजचे खालचे दोन हुक खोलले. माझे बाबा तर नुसते उतावीळ झाले होते,
"दे ना लवकर."
काकी हसली,
"काय एवढी घाई तुम्हाला? पाजतेय ना."
मग ती त्यांचं डोकं पदराने झाकून त्यांना पाजू लागली. काका हे बघून हसून म्हणाला,
"बाबा रे! दादाची ही सवय कधी जाणार?"
सुजाता काकी त्याला बोलली,
"आता कसली जातेय त्यांची सवय? मला तर वाटतंय असंच माझं दूध पीत राहतील खूप वर्ष."
"अरे देवा."
काकी माझ्या बाबांना अर्धा तास पाजत होती. काका कामावर गेला. पूजा काकी तिथेच बसली होती. पांढऱ्या मॅक्सीमध्ये ती खूपच सेक्सी दिसत होती. मला एक आयडिया आली व मी तिला विचारलं,
"पूजा काकी, माझा हात खूप दुखतोय. मला अंघोळ घाल ना आज."
पूजा काकी हो बोलली आणि मला आमच्या घराबाहेरच्या बाथरुम मध्ये घेऊन आली. तिने गरम पाणी बादलीत ओतलं. मग मला आत नेऊन बाथरूम चा दरवाजा बंद केला. ती पाटावर बसली आणि मला म्हणाली,
"आता कपडे काढ."
मी लाजत लाजत कपडे काढू लागलो. आता मी फक्त अंडरवेअर मध्ये होतो. पूजा काकीने माझ्या अंडरवेअरकढे बघितलं. माझा लवडा थोडा ताठ झाला होता त्यामुळे अंडरवेअरचा थोडा तंबू झाला होता. पूजा काकीने कुतूहलाने मला सांगितलं ,
"ती पण काढून टाक."
मी नाईलाजाने माझी अंडरवेअरपण उतरवली. आता मी पूर्ण नागडा झालो होतो. माझा लवडा बघून पूजा काकी अवाक झाली,
"अरे देवा! किती मोठा आहे तुझा."
"मी आता 19 वर्षाचा आहे काकी."
"अरे हो. पण तुझा तर तुझ्या बाबांपेक्षाही मोठा आहे."
तिच्या अशा बोलण्यामुळे माझा लवडा अजूनच ताठ होत होता. पूजा काकीलापण हे दिसत होतं. तिने परत मला विचारलं,
"कधी हलवून दही काढल आहे का तू?"
"नाही काकी." मी खरं सांगून टाकलं.
"अच्छा."
"पण मला सारख दही काढावं असं वाटत."
"ह्या वयात अस वाटणारच राजू."
"मला आत्ता खूप इच्छा झाली आहे."
पूजा काकी हसून बोलली,
"ठीक आहे . मी तुझी मदत करते ये."
तिने मला अजून जवळ केलं. मी अजून उभाच होतो. तिने माझ्या कमरेच्या खालच्या भागावर आणि पायांवर गरम पाणी ओतलं. मी कुडकुडत होतो म्हणून गरम पाण्यामुळे मला बरं वाटलं. आता माझा लवडा चांगलाच मोठा झाला होता. पूजा काकीने त्याला अलगदपणे आपल्या उजव्या हातात घेतलं आणि हळुवारपणे त्याला बोटांमध्ये दाबू लागली. मला खूप बरं वाटू लागलं. ती मधून मधून माझ्या गोट्यांना पण मालिश करत होती. मला राहवलं नाही आणि तिला बोललो,
"तोंडात घे ना काकी."
ती जशी काय माझ्या परवानगीची वाटच बघत होती. तिने मला अजून जवळ ओढल . मग तिने माझा लवडा पूर्णपणे तोंडात घेतला आणि हळूहळू त्याला चुपू लागली. माझ्या तोंडातून हळू आवाजातली किंकाळी बाहेर आली,
"आह..."
