• If you are trying to reset your account password then don't forget to check spam folder in your mailbox. Also Mark it as "not spam" or you won't be able to click on the link.

Adultery आईचा हैदोस

NickCarter

New Member
28
81
14
Dear friends
This is a story I read elsewhere. I have changed it from english to devnagri fonts to make reading more pleasurable. I am not the creator, its from the internet.
Though the description has mother-son, it does not involve sex between them.


आईचा हैदोस.
मित्रांनो ही गोष्ट बऱ्याच वर्षांपूर्वीची आहे. मी तेव्हा शाळेत जात असे. माझं कुटुम्ब म्हणजे मी, आई आणि बाबा. माझे बाबा एका कंपनीत मॅनेजर होते आणि आई शाळेत शिक्षिका होती. पुण्यात आमचा एक छोटा बन्गला होता. बाबांची नोकरी सतत फिरतीची असल्यानं त्यांचं उशिरा लग्न झाले. माझा जन्म झाला तेव्हा आई आणि बाबा दोघेही जवळपास ३६-३७ वर्षांचे असावेत. बाबा एकदम कडक शिस्तीचे होते. त्यांचे शरीरही पिळदार होते, उन्ची चांगली ६ फूट होती. पण ते दिसायला एकदम दगडासारखे ओबड धोबड आणि वर्णाने काळे होते. या उलट माझी आई रन्गाने गोरीपान होती, अन्गपिन्डाने पण मजबूत आणि बऱ्यापैकी उंच होती.

हा प्रसंग घडला तेव्हा आई ४५ वर्षांची असावी. त्या वयात सुद्धा आईने स्वताला छान मेंटेन केले होते. तिचे केस अगदी लाम्बसडक, पार कमरेपर्यंत यायचे, या वयात सुद्धा काळे भोर होते. थोडी स्थूल झाली होती पण जाडी वगैरे वाटत नव्हती. वयानुरूप वाचायचा चष्मा लागला होता, पण तरीही छान दिसायची. आई शाळेत शिक्षिका होती, कडक वागण्याची तिला सवय झाली होती. मी क्वचितच तिला कोणाशी वायफळ गप्पा मारताना बघितले असेल. साधी साडी ब्लाऊझ, गळ्यात मन्गळसूत्र, हातात बांगड्या आणि कपाळावर टिकली असा तिचा वेष असे. अगदी घरातही ती एकदम टापटिप ठेवायची. शाळेत आणि आजुबाजुचे लोक पण आईला खूप मान देत असत.

पण कधी कधी अशा काही गोष्टी व्हायच्या की मला अगदी विचित्र वाटायचे. मला अंधुकसे आठवते, शेजारच्या माया काकू त्यांच्या मुलाला १२ वीत चांगले मार्क मिळावे म्हणून माझ्या आईकडे शिकवणीला पाठवायच्या. त्याचे नाव होते सौरभ पण त्याला सगळे बंडु,बंडु दादा किंवा बंड्या अशीच हाक मारायचे. तसा बंडूदादा हुशार मुलगा होता, वर्गात नेहमी पहिला दुसरा यायचा. त्याच्या परिक्षेला अजून ६ महिने होते तरीही मेरिटमध्ये येण्याच्या ईर्षेने तो खूप अभ्यास करत असे. माझ्या आई बाबांनी तर त्याला आमच्या घराची एक बेडरूम खास अभ्यासाला दिली होती. त्यामुळे तो आईकडून शिकत असे आणि आमच्याकडेच अभ्यासाला बसत असे. आईने मला बजावून सन्गितले होते की बंडूदादा च्या रूम मधे जाऊन त्याला बिलकुल अभ्यासात त्रास द्यायचा नाही. त्यामुळे मी त्याच्या रूम मधे कधी जात नसे. पण बऱ्याचदा तो माझ्याबरोबर खेळत असे. मलाही बंडूदादा खूप आवडत असे.

मला आठवते तो नोव्हेंबरचा महिना असावा. बाबा सुट्टीवरून परत आले होते. आई एकदम खुश होती. आम्ही बाबांबरोबर खूप मजा केली. बंडूदादा सुद्धा कधी तरी आमच्याबरोबर असायचा. मग बाबांना परत टूरवर जायचे होते, त्यांची रात्री १० ची गाडी होती, ते ९ वाजताच स्टेशनला निघाले. आई खूपच उदास दिसत होती. मला तिने झोपायला जायला सान्गितले आणि ती पण तिच्या बेड रूम मधे निघून गेली. मीही लगेच माझ्या खोलीत जाऊन झोपलो.

रात्री मला अचानक झोपेतनं जाग आली, जोरदार सुसु लागली होती. कसाबसा अर्धवट झोपेत उठलो आणि बाथरूम मधे गेलो. नेमका मी सुसु करताना धडपडलो आणि हाताला थोडं खरचटलं. मी तसाच आई च्या रूमकडे गेलो तर ती बन्द होती. तेवढ्यात मला बंडूदादाच्या रूम मधून प्रकाश येताना दिसला.
सोबत आईच्या हसण्याचा आवाज पण ऐकू येत होता. मी तसाच अर्धवट झापड आलेल्या अवस्थेत बंडूदादाच्या खोलीचं दार ढकललं आणि आत गेलो आणि बोलायला सुरुवात केली,
“आई गं ! सुसु करताना लागलं गं. बघ खरचटलंय ! औषध लाव नं.”

खोलीतल्या प्रकाशाने माझे डोळे चुरचुरू लागले. पण माझ्या लक्षात आलं की बंडूदादा खुर्चीवर अभ्यास करतोय आणि आई त्याच्या बेडवर उताणी पडून टीव्ही बघत होती. मला जरा विचित्र वाटलं कारण तिने नेहमीसारखी साडी नेसली नव्हती तर बंडूदादाची सुपरमॅन चं पोस्टर असलेली बनियन घातली होती. ती पण इतकी छोटी होती की बनियन बेम्बीच्या वरतीच संपत होती. तिच्या छातीवर खूपच मोठाले डोन्गर उभे राहिले होते. अजुन एक विचित्र म्हणजे बेम्बी पासून खाली मला एकही कपडा दिसत नव्हता. आईचे गोरेपान पाय चक्क उघडे होते. तिने मी आल्याबरोबर दोन्ही पाय एकमेकांवर घट्ट ठेवले होते. मला भास झाला की आई खालून नागडीच आहे. मी याच्याबद्दल काही म्हणणार तेवढ्यात आई ओरडली,
"काय झालं रे दीपू! बंडूदादा अभ्यास करतोय नं. मग त्याला त्रास कशाला देतोस?"
मी म्हणालो,
"हो गं आई, लागलं म्हणून आलो."
आई म्हणाली,
"ठीक आहे, चल औषध लावूया". आणि असे म्हणून ती उठु लागली.
तेवढ्यात बंडूदादा अगदी हळुच म्हणाला (पण मला ऐकू आलं),
"काकू अहो कपडे तरी घाला नं"
आई त्याला मधेच तोडत म्हणाली,
"बंड्या, दीपू झोपेत आहे, त्याला काही कळत नाहीये, उगाच वेळ घालवू नकोस. मी त्याला पट्कन औषध लावून झोपवते नाहीतर हा जागा होईल."