पूजा काकीने माझा लवडा तिच्या तोंडातून बाहेर काढला आणि मला समजावून सांगितलं,
"काही नाही होत राजू. "
मग परत तोंडात घेऊन ती चुपू लागली. मी पण थोडं थोडं मागे पुढे करू लागलो. मग मी थोडं वाकून एक हात वरून तिच्या मॅक्सीखाली घातला आणि तिच्या उभारांना ब्रावरूनच दाबू लागलो. पूजा काकी काहीच बोलली नाही म्हणून माझा कॉन्फिडन्स वाढला आणि मी थेट तिच्या ब्रामध्ये हात सरकवून तिचे दोन्ही उभार आळीपाळीने दाबू लागलो. मधून मधून तिचे निप्पल पण दोन बोटांमध्ये घेऊन कुस्करत होतो. पूजा काकी माझा लवडा आता जोरजोरात चोखु लागली. मी पण आता कधीही फुटणार होतो. मी तिचं डोकं दोन्ही हातांनी धरून माझा लवडा आत बाहेर करू लागलो. 5-6 मिनिटांनी अखेर तो क्षण आला आणि माझा बांध फुटला. माझ चीक पहिल्यांदाच बाहेर आलं आणि पूजा काकी पाणी पिल्यासारखं ते पीत राहिली. मी थोडा वेळ हलत राहिलो. काकीने जिभेने माझा लवडा चाटून साफ केला. मग तिने तो तिच्या तोंडातून बाहेर काढला आणि थोडा वेळ ती शांतपणे श्वास घेऊ लागली. मग मला ती हसून बोलली,
"मजा आली राजू. एवढं दही असेल असं वाटलं नव्हतं मला. "
तिने मला मग पूर्ण अंघोळ घातली. मला थोडा अशक्तपणा जाणवत होता. तिने माझं अंग पुसून दिल आणि मला कपडे घालायला मदत केली.
आम्ही दोघे घरात आलो तेव्हा सुजाता काकी ब्लाउजची बटन लावत होती. तिने तिचा पदर नीट केला. बाबा तिच्या मंदिवरून उठून टीव्ही बघायला गेले. आता पूजा काकीने खाली बसून माझ्या आजोबांना तिच्या मांडीवर झोपवलं. मला थोडा थकवा जाणवत होता म्हणून मी हॉल मध्ये जाऊन सोफ्यावर झोपलो. पूजा काकी तिच्या सासऱ्यांना अंगावर पाजत होती म्हणून सुजाता काकीपण किचनमध्ये थांबली.
रात्री जेव्हा आम्ही सगळे टीव्ही बघत होतो तेव्हा मी पूजा काकीला म्हणालो,
"आजोबांना आत्ताच पाज ना. मग नंतर आपण दोघे खोलीत झोपू."
काकीला माझ्या मनात काय चाललंय हे लगेच कळलं. तिने आजोबांना विचारलं पण ते बोलले,
"मला रात्रीच आवडतं दूध प्यायला आरामात."
माझ्या बाबांनी लगेच पूजा काकीला विचारलं,
"मला पाज ना मग आता."
पूजा काकी हसून त्यांना म्हणाली,
"ठीक आहे. या मग."