हे ऐकल्यावर मी जर झोपेतून सावध झालो होतो. पण तेवढ्यात आईने माझा हात पकडला आणि मला पुढे ढकलले आणि ती माझ्या मागून चालु लागली. मला मागे वळायचा जाम मोह होत होता पण मी तसाच चालत राहिलो. बंडूदादा ने बहुतेक मागच्या मागे बॅन्ड-एड पट्टी आणून दिली असावी. आईने मागूनच माझ्या हाताला ती लावून टाकली आणि मला माझ्या खोलीत बेडवर नेऊन झोपवले. ती बाहेर जायला मागे वळली आणि बाहेर जाऊ लागली. बाहेर झिरोचा बल्ब चालू होता त्यामुळे दार उघडल्यावर खोलीत दिसण्याइतका प्रकाश होता. मी डोळे थोडे किलकिले केले. दोन मोठ्ठाले जाड टरटरीत बोचे आणि लाम्बसडक भरलेले पाय आणि मांड्या माझ्या डोळ्यासमोर होते. आता माझी खात्रीच पटली की आईने फक्त बनियन घातली होती. खालून आई अगदीच नागडी होती. माझं डोकं चक्रावू लागलं. असं कसं झालं? नेहमी अंगभर साडी नेसणारी शालीन आई अशी फक्त बनियन वर कशी आहे. आणि ते पण बंड्याच्या बनियन मधे. लहान असलो तरी काहीतरी वेगळं घडतंय हे माझ्या लक्षात आलं.

आई दार लोटून निघून गेली आणि मी बेडवर उठून बसलो. मी आता खडबडून जागा झालो होतो. मला कळेचना की हे स्वप्न आहे की सत्य. शेवटी मी परत उठलो. माझी खात्री होती की माझी आई अशी साडी शिवाय दुसरं काही नेसूच शकत नाही. माझ्या डोक्याच्या घालमेलीला उत्तर शोधायला मी परत बंडूदादाच्या रूम वर जायचं ठरवलं. मला खात्री होती की मी पाहिलं ते एक स्वप्न होतं. मी हळुच परत बंडूदादाच्या बेडरूम पाशी गेलो. दार बन्द असलं तरी कडी मात्र लावलेली नव्हती. अर्धवट उघड्या भेगेतून मी डोळा लावून आत पाहिलं. आई बेडवर भिन्तीला टेकून बसली होती आणि कुठलं तरी पुस्तक वाचत होती. बंड्या तिच्या उघड्या गोऱ्यापान मान्ड्या चोळत होता. बहुधा तिच्या मांड्या दुखत असाव्यात. मला एकदम कसंतरीच झाल. बंड्याने आईच्या मांड्या चोळतानाच तिच्या छातीवरच्या एका बॉल वर हात ठेवला आणि त्याला दाबू लागला. माझी नजर तिकडे गेली. मला पहिल्यांदा जाणवलं की आईचे बॉल्स पण एवढे प्रचन्ड मोठे होते की बंड्या ची अर्धी बनियन तिच्या बॉल्स मुळे तन्ग झाली होती. बंड्या एका हाताने आईची मान्डी चोळत होता तर दुसऱ्या हाताने आईचा एक बॉल दाबत होता. आईला मात्र काहीच पडली नव्ह्ती. ती पुस्तक वाचण्यात गुन्ग झाली होती.
असे चाळे करण्यात १० मिनटं गेली असतील. आई ने मग पुस्तक बाजूला ठेवलं आणि बंडूदादा चे हात थांबवून म्हणाली,

"बंड्या, आता बस झाले तुझे हात, आता जरा तोन्डाचा वापर कर बघू"
बंड्या मानेनेच हो म्हणाला आणि खाली सरकायला लागला तोच आईने पुन्हा फर्मान सोडलं,
" ए, मला पण लॉलीपॉप खायचाय"
बंड्याने पण त्याची शॉर्ट काढली आणि तो उलटा आईच्या अन्गावर चढू लागला. आई पण खाली सरकून पूर्ण पाठीवर झोपली. बंड्या पण आता फक्त टी-शर्ट वर होता आणि खालून नागडा होता. तो आई वर कुत्र्यासारखा चार पायांवर बसला. दोन पायांमधे त्याचा सोटा लटकत होता. तो सरळ आईच्या चेहऱ्यावर जाऊन बसला. आणि बंड्याचा सोटा आईच्या तोन्डात लुप्त झाला. आईनेही एव्हाना दोन्ही पाय पूर्ण फाकवले होते. मला आता आईच्या मांड्यांमधला गुबगुबीत भाग स्पष्ट दिसू लागला होता (त्याला पुच्ची म्हणतात हे मला नंतर कळलं). वर त्रिकोणी आकारात कापलेला केसांचा झुपका होता आणि बाकी मात्र पूर्ण पुच्चीवर वर एकही केस नव्हता. जाडे गुलाबी ओठ एकदम रसरसलेले दिसत होते. बंड्या ने आपलं डोकं आईच्या दोन जान्घांमधे खुपसलं आणि तो तिची पुच्ची चाटू लागला. मधे मधे तो आईचे बॉल दाबत होता. आईसुद्धा त्याचा सोटा मजेत तोंडात घेत चोखत होती. बंडूदादा तोंडाने बडबडत होता,
"स्स्स्स......म्म्म्म्म......काकू.....किती रस जमा केलात हो माझ्यासाठी.......आहाहाहा.......तुमचे गोळे किती मस्त आहे, कसे फुगलेत बघा......घ्या ना अजून आत घ्या माझा बुल्ला...."

पुढची १०-१५ मिनटं दोघंही एकाग्रतेने एकमेकान्ची लिन्गं चाटत बसले होते. मला मात्र परत झोप येऊ लागली म्हणुन मी परत माझ्या बेडरूम मधे आलो आणि झोपी गेलो.
मात्र दुसऱ्या दिवशीपासून डोक्यात विचारांचं चक्र सुरू झालं, हा काय प्रकार आहे? आई बंड्याबरोबर नागडी का राहते. दोघे एकमेकान्चे लिन्ग का चाटत होते? माझ्या बाबांना हे माहीत आहे का? हे सर्व प्रश्न मला तेव्हा पडले होते. पण पुढे अनेक दिवस मी कधी बंडूदादाच्या खोलीत रात्रीचा गेलो नाही आणि कुणाला काही सांगितलेही नाही.

बंड्यादादाची १२ वीची परिक्षा झाली तरी तो आमच्या कडेच दिवस आणि रात्र असायचा. मला आणि आई च्या शाळेल उन्हाळी सुट्टी लागल्याने आई आणि बंड्या दादा दिवसभर बेडरूम मधेच असायचे आणि सन्ध्याकाळीच बाहेर यायचे. आई रागवेल म्हणून मी कधीही बंड्या दादाच्या बेडरूम कडे जायचो नाही, एकटाच खेळत बसे नाहीतर टीव्ही बघत बसायचो.

जून महिन्यात बंडूदादाचा १२ वीचा निकाल लागला, बंडूदादाला खूपच कमी मार्क्स मिळाले. त्यामुळे माया काकू आणि बंडूदादाचे बाबा त्याच्यावर खूपच नाराज झाले होते. बंडूदादाला माझ्या आई समोर ते दोघं त्याला वाट्टेल तसे बोलत होते आणि माझी आई ही बंडूदादाला खूपच रागात काहीही बोलत होती. बंडूदादा मात्र सर्व शान्त पणे ऐकून घेत होता. सर्व जण बंडूदादालाच दोष देत होते कारण त्याच्या आई-बाबांना वाटत होतं की बंडूदादाने अभ्यास केलाच नही तर त्याने झोपा काढून वेळ घालवला. बंडूदादाला इन्जिनिअरिन्गला प्रवेश मिळत नव्हता. पण या सर्व मधे त्याच्या आई-बाबांना माझ्या आई वर पूर्ण विश्वास होता. त्यामुळे आई च्या सान्गण्यावरुन त्याच्या आई बाबांनी बंडूदादाला बी.एस.सीला प्रवेश घेतला आणि परत आमच्या बन्गल्यावर बंडूदादाला अभ्यासाला पाठवू लागले.