माझे बाबा लगेच तिच्या मांडीवर डोकं ठेऊन झोपले. तिने ब्लाउजची काही बटणं उघडली आणि मग ती सगळ्यांच्या समोरच त्यांचं डोकं पदराने झाकून त्यांना अंगावर पाजू लागली. माझे बाबा तीच दूध पिताना निर्लज्जासारखे निप्पल चुपण्याचा आवाज करत होते. पण पूजा काकी शांतपणे त्यांना पाजत होती आणि टीव्ही बघत होती. २० मिनिट माझ्या बाबांचे हे चाळे सुरु राहिले. दूध संपल्यावर पूजा काकीने ब्लाउजची बटण लावून घेतली आणि तिचा पदर केला. माझ्या बाबांना आता झोप येत होती म्हणून पूजा काकीने त्यांना अंथरुणावर नीट झोपवलं. ११ वाजल्यावर सुजाता काकीने सगळ्यांना सगळ्यांना झोपायला सांगितलं. संजय काकाने टीव्ही बंद करून हॉलचा लाईट घालवला आणि स्वतः कॉटवर जाऊन झोपला. सुजाता काकीने आजोबांना झोपायला सांगितलं आणि तिने पदराखाली हात टाकून तिच्या ब्लाऊजची काही बटण उघडली. मग ती त्यांच्या बाजूला झोपली आणि थोड्या वेळाने ब्लाउज एका बाजूने वर करून त्यांना ती अंगावर पाजू लागली. आजोबा माझ्या बाबांसारखे नव्हते. ते अगदी लहान मुलासारखे दूध पित होते. पूजा काकी मला म्हणाली,
"चल राजू.खोलीत जाऊया."
मी तिच्याबरोबर तिच्या खोलीत गेलो. तिने खोलीचा दरवाजा बंद केला आणि आमच्या दोघांसाठी जमिनीवर अंथरूण केलं. पूजा काकी उभी असतानाच मी तिच्या पदराखाली हात टाकून तिचे बॉल हळुवारपणे दाबू लागलो.
"थांब रे जरा. घाई नको करुस."
मी लगेच तिला बोललो,
"मला तुला झवायचं आहे काकी."
ती हसून म्हणाली,
"मला माहित आहे राजू."
मला आता बर वाटू लागलं. पूजा काकीने तिची साडी काढली, परकर उतरवला आणि मग ब्लाऊजपण काढून बाजूला ठेवला. ती मग लाईट बंद करून अंथरुणावर झोपली. आता ती फक्त ब्रा आणि अंडीमध्ये होती.
"ये आता."
मी माझा शर्ट काढला आणि पँट पण काढली. फक्त अंडरवेअरमध्ये तिच्या बाजूला झोपलो. मग परत मी तिचे बॉल दाबू लागलो. पूजा काकीने मला तिच्या अंगावर ओढून घेतलं आणि मी तिच्या अंगावर झोपून तिच्या मानेवर किस करू लागलो. काय मजा वाटत होती मला ! मग तिच्या सर्वांगावर किस करू लागलो. तिचा ब्रा खाली करून तिचे दोन्ही उभार हातात घेतले. पहिल्यांदाच मला दिसलं कि किती मोठे आणि गोल सुडौल आहेत ते. मी ते थोडे हलवून बघितले. मग मी ते आळीपाळीने तोंडात घेऊन चोखु लागलो. माझ्या बाबांनी सगळं दूध आधीच पिऊन टाकलं होत म्हणून मी नुसताच चुपत होतो. काकी माझ्या पाठीवरून हात फिरवत होती. मी तिचे निप्पल चोखताना तिच्या अंगावर खूप शहारे येत होते आणि ती माझ्या अंगाखाली नुसती हलत होती. माझा ताठरलेला लवडा तिच्या पुच्चीवर घासत होता. अजूनही आम्ही दोघे अंडरवेअर मध्ये होतो. तिच्या तोंडातून हलक्या आवाजात आनंदाचे चित्कारही निघत होते. आता मी तिच्या उभारांबरोबर खेळू लागलो. निप्पल भोवतीचा भाग जिभेने चाटू लागलो. निप्पलभोवतीच्या एरोलावरून जीभ गोल गोल फिरवू लागलो. थोड्याथोड्या वेळाने उभार पूर्ण तोंडात घेऊन जोरात खेचायचो मग सोडून द्यायचो. पूजा काकी आता धापा टाकू लागली. तिने तिचे पाय पसरले आणि माझ्या पायांमागे सरकवून ती वरून माझ्यावर जोर टाकू लागली. मला पण आता क्लायमॅक्स जवळ दिसत होता. मी खाली सरकून तिची पॅंटी काढून टाकली. मग माझीही अंडरवेअर उतरवली. परत मी तिच्या अंगावर चाळे करू लागलो.
ती चित्कारली,
"आता नाही राहवत. करून टाक लवकर. "
मी समजलो. मी माझा लवडा तिच्या पुच्चीत हळूहळू घुसवू लागलो. तो पूर्ण आत गेल्यावर मग जोरजोरात तिला झवू लागलो.माझ्या झवण्याच्या तालावर मग ती पण चित्कारु लागली. तिने मला तिच्या हातांनी आणि पायांनी अजून स्वतःवर ओढून घेतल. सकाळीच माझं चीक निघालं होत म्हणून मला तिला झवायला पण खूप वेळ लागत होता. जवळ जवळ मी ५-६ मिनिट घुसवत होतो. मग माझ्या तोंडातूनपण किंकाळी निघाली आणि दिवसातून दुसऱ्यांदा माझा बांध तुटला. लवड्यातून चीक वहायला लागला. पूजा काकीने मला धरून ठेवलं होत. मी लवड्यातून दही पूर्णपणे बाहेर येईपर्यंत तिला झवत राहिलो. मग आम्ही दोघे जोरजोरात श्वास घेऊ लागलो. दोघे झवून खूप थकून गेलो होतो ना. मग मी तिच्यावरून सरकून बाजूला झोपलो. मग दोघे थोड्यावेळाने झोपून गेलो.
 

Vivekdaware

New Member
93
30
18
Update 16

सकाळी आम्ही नेहमीप्रमाणे किचनमध्ये नाश्ता करत होतो . सुजाता काकीने आज पिवळी साडी आणि सफेद ब्लाउज घातला होता. पूजा काकीने मॅक्सी घातली होती. बाबांनी नाश्ता केल्यावर लगेच सुजाता काकीला विचारलं,
"आत्ता मला दुदु पाजशील ना?"
सुजाता काकी हसून म्हणाली,
"हो ना भाऊजी. या इकडे."
बाबा लगेच तिच्याजवळ गेले आणि तिच्या मांडीवर डोकं ठेऊन झोपले. सुजाता काकीने चहाचा कप बाजूला ठेवला. तिने पदराखाली हात टाकून तिच्या ब्लाउजचे खालचे दोन हुक खोलले. माझे बाबा तर नुसते उतावीळ झाले होते,
"दे ना लवकर."
काकी हसली,
"काय एवढी घाई तुम्हाला? पाजतेय ना."
मग ती त्यांचं डोकं पदराने झाकून त्यांना पाजू लागली. काका हे बघून हसून म्हणाला,
"बाबा रे! दादाची ही सवय कधी जाणार?"
सुजाता काकी त्याला बोलली,
"आता कसली जातेय त्यांची सवय? मला तर वाटतंय असंच माझं दूध पीत राहतील खूप वर्ष."
"अरे देवा."
काकी माझ्या बाबांना अर्धा तास पाजत होती. काका कामावर गेला. पूजा काकी तिथेच बसली होती. पांढऱ्या मॅक्सीमध्ये ती खूपच सेक्सी दिसत होती. मला एक आयडिया आली व मी तिला विचारलं,
"पूजा काकी, माझा हात खूप दुखतोय. मला अंघोळ घाल ना आज."
पूजा काकी हो बोलली आणि मला आमच्या घराबाहेरच्या बाथरुम मध्ये घेऊन आली. तिने गरम पाणी बादलीत ओतलं. मग मला आत नेऊन बाथरूम चा दरवाजा बंद केला. ती पाटावर बसली आणि मला म्हणाली,
"आता कपडे काढ."
मी लाजत लाजत कपडे काढू लागलो. आता मी फक्त अंडरवेअर मध्ये होतो. पूजा काकीने माझ्या अंडरवेअरकढे बघितलं. माझा लवडा थोडा ताठ झाला होता त्यामुळे अंडरवेअरचा थोडा तंबू झाला होता. पूजा काकीने कुतूहलाने मला सांगितलं ,
"ती पण काढून टाक."