आता तर शानिवारी दुपारी २ ते सन्ध्याकाळी ७ वाजेपर्यन्त आणि रविवारी सम्पूर्ण दिवस आणि इतर सुट्टीच्या दिवशी ही आई बंडूदादाच्या बेडरूम मधेच असायची. मी तर माझ्या आई च्या कडक आणि रागीट स्वभावामुळे बंडूदादाच्या बेडरूम कडे कधीही चुकुनही गेलो नाही. माझी आणि बंडूदादाची भेट तर दुर्लभच झाली होती. बंडूदादाने बी.एस.सी करताना एम.पी.एस.सी सारख्या स्पर्धापरिक्षा देण्याची तयारी सुरू केली. या परिक्षांची तयारी अर्थातच आईच्या मार्गदर्शनाखाली करत होता.

एकदा आमचे बरेच नातेवाईक मुम्बई ला जाण्यासाठी आले होते. बाबा नेहमीप्रमाणे घरी नव्हतेच. हे सर्व नातेवाईक आमच्या कडे १ रात्र राहून सकाळी मुम्बई ला जाण्यासाठी निघणार होते. आईनेच त्या रात्री सर्वान्चे जेवण केले. आई ह्या सर्वांशी प्रेमाने आणि गोड बोलत होती. बंडूदादा त्याच्या घरून जेवून येवून आईच्या सान्गण्यावरुन आईच्या बेडरूम मधे अभ्यास करत बसलेला होता. मी सर्वांशी बोलत हॉल मधे बसलेलो होतो. रात्री आम्ही सर्वजण एकत्र जेवलो आणि झोपण्याची तयारी सुरु झली. आईने नातेवाईकांना माझी आणि बंडूदादाच्या बेडरूम मधे झोपायला सांगितले आणि मी आई आणि बंडूदादा असे आम्ही तिघे आईच्या बेडरूम मधे झोपलो.
त्या रात्री एकदा कसल्याश्या विचित्र आवाजाने मला जाग आली आणि मी डोळे उघडून पाहिले तर बंडूदादा आणि आई पूर्णपणे नागडे होते. बंडूदादा आईच्या अन्गावर चढून मागे पुढे होत होता. सगळ्या बेडरूम मधे पच्च....पच्च्च.....पच्च....असा आवाज घुमत होता. त्याचबरोबर त्या दोघांचं बोलणंही ऐकू येत होतं.
आई: स्स्स्स्स्स्स्स.............आईआईग्ग्ग्ग्ग...........जोरात कर ..बंड्या ..जोर ..जोरात......कर न..

असे काही तरी आई बडबडत होती. मी गुपचुप हे सर्व बघत होतो. अचानक बंडूदादाने जोरात कम्बर हलवली आणि बंडूदादा आईच्या छातीवर तोन्ड ठेवून पडून राहिला. साधारण १५ मिनिटांनी बंडूदादा आईच्या अन्गावरुन बाजुला झाला आणि पाठीवर सरळ झोपला. मग आई उठली आणि बाथरूम मधे जावून आली आणि बंडूदादाच्या बाजुला झोपून त्याच्या अन्गावर हात टाकून म्हणाली,

आई : बंड्या असे दोघान्चे एकत्र पाणी पडले तरच माझे समाधान होते.

त्यान्चे बोलणे तेव्हा मला समजत नव्हते तरी मी कान देवून ऐकत होतो. बंडूदादाने कुशी वर होवून आई कडे तोन्ड केले आणि तो आईचे बॉल चोळू लागले. मधूनचे त्यांना तोन्डात घेऊन चोखायचा.

आई: बंड्या आता अन्डरवेअर नको घालूस, असाच झोप, अजून एकदा करू.
बंडूदादा: काकू लगेच नको करायला, थोडे थाम्बू.
आई: चालेल, पण आता परत अन्गावर चढून चान्गली घुसळून काढ मला, माझे दोन्ही स्तन चोखत चोखत रगडून काढ मला.
मग ते दोघे एकमेकांच्या अंगावर हात फिरवत पडून होते. बंडूदादा आईचे बॉल दाबत होता आणि आई त्याचे किस घेत त्याचा सोटा कुरवाळत होती. कोणीही काहीच बोलत नव्हते. अशीच साधारण २०-२५ मिनिटे गेली असतील.