मी नाईलाजाने माझी अंडरवेअरपण उतरवली. आता मी पूर्ण नागडा झालो होतो. माझा लवडा बघून पूजा काकी अवाक झाली,
"अरे देवा! किती मोठा आहे तुझा."
"मी आता 19 वर्षाचा आहे काकी."
"अरे हो. पण तुझा तर तुझ्या बाबांपेक्षाही मोठा आहे."
तिच्या अशा बोलण्यामुळे माझा लवडा अजूनच ताठ होत होता. पूजा काकीलापण हे दिसत होतं. तिने परत मला विचारलं,
"कधी हलवून दही काढल आहे का तू?"
"नाही काकी." मी खरं सांगून टाकलं.
"अच्छा."
"पण मला सारख दही काढावं असं वाटत."
"ह्या वयात अस वाटणारच राजू."
"मला आत्ता खूप इच्छा झाली आहे."
पूजा काकी हसून बोलली,
"ठीक आहे . मी तुझी मदत करते ये."
तिने मला अजून जवळ केलं. मी अजून उभाच होतो. तिने माझ्या कमरेच्या खालच्या भागावर आणि पायांवर गरम पाणी ओतलं. मी कुडकुडत होतो म्हणून गरम पाण्यामुळे मला बरं वाटलं. आता माझा लवडा चांगलाच मोठा झाला होता. पूजा काकीने त्याला अलगदपणे आपल्या उजव्या हातात घेतलं आणि हळुवारपणे त्याला बोटांमध्ये दाबू लागली. मला खूप बरं वाटू लागलं. ती मधून मधून माझ्या गोट्यांना पण मालिश करत होती. मला राहवलं नाही आणि तिला बोललो,
"तोंडात घे ना काकी."
ती जशी काय माझ्या परवानगीची वाटच बघत होती. तिने मला अजून जवळ ओढल . मग तिने माझा लवडा पूर्णपणे तोंडात घेतला आणि हळूहळू त्याला चुपू लागली. माझ्या तोंडातून हळू आवाजातली किंकाळी बाहेर आली,
"आह..."
पूजा काकीने माझा लवडा तिच्या तोंडातून बाहेर काढला आणि मला समजावून सांगितलं,
"काही नाही होत राजू. "
मग परत तोंडात घेऊन ती चुपू लागली. मी पण थोडं थोडं मागे पुढे करू लागलो. मग मी थोडं वाकून एक हात वरून तिच्या मॅक्सीखाली घातला आणि तिच्या उभारांना ब्रावरूनच दाबू लागलो. पूजा काकी काहीच बोलली नाही म्हणून माझा कॉन्फिडन्स वाढला आणि मी थेट तिच्या ब्रामध्ये हात सरकवून तिचे दोन्ही उभार आळीपाळीने दाबू लागलो. मधून मधून तिचे निप्पल पण दोन बोटांमध्ये घेऊन कुस्करत होतो. पूजा काकी माझा लवडा आता जोरजोरात चोखु लागली. मी पण आता कधीही फुटणार होतो. मी तिचं डोकं दोन्ही हातांनी धरून माझा लवडा आत बाहेर करू लागलो. 5-6 मिनिटांनी अखेर तो क्षण आला आणि माझा बांध फुटला. माझ चीक पहिल्यांदाच बाहेर आलं आणि पूजा काकी पाणी पिल्यासारखं ते पीत राहिली. मी थोडा वेळ हलत राहिलो. काकीने जिभेने माझा लवडा चाटून साफ केला. मग तिने तो तिच्या तोंडातून बाहेर काढला आणि थोडा वेळ ती शांतपणे श्वास घेऊ लागली. मग मला ती हसून बोलली,
"मजा आली राजू. एवढं दही असेल असं वाटलं नव्हतं मला. "
तिने मला मग पूर्ण अंघोळ घातली. मला थोडा अशक्तपणा जाणवत होता. तिने माझं अंग पुसून दिल आणि मला कपडे घालायला मदत केली.