आई : बंड्या असा वर ये ना, माझ्या अंगावर, माझे स्तन बघ कसे फुरफुरतात, जरा चोख माझे स्तन.

बंडूदादा आईच्या अंगावर झोपला आणि आई चे स्तन चोखू लागला आणि आई त्याच्या केसातून प्रेमाने हात फिरवत होती. बंडूदादा एक स्तन तोन्डात घेवून चोखत असताना त्याच्या दुसऱ्या हाताने आई चा दुसरा स्तन दाबत कुस्करत होता. आईचे दोन्ही स्तन मोठे असल्याने बंडूदादाच्या तोन्डात आणि त्याच्या हातात ही पूर्ण स्तन येत नव्हता. कधी कधी तर तो फक्त आई चे मनुके चोखत आणि दाबत होता.

आई : ह्म्म्म्म्म ..ह्म्म्म .. आईग्ग्ग्ग. आह्ह्ह्ह आह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह.

असा आवाज आई च्या तोन्डातून येऊ लागला. आता आई ने तिचे दोन्ही पाय पूर्णपणे फाकवले आणि म्हणाली,

आई: बंड्या झालाय ताठ तुझा लॉलीपॉप, कर सुरुवात, आधी असच आत घालू स्तन चोखत कर मला.

बंडूदादा: हो काकू, घ्या आत घालून.

आई ने तिचा उजवा हात खाली नेला आणि बंडूदादाचा सोटा तिने तिच्या हातात पकडला आणि आत घालून घ्यायला सुरुवात केली.

आई: जोरात.........जोरात चोख माझे स्तन....स्स्स्स्स्स हा...अस्सच्च.....मनुके पण चोख........हाताने दाब अजून......

बंडूदादाच्या तोन्डात आईचा स्तन असल्याने तो फक्त हम्म्म्म्म..... असे म्हणाला आणि जोरजोरात आई चे स्तन चोखू आणि दाबू लागला.


साधारणपणे ५ मिनिटांनन्तर आई ने बंडूदादाचे तोन्ड आणि हात तिच्या स्तनांवरुन बाजुला केले. आता बंडूदादाने त्याचे दोन्ही हात जमिनीवर टेकले आणि आईच्या वरती तिच्या चेहऱ्या समोर आला तसं आई ने बंडूदादाच्या कमरेत हात घालून त्याचे बोचे दाबू लागली आणि त्याच्या पाठीवर हात फिरवू लागली. बंडूदादा मधेच तोन्ड खाली नेऊन आईला जोरजोरात किस करत होता. आईसुद्धा त्याचे सारखे किस घेत होती.

बंडूदादा आता आईच्या दोन्ही पायांच्या मधे होता. बंडूदादाने त्याची कम्बर हलवली.
आई: बंड्या गेलाय बरोबर आत तुझा लॉलीपॉप, आता स्तन चोखत आणि दाबत कर, तुझे पाणी माझ्या आत मधे निघे पर्यन्त करत रहा.

मग बंडूदादाची कम्बर हळु हळु आईच्या दोन्ही पायांमधे मागे पुढे होऊ लागली. असे करताना तो आईचे स्तन चोखू लागला. ५ एक मिनिटांनी बंडूदादाची कम्बर जोरात मागे पुढे होऊ लागली आणि आता पुन्हा पच्च.....पच्च......पच्च... असे आवाज येऊ लागले.
आई: ह्म्म्म......ह्म्म्म आई.....आईग्ग्ग्ग्ग.. आह आईआई. मेले मेले आआह्ह्ह्हआह्ह्ह आईग. आई. आई.......जोरात..जोरात कर.......कर अजून......हा असच......कर असेच..कर बंड्या..कर..

असे अस्पष्ट आवाज येत होते. आणखी साधारण अर्धा तास हा प्रकार चालु होता आणि मग.....
आई : स्स्स्स्स्स्स्स.....आआह्ह्ह्ह..बंड्य़ा..माझे पाणी निघतय......बंड्या......सोड........ तुझे......पाणी माझ्या आत.....

असा आईचा आवाज ऐकू येत होता आणि बंडूदादाने जोरात कम्बर ५-७ वेळा मागे पुढे केली आणि तो आई च्या तोन्डावर तोन्ड ठेवून तिला किस करत राहिला. मग सगळी कडे शान्त शान्त झाले. १०-१५ मिनिटांनी बंडूदादा आईच्या अंगावरुन उठून बाथरूम मधे जावून आला आणि त्याच्या जागेवर येवून बंडूदादाने फक्त अंडरपँट चढवली
आणि अंथरुणावर पडला. मग आई पण बाथरूम मधे जावून आली आणि तिने साडी नेसुन ब्लाऊझ घातला आणि बंडूदादाच्या बाजुला त्याच्या हातावर डोके ठेवून त्याच्या कुशीत निजली. बंडूदादा आणि आई चे चेहरे एकमेकांच्या समोरासमोर होते. आई त्याच्या पाठीवर हात फिरवत होती आणि बंडूदादा मधूनच आईला किस करत होता.

बंडूदादा: काकू एक विचारु?

आई: काय?

बंडूदादा : दीपू इथे झोपलेला असताना ही तुमचे नेहमी प्रमाणे आवाज येत होते.

आई: बर मग? तुला काय म्हणायचे आहे बंड्या?

बंडूदादा : दीपू उठला असता आणि त्याने पाहिले असते म्हणजे?

बंडूदादाच्या वाक्यावर आई जोरात हसायाला लागली. बंडूदादाला काहीच कळेनासे झाले. आई हसतच म्हणाली,

आई : बंड्या....दीपू एकदा झोपला न, की भूकम्प जरी झाला तरी तो उठणार नाही. आपल्या आवाजने थोडीच उठणार आहे. अगदी गाढ झोपतो तो.

बंडूदादा: मग काकू आज माझा लॉलीपॉप चोखाल का तुम्ही? दररोज तर ४-५ वेळ चोखता आणि त्याला ताठ करून मजा करुन घेता आज का नाही?

आई : अरे आज सकाळीच हे सगळे नातेवाईक आल्याने मला दिवस भर खूप काम करावे लागले. पण माझी योनी मात्र दिवस भर ओलीगच्च होती. मला तर काहीच सुचत नव्हते, २-३ वेळा मी बाथरूम मधे बोटानी शान्त झाले. म्हणून अगोदर तुझ्या लॉलीपॉप चे पाणी माझ्या आत मधे घेवून माझी तहान मिटवली. हे नातेवाईक उद्या जातीलच, मग आहेच ना रे मी तुझ्यासाठी.
असे म्हणून आईने बंडूदादाचा खूप जोरात किस घेतला. त्याने पण किस घेताना तिचे बॉल दाबले आणि मग ते एकमेकांना चिटकून झोपी गेले. मला नन्तर कधी झोप लगली ते कळलेच नाही. सकाळी जाग आली तेव्हा आई आणि सर्व नातेवाईक चहा-नाश्ता करत बसले होते. आई ने छान साडी नेसली होती आणि ती नेहमी पेक्षा खूप सुन्दर आणि आनन्दी वाटत होती. बंडूदादा बहुधा त्याच्या घरी गेला होता. नातेवाईक जाताच आई ने बंडूदादाला मला बोलवायला पाठवले आणि बंडूदादा आई समोर लगेच हजर झाला कारण आता दिवस आणि रात्र आई ला घालायचा होता नुसता हैदोस.
 

Love 1994

1000 years of death jutsu
Supreme
14,748
13,342
229
मस्त आहे भावा आणखी अशीच गोष्टी पोस्ट कर की
 

The_Punisher

Death is wisest of all in labyrinth of darkness
Staff member
Moderator
33,294
21,978
259
Bhava marathi incest story post kar.....
 
Top