आम्ही दोघे घरात आलो तेव्हा सुजाता काकी ब्लाउजची बटन लावत होती. तिने तिचा पदर नीट केला. बाबा तिच्या मंदिवरून उठून टीव्ही बघायला गेले. आता पूजा काकीने खाली बसून माझ्या आजोबांना तिच्या मांडीवर झोपवलं. मला थोडा थकवा जाणवत होता म्हणून मी हॉल मध्ये जाऊन सोफ्यावर झोपलो. पूजा काकी तिच्या सासऱ्यांना अंगावर पाजत होती म्हणून सुजाता काकीपण किचनमध्ये थांबली.
रात्री जेव्हा आम्ही सगळे टीव्ही बघत होतो तेव्हा मी पूजा काकीला म्हणालो,
"आजोबांना आत्ताच पाज ना. मग नंतर आपण दोघे खोलीत झोपू."
काकीला माझ्या मनात काय चाललंय हे लगेच कळलं. तिने आजोबांना विचारलं पण ते बोलले,
"मला रात्रीच आवडतं दूध प्यायला आरामात."
माझ्या बाबांनी लगेच पूजा काकीला विचारलं,
"मला पाज ना मग आता."
पूजा काकी हसून त्यांना म्हणाली,
"ठीक आहे. या मग."
माझे बाबा लगेच तिच्या मांडीवर डोकं ठेऊन झोपले. तिने ब्लाउजची काही बटणं उघडली आणि मग ती सगळ्यांच्या समोरच त्यांचं डोकं पदराने झाकून त्यांना अंगावर पाजू लागली. माझे बाबा तीच दूध पिताना निर्लज्जासारखे निप्पल चुपण्याचा आवाज करत होते. पण पूजा काकी शांतपणे त्यांना पाजत होती आणि टीव्ही बघत होती. २० मिनिट माझ्या बाबांचे हे चाळे सुरु राहिले. दूध संपल्यावर पूजा काकीने ब्लाउजची बटण लावून घेतली आणि तिचा पदर केला. माझ्या बाबांना आता झोप येत होती म्हणून पूजा काकीने त्यांना अंथरुणावर नीट झोपवलं. ११ वाजल्यावर सुजाता काकीने सगळ्यांना सगळ्यांना झोपायला सांगितलं. संजय काकाने टीव्ही बंद करून हॉलचा लाईट घालवला आणि स्वतः कॉटवर जाऊन झोपला. सुजाता काकीने आजोबांना झोपायला सांगितलं आणि तिने पदराखाली हात टाकून तिच्या ब्लाऊजची काही बटण उघडली. मग ती त्यांच्या बाजूला झोपली आणि थोड्या वेळाने ब्लाउज एका बाजूने वर करून त्यांना ती अंगावर पाजू लागली. आजोबा माझ्या बाबांसारखे नव्हते. ते अगदी लहान मुलासारखे दूध पित होते. पूजा काकी मला म्हणाली,
"चल राजू.खोलीत जाऊया."
मी तिच्याबरोबर तिच्या खोलीत गेलो. तिने खोलीचा दरवाजा बंद केला आणि आमच्या दोघांसाठी जमिनीवर अंथरूण केलं. पूजा काकी उभी असतानाच मी तिच्या पदराखाली हात टाकून तिचे बॉल हळुवारपणे दाबू लागलो.
"थांब रे जरा. घाई नको करुस."
मी लगेच तिला बोललो,
"मला तुला झवायचं आहे काकी."
ती हसून म्हणाली,
"मला माहित आहे राजू."
मला आता बर वाटू लागलं. पूजा काकीने तिची साडी काढली, परकर उतरवला आणि मग ब्लाऊजपण काढून बाजूला ठेवला. ती मग लाईट बंद करून अंथरुणावर झोपली. आता ती फक्त ब्रा आणि अंडीमध्ये होती.
"ये आता."
मी माझा शर्ट काढला आणि पँट पण काढली. फक्त अंडरवेअरमध्ये तिच्या बाजूला झोपलो. मग परत मी तिचे बॉल दाबू लागलो. पूजा काकीने मला तिच्या अंगावर ओढून घेतलं आणि मी तिच्या अंगावर झोपून तिच्या मानेवर किस करू लागलो. काय मजा वाटत होती मला ! मग तिच्या सर्वांगावर किस करू लागलो. तिचा ब्रा खाली करून तिचे दोन्ही उभार हातात घेतले. पहिल्यांदाच मला दिसलं कि किती मोठे आणि गोल सुडौल आहेत ते. मी ते थोडे हलवून बघितले. मग मी ते आळीपाळीने तोंडात घेऊन चोखु लागलो. माझ्या बाबांनी सगळं दूध आधीच पिऊन टाकलं होत म्हणून मी नुसताच चुपत होतो. काकी माझ्या पाठीवरून हात फिरवत होती. मी तिचे निप्पल चोखताना तिच्या अंगावर खूप शहारे येत होते आणि ती माझ्या अंगाखाली नुसती हलत होती. माझा ताठरलेला लवडा तिच्या पुच्चीवर घासत होता. अजूनही आम्ही दोघे अंडरवेअर मध्ये होतो. तिच्या तोंडातून हलक्या आवाजात आनंदाचे चित्कारही निघत होते. आता मी तिच्या उभारांबरोबर खेळू लागलो. निप्पल भोवतीचा भाग जिभेने चाटू लागलो. निप्पलभोवतीच्या एरोलावरून जीभ गोल गोल फिरवू लागलो. थोड्याथोड्या वेळाने उभार पूर्ण तोंडात घेऊन जोरात खेचायचो मग सोडून द्यायचो. पूजा काकी आता धापा टाकू लागली. तिने तिचे पाय पसरले आणि माझ्या पायांमागे सरकवून ती वरून माझ्यावर जोर टाकू लागली. मला पण आता क्लायमॅक्स जवळ दिसत होता. मी खाली सरकून तिची पॅंटी काढून टाकली. मग माझीही अंडरवेअर उतरवली. परत मी तिच्या अंगावर चाळे करू लागलो.
ती चित्कारली,
"आता नाही राहवत. करून टाक लवकर. "
मी समजलो. मी माझा लवडा तिच्या पुच्चीत हळूहळू घुसवू लागलो. तो पूर्ण आत गेल्यावर मग जोरजोरात तिला झवू लागलो.माझ्या झवण्याच्या तालावर मग ती पण चित्कारु लागली. तिने मला तिच्या हातांनी आणि पायांनी अजून स्वतःवर ओढून घेतल. सकाळीच माझं चीक निघालं होत म्हणून मला तिला झवायला पण खूप वेळ लागत होता. जवळ जवळ मी ५-६ मिनिट घुसवत होतो. मग माझ्या तोंडातूनपण किंकाळी निघाली आणि दिवसातून दुसऱ्यांदा माझा बांध तुटला. लवड्यातून चीक वहायला लागला. पूजा काकीने मला धरून ठेवलं होत. मी लवड्यातून दही पूर्णपणे बाहेर येईपर्यंत तिला झवत राहिलो. मग आम्ही दोघे जोरजोरात श्वास घेऊ लागलो. दोघे झवून खूप थकून गेलो होतो ना. मग मी तिच्यावरून सरकून बाजूला झोपलो. मग दोघे थोड्यावेळाने झोपून गेलो.
Vary nice story
 
Top

Dear User!

We found that you are blocking the display of ads on our site.

Please add it to the exception list or disable AdBlock.

Our materials are provided for FREE and the only revenue is advertising.

Thank you for understanding!